Xem chỉ số điện

THÔNG TIN CHỈ SỐ TIÊU THỤ ĐIỆN KTX THÁNG 09 NĂM 2019

THỜI HẠN

  • Khu Đông: 20/09/2019 (Chốt số điện khoản 14 hàng tháng)
  • Khu Tây: 01/10/2019 (Chốt số điện khoản  25 hàng tháng)

Quá thời hạn trên nếu phòng nào chưa đóng tiền điện, KTX sẽ xử lý theo quy định.

STT Phòng  CS đầu   CS cuối   CS tiêu thụ   Tiền điện 
1 A101             5,185             5,295            110           225,680
2 A102                297                385              88           179,524
3 A103             4,354             4,446              92           187,916
4 A104             5,338             5,438            100           205,550
5 A105             5,178             5,245              67           136,010
6 A106             5,050             5,127              77           156,446
7 A107             4,638             4,751            113           231,974
8 A108             4,618             4,696              78           158,544
9 A109             4,591             4,619              28             56,840
10 A110             4,786             4,940            154           319,348
11 A111             5,674             5,784            110           225,680
12 A112             4,995             5,073              78           158,544
13 A113             4,703             4,829            126           259,248
14 A114             4,314             4,420            106           217,288
15 A115             5,453             5,553            100           204,700
16 A116             5,513             5,586              73           149,754
17 A117             6,037             6,158            121           248,758
18 A118             7,299             7,453            154           328,673
19 A119             4,830             4,936            106           217,288
20 A120             5,390             5,461              71           144,130
21 A121             4,903             4,966              63           127,890
22 A122                  –                    93              93           190,014
23 A201             5,909             5,996              87           177,426
24 A202             5,896             5,976              80           162,740
25 A203             4,406             4,509            103           210,994
26 A204             6,112             6,176              64           129,920
27 A205             3,545             3,669            124           255,052
28 A206             5,584             5,690            106           217,288
29 A207             3,973             4,032              59           119,770
30 A208             3,676             3,742              66           135,918
31 A209             4,004             4,068              64           130,872
32 A210             6,409             6,539            130           267,640
33 A211             4,706             4,783              77           156,446
34 A212             4,792             4,877              85           173,230
35 A213             3,038             3,062              24             48,720
36 A214             5,318             5,471            153           316,911
37 A215             5,782             5,895            113           231,974
38 A216             6,329             6,395              66           135,068
39 A217             4,242             4,340              98           202,204
40 A218             4,364             4,443              79           160,642
41 A219             6,735             6,773              38             77,140
42 A220             7,151             7,328            177           375,399
43 A221             4,300             4,418            118           242,464
44 A222             9,199             9,313            114           240,518
45 A223             3,691             3,810            119           252,703
46 A224             3,619             3,619              –                      –  
47 A301             5,349             5,426              77           156,446
48 A302             5,110             5,195              85           173,230
49 A303             4,017             4,109              92           189,616
50 A304             7,321             7,363              42             85,260
51 A305             6,271             6,408            137           282,326
52 A306             4,991             5,048              57           115,710
53 A307             5,092             5,163              71           144,130
54 A308             4,671             4,722              51           103,530
55 A309             4,782             4,823              41             83,230
56 A310             4,148             4,196              48             97,440
57 A311             4,373             4,436              63           128,774
58 A312             3,327             3,406              79           160,642
59 A313             4,662             4,739              77           156,446
60 A314             3,231             3,280              49             99,470
61 A315             5,040             5,104              64           130,872
62 A316             6,644             6,736              92           196,229
63 A317             5,583             5,674              91           187,518
64 A318             4,749             4,852            103           210,994
65 A319             6,382             6,478              96           196,308
66 A320             6,472             6,534              62           127,526
67 A321             4,047             4,061              14             28,420
68 A322             5,765             5,847              82           166,936
69 A323             5,123             5,233            110           225,680
70 A324             6,757             6,820              63           127,890
71 A401             4,716             4,808              92           187,916
72 A402             5,905             5,989              84           172,832
73 A403             5,501             5,578              77           156,446
74 A404             1,283             1,409            126           269,762
75 A405                539                647            108           221,484
76 A406             3,866             3,946              80           162,740
77 A407             3,918             4,007              89           181,622
78 A408             4,501             4,546              45             91,350
79 A409             4,165             4,242              77           156,446
80 A410             3,806             3,928            122           250,856
81 A411             4,575             4,635              60           121,800
82 A412             5,535             5,593              58           118,284
83 A413             4,247             4,306              59           119,770
84 A414             5,114             5,206              92           187,916
85 A415             6,314             6,429            115           237,020
86 A416             6,642             6,744            102           208,896
87 A417             3,815             3,879              64           129,920
88 A418             3,011             3,055              44             89,762
89 A419             4,213             4,255              42             85,260
90 A420             4,920             4,966              46             93,380
91 A421             3,560             3,621              61           124,578
92 A422             5,478             5,544              66           135,068
93 A423             6,217             6,273              56           113,680
94 A424             5,690             5,773              83           169,034
95 A501             4,506             4,567              61           123,830
96 A502             5,817             5,888              71           144,130
97 A503             4,482             4,586            104           213,092
98 A504             5,163             5,329            166           348,592
99 A505             6,435             6,518              83           169,034
100 A506             5,311             5,379              68           138,040
101 A507             5,185             5,262              77           156,446
102 A508             4,671             4,754              83           169,034
103 A509             5,836             5,909              73           148,190
104 A510             4,834             4,885              51           103,530
105 A511             6,057             6,118              61           124,578
106 A512             6,308             6,426            118           242,464
107 A513             4,871             4,940              69           141,362
108 A514             6,155             6,251              96           197,158
109 A515             4,990             5,083              93           190,014
110 A516             7,404             7,496              92           189,616
111 A517             6,260             6,348              88           179,524
112 A518             4,195             4,283              88           179,524
113 A519             4,934             5,027              93           190,014
114 A520             4,978             5,079            101           206,798
115 A521             3,867             3,924              57           115,710
116 A522             7,973             8,074            101           206,798
117 A523             3,316             3,404              88           179,524
118 A524             7,294             7,393              99           202,602
119 B101             4,100             4,196              96           196,308
120 B102             3,024             3,087              63           127,924
121 B103             3,885             3,944              59           119,770
122 B104             3,812             3,875              63           128,774
123 B105             5,941             6,019              78           158,544
124 B106             5,317             5,435            118           242,464
125 B107             3,493             3,594            101           208,837
126 B108             5,058             5,153              95           194,210
127 B109             4,911             4,935              24             48,720
128 B110             5,215             5,310              95           194,210
129 B111             5,959             6,068            109           223,582
130 B112             5,293             5,394            101           206,798
131 B113             5,524             5,631            107           220,236
132 B114             6,274             6,418            144           297,012
133 B115             5,560             5,653              93           190,014
134 B116             5,593             5,753            160           333,970
135 B117             5,502             5,594              92           187,916
136 B118             5,032             5,189            157           335,984
137 B119             5,541             5,624              83           169,034
138 B120             7,558             7,659            101           206,798
139 B121             4,059             4,127              68           138,414
140 B122             5,369             5,418              49             99,470
141 B123             5,485             5,563              78           158,544
142 B124             5,160             5,242              82           166,936
143 B125             5,262             5,340              78           158,544
144 B127             4,114             4,213              99           204,302
145 B201             5,685             5,770              85           174,930
146 B202             5,881             5,941              60           121,800
147 B203             5,506             5,598              92           187,916
148 B204             4,816             4,946            130           267,640
149 B205             4,645             4,746            101           206,798
150 B206             4,474             4,586            112           229,876
151 B207             6,128             6,183              55           111,650
152 B208             5,049             5,129              80           162,740
153 B209             4,347             4,404              57           120,259
154 B210             5,208             5,269              61           124,578
155 B211             6,114             6,183              69           141,362
156 B212             6,731             6,861            130           270,185
157 B213             6,637             6,733              96           197,158
158 B214             5,697             5,812            115           252,280
159 B215             6,154             6,235              81           164,838
160 B216             7,722             7,810              88           179,524
161 B217             5,770             5,872            102           208,896
162 B218             5,337             5,427              90           183,720
163 B219             3,864             3,935              71           145,558
164 B220             5,480             5,595            115           236,170
165 B221             6,241             6,311              70           142,610
166 B222             4,229             4,353            124           255,052
167 B223             4,446             4,548            102           208,896
168 B224             2,382             2,452              70           143,460
169 B225             6,849             6,912              63           127,890
170 B226             6,433             6,515              82           166,936
171 B227             3,501             3,590              89           181,622
172 B228             7,779             7,886            107           219,386
173 B230             2,345             2,359              14             28,420
174 B232             6,012             6,120            108           221,484
175 B301             7,411             7,479              68           138,040
176 B302             6,200             6,279              79           164,548
177 B303             7,100             7,209            109           223,582
178 B304             5,265             5,404            139           286,522
179 B305             3,382             3,492            110           225,680
180 B306             5,421             5,494              73           148,190
181 B307             6,358             6,519            161           336,407
182 B308             5,140             5,265            125           267,325
183 B309             5,943             6,014              71           144,130
184 B310             7,400             7,535            135           278,130
185 B311             5,550             5,596              46             93,380
186 B312             6,589             6,682              93           190,014
187 B313             7,087             7,186              99           204,302
188 B314             6,236             6,331              95           194,210
189 B315             5,898             6,019            121           248,758
190 B316             4,888             4,994            106           217,288
191 B317             4,584             4,693            109           228,333
192 B318             6,102             6,163              61           123,830
193 B319             5,602             5,683              81           164,838
194 B320             6,186             6,271              85           173,230
195 B321             3,968             4,070            102           208,896
196 B322             6,333             6,404              71           144,130
197 B323             5,295             5,428            133           273,934
198 B324             4,393             4,496            103           210,994
199 B325             4,698             4,769              71           144,130
200 B326             4,739             4,823              84           171,982
201 B327             4,029             4,121              92           189,616
202 B328             4,190             4,287              97           198,406
203 B330             5,806             5,960            154           319,348
204 B332             3,463             3,543              80           162,740
205 B401             4,675             4,779            104           213,092
206 B402             7,807             7,942            135           282,370
207 B403             3,408             3,505              97           198,406
208 B404             5,602             5,718            116           238,268
209 B405             7,635             7,709              74           152,702
210 B406             4,291             4,413            122           260,014
211 B407             4,492             4,546              54           112,948
212 B408             3,251             3,297              46             93,380
213 B409             4,818             4,918            100           204,700
214 B410             4,216             4,337            121           249,608
215 B411             3,997             4,072              75           153,950
216 B412             3,465             3,543              78           162,111
217 B413             4,455             4,597            142           299,429
218 B414             4,707             4,769              62           126,676
219 B415             4,975             5,064              89           181,622
220 B416             4,242             4,298              56           113,680
221 B417             6,547             6,635              88           179,524
222 B418             3,375             3,500            125           257,150
223 B419             4,484             4,517              33             66,990
224 B420             5,604             5,681              77           158,146
225 B421             5,283             5,438            155           321,785
226 B422             5,042             5,107              65           131,950
227 B423                772                830              58           117,740
228 B424             4,439             4,528              89           183,322
229 B425             4,714             4,776              62           126,676
230 B426             4,793             4,825              32             65,436
231 B427             6,458             6,561            103           213,711
232 B428             6,060             6,212            152           314,474
233 B430             4,818             4,952            134           276,032
234 B432             6,022             6,133            111           227,778
235 B501             5,367             5,464              97           198,406
236 B502             4,962             5,025              63           127,890
237 B503             4,383             4,445              62           127,526
238 B504             3,694             3,730              36             73,828
239 B505             3,650             3,706              56           114,088
240 B506             5,609             5,721            112           229,876
241 B507             4,082             4,129              47             95,410
242 B508             3,201             3,202                1               2,030
243 B509             4,561             4,687            126           259,248
244 B510             4,646             4,713              67           136,010
245 B511             3,564             3,635              71           144,130
246 B512             5,919             6,033            114           234,072
247 B513             5,201             5,239              38             77,140
248 B514             1,389             1,465              76           154,348
249 B515             5,964             6,080            116           238,268
250 B516             4,622             4,738            116           238,268
251 B517             5,379             5,490            111           227,778
252 B518             3,704             3,760              56           113,680
253 B519             3,821             3,833              12             24,360
254 B520             3,963             4,095            132           271,836
255 B521             5,904             6,010            106           217,288
256 B522             4,250             4,355            105           227,910
257 B523             4,035             4,157            122           250,856
258 B524             5,840             5,898              58           118,284
259 B525             6,021             6,081              60           123,330
260 B526             3,600             3,689              89           181,622
261 B527             5,363             5,411              48             99,004
262 B528             2,995             3,085              90           185,420
263 B530             4,992             5,066              74           150,220
264 B532             7,186             7,262              76           154,348
265 C301             4,030             4,124              94           192,112
266 C302             7,453             7,552              99           202,602
267 C303             5,935             6,059            124           255,052
268 C304             7,723             7,869            146           301,208
269 C305             4,644             4,682              38             77,140
270 C306             5,453             5,540              87           177,426
271 C307             6,728             6,869            141           290,718
272 C308             6,294             6,294              –                      –  
273 C309             6,479             6,584            105           215,190
274 C310             6,371             6,441              70           142,100
275 C311             6,060             6,124              64           130,872
276 C312             6,318             6,422            104           213,092
277 C313             6,208             6,322            114           234,072
278 C314             4,461             4,551              90           183,720
279 C315             5,066             5,145              79           161,492
280 C316             4,290             4,404            114           234,072
281 C317             5,664             5,778            114           234,072
282 C318             4,551             4,675            124           255,052
283 C319             5,663             5,777            114           234,072
284 C320             7,570             7,642              72           146,160
285 C322             6,309             6,390              81           166,538
286 C324             6,395             6,506            111           227,778
287 C401             6,055             6,172            117           240,366
288 C402             6,298             6,428            130           267,640
289 C403             6,042             6,155            113           231,974
290 C404             6,506             6,603              97           198,406
291 C405             4,204             4,341            137           282,326
292 C406             6,049             6,139              90           183,720
293 C407             5,329             5,436            107           219,386
294 C408             6,424             6,555            131           269,738
295 C409             4,472             4,554              82           168,636
296 C410             4,937             5,057            120           246,660
297 C411             5,275             5,440            165           346,155
298 C412             5,569             5,665              96           196,308
299 C413             3,738             3,799              61           124,578
300 C414             4,023             4,123            100           206,400
301 C415             5,254             5,372            118           242,464
302 C416             4,151             4,209              58           117,740
303 C417             4,943             5,070            127           261,346
304 C418             6,897             7,021            124           255,052
305 C419             5,695             5,783              88           179,524
306 C420             5,767             5,897            130           267,640
307 C422             5,563             5,696            133           277,496
308 C424             5,092             5,157              65           131,950
309 C501             5,599             5,684              85           173,230
310 C502             5,026             5,110              84           171,132
311 C503             5,735             5,853            118           242,464
312 C504             5,332             5,445            113           231,974
313 C505             4,360             4,428              68           138,414
314 C506             4,418             4,532            114           240,518
315 C507             5,638             5,751            113           231,974
316 C508             4,571             4,658              87           177,426
317 C509             5,669             5,765              96           198,008
318 C510             6,540             6,646            106           217,288
319 C511             4,712             4,775              63           128,774
320 C512             4,248             4,353            105           215,190
321 C513             5,003             5,081              78           158,544
322 C514             4,489             4,616            127           272,199
323 C515             6,200             6,297              97           198,406
324 C516             4,603             4,711            108           221,484
325 C517             7,302             7,434            132           271,836
326 C518             5,223             5,337            114           234,072
327 C519             5,725             5,817              92           187,916
328 C520             6,336             6,446            110           225,680
329 C522             5,302             5,401              99           202,602
330 C524             6,116             6,203              87           177,426
331 C601             6,156             6,243              87           177,426
332 C602             3,833             3,895              62           126,676
333 C603             3,302             3,377              75           152,250
334 C604             5,436             5,541            105           215,190
335 C605             4,013             4,118            105           215,190
336 C606             5,944             6,071            127           261,346
337 C607             5,748             5,870            122           250,856
338 C608             4,394             4,550            156           324,222
339 C609             5,416             5,503              87           177,426
340 C610             5,462             5,559              97           198,406
341 C611             6,130             6,212              82           168,636
342 C612             5,851             5,934              83           169,034
343 C613             3,333             3,419              86           176,178
344 C614             4,705             4,780              75           152,250
345 C615             5,118             5,164              46             93,380
346 C616             5,993             6,084              91           185,818
347 C617             5,815             5,899              84           171,132
348 C618             5,733             5,817              84           172,832
349 C619             4,707             4,792              85           173,230
350 C620             7,035             7,146            111           227,778
351 C622             4,620             4,690              70           142,100
352 C624             6,761             6,882            121           248,758
353 C701             5,411             5,471              60           121,800
354 C702             5,274             5,447            173           365,651
355 C703             6,284             6,378              94           192,962
356 C704             3,823             3,897              74           151,852
357 C705             6,049             6,139              90           183,720
358 C706             4,835             4,961            126           259,248
359 C707             6,581             6,685            104           213,092
360 C708             5,176             5,251              75           152,250
361 C709             5,397             5,494              97           198,406
362 C710             3,504             3,573              69           141,362
363 C711             4,615             4,696              81           166,538
364 C712             4,702             4,784              82           167,786
365 C713             6,714             6,825            111           227,778
366 C714             5,127             5,225              98           202,204
367 C715             4,930             5,031            101           206,798
368 C716             6,356             6,473            117           240,366
369 C717             5,273             5,407            134           276,032
370 C718             4,851             4,934              83           169,034
371 C719             6,137             6,236              99           202,602
372 C720             5,657             5,730              73           148,190
373 C722             6,636             6,798            162           338,844
374 C724             4,901             4,997              96           196,308
375 C801             5,869             6,031            162           338,844
376 C802             6,245             6,337              92           187,916
377 C803             5,028             5,120              92           187,916
378 C804             5,875             5,977            102           208,896
379 C805             4,947             5,074            127           261,346
380 C806             4,433             4,509              76           157,237
381 C807             6,597             6,691              94           192,112
382 C808             4,921             5,000              79           160,642
383 C809             7,006             7,097              91           185,818
384 C810             3,779             3,833              54           109,892
385 C811             4,264             4,392            128           263,444
386 C812             4,233             4,356            123           262,451
387 C813             4,215             4,305              90           184,570
388 C814             5,338             5,450            112           229,876
389 C815             3,951             3,998              47             95,410
390 C816             6,435             6,527              92           187,916
391 C817             4,363             4,462              99           204,302
392 C818             4,874             4,987            113           238,081
393 C819             5,824             5,873              49             99,470
394 C820             5,411             5,504              93           190,014
395 C822             4,530             4,587              57           116,186
396 C824             5,548             5,663            115           236,170
397 C901             5,533             5,578              45             91,350
398 C902             5,697             5,802            105           227,910
399 C903             3,207             3,278              71           145,558
400 C904             5,608             5,729            121           248,758
401 C905             4,268             4,344              76           156,048
402 C906             3,967             4,052              85           173,230
403 C907             3,599             3,658              59           119,770
404 C908             4,628             4,749            121           248,758
405 C909             5,461             5,583            122           251,706
406 C910             3,758             3,845              87           177,426
407 C911             6,612             6,693              81           165,688
408 C912             4,544             4,643              99           202,602
409 C913             6,072             6,163              91           185,818
410 C914             2,514             2,566              52           105,696
411 C915             4,666             4,836            170           376,990
412 C916             3,390             3,477              87           177,426
413 C917             6,202             6,314            112           229,876
414 C918             3,983             4,043              60           121,800
415 C919             4,248             4,294              46             93,380
416 C920             6,333             6,435            102           208,896
417 C922             3,662             3,737              75           153,950
418 C924             4,616             4,725            109           224,432

Mọi thắc mắc liên hệ trưởng nhà để được giải đáp.