Thông báo về việc nhận lại tài sản sinh viên Ký túc xá phía Tây thành phố

 

Link hướng dẫn nhận lại tài sản: http://ktxdn.vn/huong-dan-thu-tuc-nhan-lai-tai-san-sinh-vien-ktx-phia-tay/

Category: