Nộp phí qua TK ngân hàng

Thông tin về nộp phí KTX qua tài khoản Ngân hàng

THÔNG TIN NỘP PHÍ KTX QUA TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

NopPhiQuaNganHang

Lưu ý:

Trường hợp Sinh viên chuyển tiền qua cây ATM, thì phải nhắn tin hoặc liên hệ: 0903 553 835 (Chị Liễu) để xác nhận.