Xem chỉ số điện

THÔNG TIN CHỈ SỐ TIÊU THỤ ĐIỆN KTX THÁNG 11 NĂM 2018

THỜI HẠN

  • Khu Đông: 20/11/2018 (Chốt số điện ngày 14 hàng tháng)
  • Khu Tây:  02/12/2018(Chốt số điện ngày 25 hàng tháng)

Quá thời hạn trên nếu phòng nào chưa đóng tiền điện, KTX sẽ xử lý theo quy định.

STT Phòng  CS đầu   CS cuối   CS tiêu thụ   Tiền điện 
1 A101 4272 4384 112 212,182
2 A102 3435 3524 89 167,654
3 A103 3668 3722 54 101,196
4 A104 4544 4631 87 164,557
5 A105 4550 4623 73 137,453
6 A106 4415 4495 80 150,230
7 A107 3904 3984 80 150,230
8 A108 4075 4128 53 99,322
9 A109 4061 4099 38 71,212
10 A110 4191 4254 63 118,062
11 A111 4617 4751 134 254,774
12 A112 4317 4384 67 125,558
13 A113 3983 4052 69 129,306
14 A114 3783 3844 61 114,314
15 A115 4635 4706 71 133,054
16 A116 4848 4916 68 129,323
17 A117 5367 5437 70 131,645
18 A118 6839 6901 62 117,707
19 A119 4192 4250 58 108,692
20 A120 4653 4730 77 144,422
21 A121 4290 4343 53 99,322
22 A122 2550 2659 109 206,374
23 A201 5299 5348 49 91,826
24 A202 4848 4982 134 254,774
25 A203 3424 3542 118 223,798
26 A204 5359 5496 137 260,582
27 A205 2829 2926 97 192,331
28 A206 4678 4772 94 177,334
29 A207 3468 3544 76 142,486
30 A208 3121 3173 52 98,347
31 A209 3302 3393 91 171,526
32 A210 5609 5685 76 142,486
33 A211 4043 4115 72 134,928
34 A212 3987 4085 98 185,078
35 A213 2890 2912 22 41,228
36 A214 4437 4532 95 179,270
37 A215 4870 4977 107 202,502
38 A216 5452 5564 112 217,476
39 A217 3402 3497 95 180,045
40 A218 3459 3554 95 180,045
41 A219 6151 6268 117 228,716
42 A220 5901 6035 134 266,932
43 A221 3466 3550 84 158,749
44 A222 7720 7863 143 287,164
45 A223 3302 3342 40 75,890
46 A224 3287 3342 55 104,155
47 A301 4812 4877 65 121,810
48 A302 4373 4452 79 148,294
49 A303 3206 3264 58 109,963
50 A304 6821 6934 113 244,453
51 A305 5041 5144 103 194,758
52 A306 4202 4307 105 198,630
53 A307 4542 4590 48 89,952
54 A308 3769 3914 145 276,070
55 A309 4351 4390 39 73,086
56 A310 3539 3624 85 159,910
57 A311 3673 3752 79 149,844
58 A312 2799 2869 70 131,180
59 A313 4256 4318 62 116,188
60 A314 2963 2979 16 29,984
61 A315 4480 4554 74 140,939
62 A316 5775 5874 99 196,827
63 A317 4786 4874 88 166,493
64 A318 4130 4156 26 48,724
65 A319 5505 5607 102 203,571
66 A320 5979 6050 71 135,131
67 A321 3498 3550 52 97,572
68 A322 5248 5339 91 172,301
69 A323 4377 4486 109 206,374
70 A324 6160 6249 89 167,654
71 A401 4048 4153 105 198,630
72 A402 4735 4873 138 284,499
73 A403 4755 4842 87 163,782
74 A404 448 523 75 151,450
75 A405 4485 4550 65 121,810
76 A406 3530 3588 58 108,692
77 A407 3367 3416 49 91,826
78 A408 3969 4039 70 131,180
79 A409 3616 3685 69 129,306
80 A410 3186 3259 73 136,802
81 A411 4194 4251 57 106,818
82 A412 5306 5330 24 44,976
83 A413 3887 3918 31 58,094
84 A414 4477 4548 71 133,054
85 A415 5290 5421 131 248,966
86 A416 5483 5662 179 350,942
87 A417 3442 3510 68 127,432
88 A418 2740 2770 30 56,530
89 A419 4033 4059 26 48,786
90 A420 4288 4374 86 163,396
91 A421 3147 3193 46 87,506
92 A422 5015 5064 49 91,826
93 A423 5503 5562 59 110,566
94 A424 4870 4991 121 229,606
95 A501 3845 3914 69 129,306
96 A502 5331 5376 45 84,330
97 A503 3858 3886 28 52,472
98 A504 4198 4299 101 190,886
99 A505 5800 5880 80 150,230
100 A506 5088 5123 35 66,210
101 A507 4492 4553 61 114,314
102 A508 4095 4179 84 159,524
103 A509 4812 4907 95 179,270
104 A510 4176 4268 92 173,462
105 A511 5109 5211 102 203,571
106 A512 5438 5552 114 216,054
107 A513 4020 4107 87 165,332
108 A514 5331 5441 110 209,085
109 A515 4334 4438 104 196,694
110 A516 7006 7052 46 86,204
111 A517 5546 5653 107 203,277
112 A518 3576 3646 70 131,645
113 A519 4426 4496 70 131,645
114 A520 4183 4286 103 194,758
115 A521 3553 3601 48 89,952
116 A522 6442 6595 153 292,494
117 A523 2488 2559 71 133,581
118 A524 6530 6626 96 181,206
119 B101             3,302             3,384             82 158,611
120 B102             2,497             2,581             84 159,524
121 B103             3,203             3,285             82 154,877
122 B104             3,382             3,425             43 80,582
123 B105             5,054             5,136             82 154,102
124 B106             4,523             4,600             77 144,422
125 B107             2,821             2,895             74 140,164
126 B108             4,183             4,281             98 185,078
127 B109             4,189             4,266             77 144,422
128 B110             4,537             4,625             88 165,718
129 B111             5,208             5,285             77 144,422
130 B112             4,294             4,445           151 287,998
131 B113             4,573             4,669             96 181,206
132 B114             5,282             5,401           119 225,734
133 B115             4,888             4,977             89 167,654
134 B116             4,765             4,871           106 200,566
135 B117             4,401             4,532           131 251,613
136 B118             4,131             4,206             75 141,325
137 B119             4,941             5,003             62 116,188
138 B120             6,588             6,692           104 196,694
139 B121             3,581             3,657             76 143,261
140 B122             4,580             4,684           104 196,694
141 B123             4,811             4,876             65 121,810
142 B124             4,607             4,673             66 123,684
143 B125             4,570             4,655             85 161,460
144 B127             3,494             3,567             73 138,228
145 B201             4,853             4,939             86 161,846
146 B202             4,743             4,799             56 104,944
147 B203             4,577             4,693           116 219,926
148 B204             3,523             3,663           140 266,390
149 B205             3,695             3,753             58 108,692
150 B206             3,759             3,865           106 200,566
151 B207             5,574             5,684           110 208,310
152 B208             4,380             4,470             90 169,590
153 B209             3,834             3,898             64 120,029
154 B210             4,745             4,795             50 94,475
155 B211             5,469             5,535             66 125,451
156 B212             5,743             5,821             78 146,358
157 B213             5,625             5,753           128 243,158
158 B214             4,880             4,913             33 61,842
159 B215             5,218             5,369           151 287,998
160 B216             6,896             7,009           113 214,118
161 B217             5,122             5,204             82 154,102
162 B218             4,673             4,762             89 167,654
163 B219             3,320             3,377             57 108,027
164 B220             4,775             4,865             90 169,590
165 B221             5,350             5,447             97 184,692
166 B222             3,579             3,662             83 157,588
167 B223             3,656             3,745             89 167,654
168 B224             1,767             1,816             49 91,826
169 B225             6,298             6,365             67 125,558
170 B226             5,799             5,895             96 181,206
171 B227             2,844             2,922             78 146,358
172 B228             6,716             6,835           119 225,734
173 B230             2,116             2,154             38 71,212
174 B232             5,143             5,251           108 204,438
175 B301             6,731             6,809             78 146,358
176 B302             5,513             5,632           119 233,212
177 B303             5,969             6,097           128 243,158
178 B304             4,326             4,422             96 181,206
179 B305             3,021             3,083             62 117,707
180 B306             4,852             4,923             71 133,054
181 B307             5,183             5,315           132 250,902
182 B308             4,126             4,243           117 228,716
183 B309             5,369             5,431             62 116,188
184 B310             6,192             6,311           119 225,734
185 B311             5,016             5,096             80 150,230
186 B312             5,629             5,751           122 231,542
187 B313             6,169             6,344           175 341,950
188 B314             5,392             5,477             85 159,910
189 B315             5,127             5,200             73 136,802
190 B316             4,118             4,215             97 192,331
191 B317             3,919             4,026           107 214,811
192 B318             5,800             5,861             61 115,771
193 B319             4,596             4,747           151 287,998
194 B320             5,655             5,737             82 154,877
195 B321             3,530             3,581             51 95,636
196 B322             5,635             5,714             79 148,294
197 B323             4,397             4,488             91 171,526
198 B324             3,922             3,962             40 75,115
199 B325             3,973             4,063             90 169,590
200 B326             4,359             4,387             28 52,472
201 B327             3,549             3,613             64 120,804
202 B328             3,567             3,569               2 3,748
203 B330             4,778             4,888           110 208,310
204 B332             2,835             2,895             60 112,440
205 B401             4,035             4,126             91 171,526
206 B402             6,807             6,936           129 245,094
207 B403             2,944             2,994             50 94,475
208 B404             4,594             4,714           120 227,670
209 B405             7,140             7,257           117 221,862
210 B406             3,665             3,703             38 71,212
211 B407             4,071             4,125             54 104,242
212 B408             2,816             2,898             82 154,102
213 B409             3,971             4,048             77 144,422
214 B410             3,190             3,308           118 223,798
215 B411             3,379             3,468             89 182,922
216 B412             2,873             2,948             75 142,875
217 B413             3,735             3,811             76 142,486
218 B414             4,028             4,104             76 145,123
219 B415             4,111             4,223           112 212,182
220 B416             3,684             3,771             87 163,782
221 B417             5,876             5,985           109 206,374
222 B418             2,597             2,682             85 159,910
223 B419             3,736             3,834             98 186,628
224 B420             4,993             5,075             82 154,877
225 B421             4,105             4,191             86 161,846
226 B422             4,376             4,443             67 125,558
227 B423                318                398             80 150,230
228 B424             3,789             3,874             85 159,910
229 B425             4,103             4,185             82 154,877
230 B426             4,665             4,682             17 31,858
231 B427             5,544             5,679           135 269,180
232 B428             5,194             5,299           105 198,630
233 B430             4,088             4,169             81 152,941
234 B432             5,024             5,145           121 230,381
235 B501             4,481             4,594           113 214,118
236 B502             4,358             4,422             64 119,936
237 B503             3,918             3,971             53 100,283
238 B504             3,152             3,201             49 93,314
239 B505             3,028             3,095             67 127,387
240 B506             5,048             5,093             45 84,330
241 B507             3,490             3,555             65 121,810
242 B508             3,189             3,189             –   0
243 B509             4,016             4,043             27 50,598
244 B510             3,992             4,081             89 167,654
245 B511             2,899             3,027           128 243,158
246 B512             4,976             5,088           112 212,182
247 B513             4,740             4,842           102 192,822
248 B514                780                840             60 112,440
249 B515             5,088             5,213           125 238,125
250 B516             3,865             3,952             87 163,782
251 B517             4,533             4,630             97 183,142
252 B518             3,337             3,408             71 133,054
253 B519             3,655             3,682             27 50,598
254 B520             3,313             3,354             41 76,834
255 B521             5,022             5,152           130 249,365
256 B522             3,425             3,461             36 67,464
257 B523             3,305             3,388             83 156,038
258 B524             5,362             5,454             92 173,462
259 B525             5,502             5,587             85 173,930
260 B526             2,991             3,054             63 118,093
261 B527             4,887             4,948             61 114,314
262 B528             2,455             2,527             72 136,292
263 B530             4,383             4,469             86 162,621
264 B532             6,569             6,631             62 116,188
265 C301             3,311             3,377             66 125,451
266 C302             6,745             6,810             65 121,810
267 C303             5,030             5,100             70 131,180
268 C304             6,745             6,883           138 262,518
269 C305             4,025             4,100             75 142,875
270 C306             4,682             4,804           122 239,956
271 C307             5,935             6,036           101 190,886
272 C308             5,130             5,269           139 264,454
273 C309             5,662             5,784           122 231,542
274 C310             5,588             5,674             86 161,846
275 C311             5,417             5,512             95 180,820
276 C312             5,539             5,635             96 181,206
277 C313             5,298             5,402           104 196,694
278 C314             3,993             4,044             51 95,574
279 C315             4,417             4,503             86 161,846
280 C316             3,577             3,669             92 173,462
281 C317             4,568             4,698           130 249,365
282 C318             3,771             3,852             81 152,166
283 C319             4,952             5,018             66 123,684
284 C320             6,383             6,573           190 375,670
285 C322             5,558             5,664           106 203,988
286 C324             5,445             5,578           133 252,838
287 C401             5,159             5,248             89 167,654
288 C402             5,184             5,329           145 276,070
289 C403             4,817             4,963           146 278,006
290 C404             5,932             6,003             71 133,054
291 C405             3,371             3,448             77 144,422
292 C406             5,185             5,270             85 159,910
293 C407             4,212             4,316           104 196,694
294 C408             5,508             5,609           101 190,886
295 C409             3,823             3,883             60 113,060
296 C410             4,087             4,178             91 171,526
297 C411             4,233             4,310             77 144,422
298 C412             4,887             4,964             77 144,422
299 C413             3,427             3,437             10 18,740
300 C414             3,285             3,353             68 135,714
301 C415             4,386             4,479             93 175,398
302 C416             3,660             3,723             63 118,062
303 C417             4,410             4,456             46 86,204
304 C418             6,133             6,231             98 185,078
305 C419             4,943             5,041             98 185,078
306 C420             5,092             5,160             68 127,432
307 C422             4,638             4,738           100 190,500
308 C424             4,504             4,580             76 142,486
309 C501             5,080             5,146             66 123,684
310 C502             4,318             4,393             75 140,550
311 C503             4,842             4,944           102 192,822
312 C504             4,600             4,690             90 169,590
313 C505             3,560             3,657             97 184,692
314 C506             3,731             3,795             64 121,579
315 C507             4,846             4,930             84 157,974
316 C508             3,488             3,590           102 192,822
317 C509             4,777             4,899           122 239,956
318 C510             5,580             5,694           114 216,054
319 C511             4,166             4,237             71 134,356
320 C512             3,447             3,537             90 169,590
321 C513             4,507             4,564             57 106,818
322 C514             3,926             4,007             81 153,716
323 C515             5,301             5,394             93 175,398
324 C516             3,944             4,012             68 127,432
325 C517             6,173             6,312           139 264,454
326 C518             4,654             4,740             86 161,846
327 C519             4,939             5,029             90 169,590
328 C520             5,592             5,661             69 129,306
329 C522             4,831             4,881             50 93,700
330 C524             5,253             5,369           116 220,701
331 C601             5,505             5,563             58 108,692
332 C602             3,460             3,524             64 120,804
333 C603             2,809             2,880             71 133,054
334 C604             4,836             4,896             60 112,440
335 C605             3,326             3,407             81 152,166
336 C606             5,012             5,122           110 208,310
337 C607             4,723             4,839           116 219,926
338 C608             3,496             3,588             92 173,462
339 C609             4,820             4,871             51 95,574
340 C610             4,571             4,673           102 192,822
341 C611             5,561             5,631             70 132,420
342 C612             5,046             5,139             93 175,398
343 C613             2,890             2,944             54 101,444
344 C614             4,078             4,146             68 128,548
345 C615             4,650             4,705             55 103,070
346 C616             5,315             5,413             98 185,078
347 C617             5,181             5,259             78 146,358
348 C618             4,860             4,957             97 184,692
349 C619             4,044             4,095             51 95,636
350 C620             6,003             6,140           137 260,582
351 C622             4,284             4,321             37 69,338
352 C624             5,806             5,933           127 241,222
353 C701             4,810             4,868             58 108,692
354 C702             4,276             4,372             96 181,206
355 C703             5,456             5,526             70 131,645
356 C704             3,184             3,282             98 186,628
357 C705             4,825             4,948           123 233,478
358 C706             4,170             4,236             66 123,684
359 C707             5,743             5,837             94 177,334
360 C708             4,503             4,592             89 167,654
361 C709             4,532             4,628             96 181,206
362 C710             2,994             3,030             36 67,464
363 C711             4,065             4,128             63 119,643
364 C712             3,969             4,045             76 144,036
365 C713             5,813             5,951           138 262,518
366 C714             4,159             4,270           111 223,803
367 C715             3,962             4,066           104 196,694
368 C716             5,598             5,724           126 239,286
369 C717             4,127             4,274           147 279,942
370 C718             3,938             4,032             94 177,334
371 C719             5,342             5,444           102 192,822
372 C720             5,127             5,193             66 123,684
373 C722             5,407             5,501             94 185,587
374 C724             4,345             4,405             60 112,440
375 C801             4,973             5,049             76 142,486
376 C802             5,449             5,547             98 185,078
377 C803             4,294             4,380             86 161,846
378 C804             4,982             5,099           117 221,862
379 C805             4,162             4,264           102 192,822
380 C806             3,845             3,923             78 149,619
381 C807             5,777             5,891           114 216,054
382 C808             4,413             4,482             69 129,306
383 C809             6,240             6,329             89 167,654
384 C810             3,381             3,419             38 71,243
385 C811             3,515             3,615           100 188,950
386 C812             3,595             3,656             61 114,996
387 C813             3,726             3,802             76 144,036
388 C814             4,529             4,631           102 192,822
389 C815             3,485             3,553             68 129,323
390 C816             5,633             5,760           127 241,222
391 C817             3,538             3,632             94 178,884
392 C818             4,089             4,148             59 111,124
393 C819             5,322             5,379             57 106,818
394 C820             4,680             4,758             78 146,358
395 C822             4,046             4,096             50 94,475
396 C824             4,489             4,603           114 216,054
397 C901             4,529             4,627             98 194,579
398 C902             4,913             5,032           119 226,509
399 C903             2,605             2,675             70 132,420
400 C904             4,665             4,776           111 210,246
401 C905             3,731             3,790             59 111,124
402 C906             3,573             3,614             41 76,834
403 C907             3,151             3,200             49 91,826
404 C908             3,605             3,701             96 181,206
405 C909             4,398             4,523           125 246,700
406 C910             3,170             3,218             48 89,952
407 C911             5,684             5,811           127 241,222
408 C912             3,840             3,946           106 201,341
409 C913             5,228             5,324             96 181,206
410 C914             2,155             2,206             51 95,636
411 C915             3,227             3,350           123 242,204
412 C916             2,939             2,996             57 106,818
413 C917             5,547             5,646             99 187,014
414 C918             3,623             3,683             60 112,440
415 C919             3,578             3,669             91 178,843
416 C920             5,353             5,452             99 187,014
417 C922             3,293             3,346             53 100,283
418 C924             3,988             4,031             43 80,923

Mọi thắc mắc liên hệ trưởng nhà để được giải đáp.