Xem chỉ số điện

THÔNG TIN CHỈ SỐ TIÊU THỤ ĐIỆN KTX THÁNG 03 NĂM 2019

THỜI HẠN

  • Khu Đông: 20/03/2019 (Chốt số điện ngày 14 hàng tháng)
  • Khu Tây: 03/04/2019 (Chốt số điện ngày 25 hàng tháng)

Quá thời hạn trên nếu phòng nào chưa đóng tiền điện, KTX sẽ xử lý theo quy định.

STT Phòng  CS đầu   CS cuối   CS tiêu thụ   Tiền điện 
1 A101 4591 4661 70 131,180
2 A102 3690 3734 44 82,456
3 A103 3827 3884 57 106,818
4 A104 4775 4838 63 118,093
5 A105 4727 4785 58 108,692
6 A106 4614 4672 58 108,692
7 A107 4150 4228 78 146,358
8 A108 4221 4283 62 116,188
9 A109 4187 4233 46 86,204
10 A110 4356 4389 33 61,842
11 A111 5024 5132 108 204,438
12 A112 4527 4569 42 78,708
13 A113 4152 4206 54 101,196
14 A114 3955 4009 54 101,196
15 A115 4833 4893 60 112,440
16 A116 5019 5067 48 90,603
17 A117 5537 5595 58 108,692
18 A118 7033 7062 29 54,594
19 A119 4388 4456 68 127,432
20 A120 4887 4953 66 123,684
21 A121 4444 4507 63 118,062
22 A122 2864 2948 84 157,974
23 A201 5478 5528 50 93,700
24 A202 5238 5347 109 207,149
25 A203 3775 3869 94 177,334
26 A204 5713 5774 61 114,314
27 A205 3054 3109 55 106,490
28 A206 4935 5025 90 169,590
29 A207 3666 3720 54 101,196
30 A208 3318 3378 60 113,835
31 A209 3584 3647 63 118,062
32 A210 5807 5841 34 63,716
33 A211 4250 4342 92 173,462
34 A212 4238 4294 56 104,944
35 A213 2939 2950 11 20,614
36 A214 4679 4741 62 116,188
37 A215 5160 5243 83 156,038
38 A216 5769 5857 88 167,268
39 A217 3695 3771 76 144,036
40 A218 3741 3845 104 196,694
41 A219 6471 6543 72 144,706
42 A220 6346 6448 102 194,996
43 A221 3696 3765 69 129,306
44 A222 8200 8328 128 262,019
45 A223 3419 3447 28 52,658
46 A224 3428 3453 25 47,625
47 A301 4979 5018 39 73,086
48 A302 4615 4694 79 148,294
49 A303 3408 3492 84 159,524
50 A304 7119 7142 23 43,102
51 A305 5442 5550 108 204,438
52 A306 4518 4609 91 172,301
53 A307 4676 4701 25 46,850
54 A308 4212 4313 101 190,886
55 A309 4480 4518 38 71,212
56 A310 3757 3811 54 101,196
57 A311 3907 3983 76 144,036
58 A312 2977 3017 40 75,115
59 A313 4400 4437 37 69,338
60 A314 3013 3037 24 44,976
61 A315 4693 4748 55 104,155
62 A316 6060 6157 97 184,692
63 A317 5025 5113 88 167,268
64 A318 4191 4266 75 141,325
65 A319 5851 5925 74 140,939
66 A320 6197 6241 44 82,859
67 A321 3707 3800 93 176,948
68 A322 5458 5495 37 69,338
69 A323 4632 4720 88 165,718
70 A324 6426 6458 32 59,968
71 A401 4299 4368 69 129,709
72 A402 5101 5205 104 208,067
73 A403 4992 5060 68 128,548
74 A404 693 766 73 139,003
75 A405 19 88 69 129306
76 A406 3663 3686 23 43,102
77 A407 3509 3547 38 71,212
78 A408 4137 4170 33 61,842
79 A409 3755 3806 51 95,574
80 A410 3400 3451 51 95,574
81 A411 4327 4346 19 35,606
82 A412 5380 5398 18 33,732
83 A413 4037 4096 59 111,124
84 A414 4699 4745 46 86,204
85 A415 5645 5742 97 183,142
86 A416 5965 6032 67 125,837
87 A417 3589 3616 27 50,598
88 A418 2817 2839 22 41,228
89 A419 4100 4129 29 54,594
90 A420 4562 4634 72 136,292
91 A421 3290 3323 33 62,338
92 A422 5135 5153 18 33,732
93 A423 5681 5741 60 112,440
94 A424 5208 5276 68 127,432
95 A501 4055 4117 62 116,188
96 A502 5480 5525 45 84,330
97 A503 3950 3999 49 91,826
98 A504 4516 4526 10 18,740
99 A505 5995 6033 38 71,212
100 A506 5157 5183 26 48,786
101 A507 4653 4734 81 152,166
102 A508 4264 4321 57 110,986
103 A509 5086 5145 59 110,566
104 A510 4394 4452 58 108,692
105 A511 5444 5507 63 124,474
106 A512 5733 5799 66 123,684
107 A513 4298 4371 73 138,228
108 A514 5649 5712 63 118,093
109 A515 4584 4645 61 114,314
110 A516 7132 7154 22 41,228
111 A517 5837 5892 55 103,070
112 A518 3785 3827 42 78,708
113 A519 4572 4609 37 69,338
114 A520 4466 4535 69 129,306
115 A521 3689 3722 33 61,842
116 A522 6924 7031 107 203,277
117 A523 2684 2747 63 118,062
118 A524 6805 6857 52 97,448
119 B101             3,505             3,556             51 95,574
120 B102             2,736             2,784             48 89,952
121 B103             3,439             3,503             64 120,029
122 B104             3,485             3,539             54 101,444
123 B105             5,339             5,404             65 121,810
124 B106             4,737             4,778             41 76,834
125 B107             3,068             3,133             65 122,740
126 B108             4,456             4,529             73 136,802
127 B109             4,427             4,487             60 113,835
128 B110             4,779             4,834             55 103,070
129 B111             5,480             5,536             56 104,944
130 B112             4,707             4,803             96 181,206
131 B113             4,898             4,987             89 167,654
132 B114             5,616             5,714             98 185,078
133 B115             5,148             5,210             62 116,188
134 B116             5,058             5,108             50 93,700
135 B117             4,852             4,955           103 195,533
136 B118             4,379             4,444             65 121,965
137 B119             5,154             5,204             50 93,700
138 B120             6,945             7,016             71 133,054
139 B121             3,807             3,838             31 58,094
140 B122             4,857             4,927             70 131,180
141 B123             5,014             5,062             48 89,952
142 B124             4,782             4,816             34 63,716
143 B125             4,817             4,861             44 82,456
144 B127             3,738             3,791             53 99,508
145 B201             5,112             5,179             67 125,558
146 B202             5,163             5,268           105 198,630
147 B203             4,947             5,046             99 187,014
148 B204             3,985             4,107           122 231,542
149 B205             4,043             4,172           129 245,094
150 B206             4,024             4,084             60 112,440
151 B207             5,835             5,869             34 63,716
152 B208             4,640             4,681             41 76,834
153 B209             4,026             4,065             39 73,086
154 B210             4,930             4,985             55 103,380
155 B211             5,682             5,742             60 113,835
156 B212             6,016             6,100             84 157,974
157 B213             6,039             6,144           105 199,405
158 B214             5,023             5,076             53 99,508
159 B215             5,605             5,685             80 150,230
160 B216             7,213             7,284             71 133,581
161 B217             5,355             5,410             55 103,070
162 B218             4,925             4,988             63 118,062
163 B219             3,482             3,539             57 108,027
164 B220             5,019             5,078             59 110,566
165 B221             5,641             5,727             86 163,396
166 B222             3,776             3,801             25 46,850
167 B223             3,905             3,977             72 134,928
168 B224             2,005             2,071             66 124,676
169 B225             6,494             6,546             52 97,448
170 B226             6,057             6,102             45 84,330
171 B227             3,102             3,151             49 91,826
172 B228             7,056             7,129             73 136,802
173 B230             2,195             2,203               8 14,992
174 B232             5,422             5,493             71 133,054
175 B301             6,996             7,077             81 152,166
176 B302             5,794             5,846             52 97,572
177 B303             6,370             6,507           137 260,582
178 B304             4,599             4,661             62 116,188
179 B305             3,176             3,212             36 67,464
180 B306             5,034             5,091             57 106,818
181 B307             5,565             5,685           120 227,670
182 B308             4,442             4,540             98 186,628
183 B309             5,556             5,602             46 86,204
184 B310             6,582             6,708           126 239,286
185 B311             5,235             5,292             57 106,818
186 B312             5,971             6,061             90 169,590
187 B313             6,577             6,662             85 159,910
188 B314             5,726             5,807             81 152,941
189 B315             5,407             5,464             57 106,818
190 B316             4,370             4,426             56 105,316
191 B317             4,197             4,234             37 69,338
192 B318             5,924             5,947             23 43,102
193 B319             5,027             5,107             80 150,230
194 B320             5,891             5,915             24 44,976
195 B321             3,687             3,722             35 65,590
196 B322             5,879             5,941             62 116,188
197 B323             4,681             4,782           101 190,886
198 B324             4,060             4,122             62 117,707
199 B325             4,256             4,336             80 151,005
200 B326             4,464             4,498             34 63,716
201 B327             3,733             3,781             48 90,603
202 B328             3,632             3,692             60 112,440
203 B330             5,167             5,251             84 157,974
204 B332             3,063             3,139             76 142,486
205 B401             4,267             4,325             58 108,692
206 B402             7,155             7,247             92 173,462
207 B403             3,096             3,135             39 73,179
208 B404             4,906             5,005             99 187,789
209 B405             7,393             7,438             45 84,330
210 B406             3,811             3,864             53 99,508
211 B407             4,227             4,259             32 60,402
212 B408             3,012             3,070             58 108,692
213 B409             4,216             4,288             72 134,928
214 B410             3,518             3,615             97 183,142
215 B411             3,616             3,672             56 106,091
216 B412             3,085             3,155             70 133,195
217 B413             3,951             4,009             58 108,692
218 B414             4,258             4,313             55 103,380
219 B415             4,401             4,434             33 61,842
220 B416             3,880             3,933             53 99,322
221 B417             6,172             6,228             56 104,944
222 B418             2,819             2,893             74 138,676
223 B419             4,026             4,091             65 122,740
224 B420             5,241             5,290             49 92,539
225 B421             4,485             4,634           149 283,814
226 B422             4,563             4,628             65 121,810
227 B423                509                547             38 71,212
228 B424             4,009             4,083             74 140,164
229 B425             4,309             4,360             51 95,636
230 B426             4,711             4,729             18 33,732
231 B427             5,940             6,026             86 167,603
232 B428             5,472             5,528             56 104,944
233 B430             4,341             4,402             61 114,314
234 B432             5,381             5,478             97 183,142
235 B501             4,818             4,937           119 233,212
236 B502             4,560             4,619             59 110,566
237 B503             4,069             4,097             28 52,472
238 B504             3,336             3,376             40 75,890
239 B505             3,276             3,349             73 138,228
240 B506             5,186             5,233             47 88,078
241 B507             3,715             3,760             45 84,330
242 B508             3,189             3,189             –   0
243 B509             4,174             4,214             40 75,115
244 B510             4,274             4,359             85 159,910
245 B511             3,189             3,235             46 86,204
246 B512             5,294             5,368             74 138,676
247 B513             4,948             4,977             29 54,346
248 B514                946                987             41 76,834
249 B515             5,402             5,487             85 159,910
250 B516             4,047             4,096             49 91,826
251 B517             4,764             4,826             62 116,188
252 B518             3,524             3,536             12 22,488
253 B519             3,729             3,743             14 26,236
254 B520             3,449             3,530             81 152,941
255 B521             5,396             5,454             58 108,692
256 B522             3,535             3,639           104 208,067
257 B523             3,548             3,628             80 151,005
258 B524             5,593             5,633             40 74,960
259 B525             5,687             5,721             34 64,274
260 B526             3,182             3,243             61 114,314
261 B527             5,048             5,076             28 52,472
262 B528             2,620             2,647             27 50,598
263 B530             4,602             4,660             58 109,188
264 B532             6,798             6,871             73 136,802
265 C301 3504 3573 69 129,306
266 C302 7001 7077 76 142,486
267 C303 5273 5352 79 148,294
268 C304 7167 7229 62 116,188
269 C305 4289 4362 73 139,003
270 C306 5003 5084 81 153,716
271 C307 6211 6268 57 106,818
272 C308 5615 5718 103 194,758
273 C309 6052 6105 53 99,322
274 C310 5860 5937 77 144,422
275 C311 5699 5760 61 114,996
276 C312 5754 5808 54 101,196
277 C313 5673 5754 81 152,166
278 C314 4138 4172 34 63,716
279 C315 4686 4742 56 104,944
280 C316 3821 3880 59 110,566
281 C317 4963 5060 97 183,917
282 C318 4027 4101 74 138,676
283 C319 5172 5225 53 99,322
284 C320 6930 7076 146 278,006
285 C322 5830 5882 52 97,572
286 C324 5796 5868 72 134,928
287 C401 5425 5514 89 167,654
288 C402 5579 5664 85 159,910
289 C403 5334 5432 98 185,078
290 C404 6104 6158 54 101,196
291 C405 3584 3631 47 88,078
292 C406 5505 5578 73 136,802
293 C407 4598 4685 87 163,782
294 C408 5838 5914 76 142,486
295 C409 4047 4113 66 124,676
296 C410 4357 4422 65 121,810
297 C411 4493 4600 107 202,502
298 C412 5137 5177 40 74,960
299 C413 3470 3503 33 61,842
300 C414 3502 3576 74 140,939
301 C415 4657 4734 77 144,422
302 C416 3823 3853 30 56,220
303 C417 4518 4548 30 56,220
304 C418 6388 6451 63 118,062
305 C419 5214 5281 67 125,558
306 C420 5331 5376 45 84,330
307 C422 4921 4991 70 132,420
308 C424 4730 4780 50 93,700
309 C501 5255 5284 29 54,346
310 C502 4530 4581 51 95,574
311 C503 5174 5253 79 148,294
312 C504 4881 4949 68 127,432
313 C505 3948 3991 43 80,582
314 C506 3938 3966 28 52,658
315 C507 5047 5095 48 89,952
316 C508 3829 3917 88 165,718
317 C509 5114 5198 84 159,524
318 C510 5927 6009 82 154,102
319 C511 4393 4447 54 101,444
320 C512 3691 3752 61 114,314
321 C513 4682 4719 37 69,338
322 C514 4134 4173 39 73,086
323 C515 5629 5705 76 142,486
324 C516 4204 4262 58 108,692
325 C517 6594 6678 84 157,974
326 C518 4834 4873 39 73,086
327 C519 5184 5253 69 129,306
328 C520 5796 5853 57 106,818
329 C522 4955 4987 32 59,968
330 C524 5635 5711 76 143,261
331 C601 5706 5768 62 116,188
332 C602 3602 3634 32 59,968
333 C603 2982 3018 36 67,464
334 C604 5032 5060 28 52,472
335 C605 3596 3649 53 99,322
336 C606 5341 5409 68 127,432
337 C607 5123 5174 51 95,574
338 C608 3796 3872 76 142,486
339 C609 4957 5006 49 91,826
340 C610 4892 4981 89 167,654
341 C611 5752 5795 43 80,582
342 C612 5364 5430 66 123,684
343 C613 3050 3095 45 84,330
344 C614 4277 4338 61 114,996
345 C615 4863 4901 38 71,212
346 C616 5591 5627 36 67,464
347 C617 5402 5444 42 78,708
348 C618 5146 5213 67 126,612
349 C619 4241 4292 51 95,574
350 C620 6448 6505 57 106,818
351 C622 4391 4405 14 26,236
352 C624 6088 6183 95 179,270
353 C701 4992 5056 64 119,936
354 C702 4548 4618 70 131,180
355 C703 5680 5750 70 131,645
356 C704 3444 3512 68 129,323
357 C705 5238 5367 129 245,094
358 C706 4438 4491 53 99,322
359 C707 6030 6121 91 171,526
360 C708 4727 4790 63 118,062
361 C709 4810 4895 85 159,910
362 C710 3139 3171 32 59,968
363 C711 4261 4308 47 88,667
364 C712 4191 4250 59 111,124
365 C713 6161 6242 81 152,166
366 C714 4535 4612 77 147,371
367 C715 4281 4361 80 151,005
368 C716 5880 5950 70 131,180
369 C717 4577 4673 96 181,206
370 C718 4259 4335 76 142,486
371 C719 5594 5646 52 97,448
372 C720 5334 5371 37 69,338
373 C722 5730 5856 126 239,286
374 C724 4535 4576 41 76,834
375 C801 5234 5330 96 181,206
376 C802 5808 5867 59 110,566
377 C803 4552 4601 49 91,826
378 C804 5378 5424 46 86,204
379 C805 4456 4520 64 120,029
380 C806 4078 4139 61 115,771
381 C807 6075 6147 72 134,928
382 C808 4613 4653 40 74,960
383 C809 6483 6548 65 121,810
384 C810 3474 3507 33 61,842
385 C811 3798 3855 57 106,818
386 C812 3789 3814 25 46,850
387 C813 3902 3927 25 46,850
388 C814 4818 4866 48 89,952
389 C815 3650 3699 49 92,539
390 C816 5951 6006 55 103,070
391 C817 3862 3950 88 167,268
392 C818 4299 4358 59 111,124
393 C819 5491 5528 37 69,338
394 C820 4930 4986 56 104,944
395 C822 4188 4225 37 69,338
396 C824 4899 4998 99 187,014
397 C901 4935 5022 87 169,851
398 C902 5236 5300 64 120,029
399 C903 2866 2919 53 99,508
400 C904 5043 5112 69 129,306
401 C905 3935 3981 46 86,731
402 C906 3697 3714 17 31,858
403 C907 3312 3348 36 67,464
404 C908 3964 4070 106 200,566
405 C909 4878 4966 88 167,268
406 C910 3340 3377 37 69,338
407 C911 6034 6116 82 154,102
408 C912 4099 4131 32 59,968
409 C913 5543 5625 82 154,102
410 C914 2289 2331 42 78,708
411 C915 3716 3838 122 239,956
412 C916 3075 3106 31 58,094
413 C917 5828 5886 58 108,692
414 C918 3770 3803 33 61,842
415 C919 3826 3902 76 145,123
416 C920 5742 5835 93 175,398
417 C922 3440 3464 24 44,976
418 C924 4107 4150 43 80,582

Mọi thắc mắc liên hệ trưởng nhà để được giải đáp.