Quy chế Quản lý KTX

QUY CHẾ QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ TẬP TRUNG THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC - TP ĐÀ NẴNG