HƯỚNG DẪN THỦ TỤC NHẬN LẠI TÀI SẢN SINH VIÊN KTX PHÍA TÂY

A. Bên nhận tài sản:

TT NỘI DUNG NGƯỜI NHẬN   HỒ SƠ KHI NHẬN TÀI SẢN
1 Tài sản giá trị cao Cá nhân – Bản Photo: CMND, Thẻ sinh viên, Thẻ nội trú (Do sinh viên cung cấp).

– Giấy tờ chứng minh tài sản nếu không có phải viết Bản cam đoan xác nhận tài sản của cá nhân (có xác nhận của đại diện SV cùng phòng kèm theo bản photo CMND, Thẻ SV, Thẻ nội trú)

– Biên bản giao nhận tài sản (Lập tại KTX theo mẫu)

Yêu cầu: có CMND, Thẻ Sinh viên, Thẻ nội trú bản gốc để đối chiếu thông tin đối với SV trực tiếp nhận tài sản.

2 Tài sản đóng gói chung của phòng Đủ các thành viên trong phòng – Bản Photo: CMND, Thẻ sinh viên, Thẻ nội trú (Do sinh viên đại diện cung cấp để lưu hồ sơ).

– Biên bản giao nhận tài sản ( Lập tại KTX theo mẫu)

Yêu cầu: có CMND, Thẻ nội trú bản gốc của tất cả SV trong phòng để đối chiếu thông tin.

Không đủ thành viên trong phòng – Bản Photo: CMND, Thẻ sinh viên, Thẻ nội trú (Do sinh viên đại diện cung cấp để lưu hồ sơ).

– Giấy đề nghị nhận hộ tài sản (Đối với SV không có mặt)

– Biên bản giao nhận tài sản (Lập tại KTX theo mẫu)

Yêu cầu: có CMND, Thẻ nội trú bản gốc của tất cả SV trong phòng để đối chiếu thông tin.

3 Phương tiện đi lại Nhận xe của mình – Bản Photo: Giấy tờ xe, CMND, Thẻ Nội trú.

– Biên bản giao nhận tài sản (Lập tại KTX theo mẫu)

Yêu cầu: có CMND, Thẻ nội trú và giấy tờ xe bản gốc để đối chiếu thông tin.

Nhận hộ 1. Người ủy quyền:

– Giấy ủy quyền (có xác nhận chính quyền địa phương)

– Bản photo: Giấy tờ xe, CMND, Thẻ Nội trú

2. Người nhận hộ: Bản photo: CMND

Yêu cầu chung:

– Biên bản giao nhận tài sản ( Lập tại KTX theo mẫu)

– Có CMND bản gốc để đối chiếu thông tin.

B. Bên giao tài sản:

1. Đối với tài sản là quần áo, sách vở và đồ dung khác:

– Trả theo phòng, không trả từng cá nhân, không trả riêng lẽ từng hạng mục và trả tại cửa kho (Trừ tài sản có giá trị cao).

– Đối với tài sản có giá trị cao phải xác minh là tài sản đó của ai thông qua các bạn trong phòng bằng hình thức điện thoại, nhắn tin.

– Kiểm tra đối chiếu giấy tờ đúng người, đúng phòng, đủ số lượng người.

– Sau khi kiểm tra đối chiếu xong thì tiến hành lập biên bàn bàn giao tài sản theo qui định.

2. Đối với xe máy:

– Nhận xe chính chủ: Kiểm tra đối chiếu bản gốc: CMND, giấy tờ xe, thẻ nội trú và kiểm tra hồ sơ theo số thẻ được ghi trên xe.

– Nhận hộ: Kiểm tra Giấy ủy quyền, Giấy tờ xe, CMND, Thẻ Nội trú của Người Ủy quyền, người được Ủy quyền Photo CMND.

– Sau khi kiểm tra đối chiếu xong thì tiến hành lập biên bàn bàn giao tài sản theo qui định.