Bảng giá đền bù sửa chữa

Tất cả các hạng mục sửa chữa hư hỏng trong KTX đều theo bảng giá dưới đây...