untitled

Số…/ TB – CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

          Đà Nẵng, ngày      tháng  04  năm  2013

THÔNG BÁO

V/v sinh viên đăng ký ở tại KTX tập trung Thành phố

Để thuận tiện cho sinh viên các trường đăng ký ở tại KTX tập trung Thành phố Đà Nẵng ngay trong dịp hè 2013 và học kỳ II năm học 2013-2014. Nay Trung tâm Quản lý KTX sinh viên thông tin một số quy trình để sinh viên tại các trường đăng ký ở KTX như sau:

  • ØQUY TRÌNH GIỚI THIỆU SINH VIÊN ĐĂNG KÝ TẠI TRƯỜNG

Bước 1: Phòng công tác sinh viên (P.CTSV) trường tư vấn, hướng dẫn sinh viên đăng ký ở KTX tập trung TP.

Bước 2: Sinh viên đăng ký ở KTX tập trung Thành phố tại P.CTSV của trường.

Bước 3: P.CTSV trường chốt danh sách sinh viên đăng ký theo từng đợt và chuyển danh sách (bằng file mềm và danh sách có đóng dấu) đến P.CTSV của Trung tâm KTX để tiếp nhận và bố trí chỗ ở cho sinh viên.

Bước 4: Sinh viên đến ở tại KTX mang theo phiếu thu (của trường) và các giấy tờ khác: Giấy CMND: 2 bản photo, giấy báo nhập học(photo) – đối với SV năm 1, thẻ SV(photo) – đối với SV năm 2 trở lên, 2 ảnh thẻ 3×4.

  • ØQUY TRÌNH TIẾP NHẬN SINH VIÊN TẠI KHU KTX

Bước 1: Tư vấn, hướng dẫn làm hồ sơ, bố trí phòng, làm thẻ cho sinh viên, lưu hồ sơ.

Bước 2: Sinh viên nộp tiền lưu trú – các khoản lệ phí khác tại (BP.Kế toán).

Bước 3: Chụp hình và hướng dẫn sinh viên gặp trưởng nhà (Bộ phận I.T).

Bước 4: Trưởng nhà bàn giao phòng ở, hướng dẫn sinh viên thực hiện các nội quy, quy định tại KTX.

Thông tin mới

Khu KTX  thứ 2 phía Đông cầu Tuyên Sơn dự kiến bố trí sinh viên cho các trường đã ký kết hợp đồng với Trung tâm KTX vào ở giữa tháng 5/2013

Liên hệ P.CTSV Trung tâm quản lý KTX Tập trung TP Đà Nẵng

Văn phòng: 0511.3772.579 –  0511.3740.579