Xem chỉ số điện

THÔNG TIN CHỐT CHỈ SỐ ĐIỆN THÁNG 03/2023

  • Thời hạn nộp:
    • Khu Đông: 19/03/2023
    • Khu Tây: 21/03/2023
PHÒNG  CS ĐẦU   CS CUỐI   CS TIÊU THỤ   TIỀN ĐIỆN 
A101       5,672       5,742            70   139,510
A102       6,143       6,190            47     93,671
A104       6,065       6,140            75   149,475
A105       8,479       8,555            76   151,535
A106       3,888       3,932            44     88,128
A107       5,055       5,086            31     61,783
A108       5,735       5,797            62   125,208
A109       6,238       6,297            59   117,587
A110       2,609       2,622            13     25,909
A111       5,539       5,603            64   128,490
A112       7,682       7,741            59   117,587
A113       7,714       7,749            35     69,755
A114       4,829       4,880            51   102,548
A115       8,730       8,797            67   134,670
A116       4,204       4,276            72   144,970
A117       8,290       8,361            71   143,748
A118       4,889       4,919            30     59,790
A119       4,327       4,402            75   149,475
A120       4,736       4,803            67   135,508
A122       5,167       5,250            83   167,630
A124       5,759       5,798            39     77,828
A201       7,849       7,890            41     81,948
A202       8,922       8,961            39     77,727
A203       4,917       4,966            49     97,657
A204       5,337       5,420            83   165,955
A205       4,451       4,473            22     43,846
A206       7,175       7,249            74   149,090
A207       8,760       8,819            59   117,587
A208       6,786       6,815            29     57,797
A209       5,710       5,792            82   163,895
A210       5,534       5,589            55   110,788
A211       6,304       6,336            32     63,776
A212       3,897       3,930            33     65,769
A213       4,578       4,662            84   168,015
A214       4,177       4,240            63   126,430
A215       4,564       4,609            45     90,188
A216       4,516       4,589            73   145,489
A217       6,888       6,929            41     81,948
A218       7,297       7,376            79   161,560
A219       6,238       6,281            43     85,699
A220       9,628       9,655            27     53,811
A221       4,409       4,462            53   106,668
A222       6,356       6,393            37     73,741
A223       7,177       7,248            71   151,578
A224       5,208       5,248            40     79,720
A225       9,075       9,158            83   167,630
A227       6,340       6,373            33     65,769
A301       5,526       5,612            86   178,311
A302       5,553       5,596            43     86,905
A303       4,195       4,244            49     97,657
A304       8,824       8,884            60   125,255
A305       3,940       3,979            39     78,665
A306       7,388       7,443            55   110,788
A307       7,961       7,988            27     53,811
A308       8,853       8,909            56   111,608
A309       9,036       9,073            37     73,741
A310       6,518       6,555            37     74,545
A311       7,444       7,575          131   285,996
A312       5,814       5,854            40     80,725
A313       5,807       5,870            63   127,268
A314       7,043       7,111            68   137,568
A315       5,249       5,294            45     90,188
A316       9,237       9,272            35     70,425
A317       6,671       6,731            60   121,088
A318       4,902       4,940            38     75,768
A319       7,666       7,765            99   199,753
A320     10,584     10,625            41     82,785
A321       5,865       5,913            48     95,664
A322       6,145       6,175            30     60,125
A323       5,435       5,470            35     70,425
A324       6,282       6,290              8     15,944
A325       5,908       5,913              5       9,965
A327       5,903       6,010          107   228,564
A401       5,374       5,452            78   159,167
A402       7,873       7,914            41     81,948
A403       4,382       4,421            39     77,828
A404       5,964       6,002            38     75,734
A405       5,528       5,557            29     57,797
A407       5,164       5,189            25     49,825
A408       6,528       6,532              4       7,972
A409       4,272       4,321            49     98,428
A410       4,840       4,940          100   200,975
A411       7,003       7,094            91   182,435
A412       4,548       4,582            34     67,762
A413       6,643       6,690            47     93,671
A414       5,680       5,724            44     88,128
A415       6,537       6,565            28     56,005
A416       3,726       3,768            42     83,706
A417       7,791       7,846            55   109,615
A418       5,548       5,570            22     43,846
A419       6,088       6,143            55   109,615
A420       5,195       5,268            73   147,030
A421       4,597       4,656            59   119,028
A422       5,789       5,838            49     97,657
A423       5,505       5,629          124   250,415
A424       5,635       5,679            44     88,965
A425       6,077       6,161            84   168,853
A427       6,259       6,276            17     33,881
A502       3,273       3,332            59   118,190
A503       4,374       4,421            47     93,671
A504       8,335       8,416            81   161,835
A505       5,065       5,139            74   149,090
A506       6,198       6,249            51   101,643
A507       5,709       5,745            36     71,748
A509       5,443       5,524            81   162,673
A510       5,008       5,079            71   142,910
A511       3,415       3,465            50     99,650
A512       5,926       5,965            39     77,828
A513       4,007       4,066            59   122,862
A514       5,856       5,881            25     49,825
A515       7,489       7,593          104   209,215
A516       5,370       5,435            65   131,388
A517       4,838       4,918            80   159,775
A518       5,520       5,578            58   115,594
A519       5,713       5,747            34     67,762
A520       7,169       7,245            76   151,535
A521       4,653       4,684            31     61,783
A523       4,762       4,785            23     45,839
A525       5,113       5,174            61   123,148
A527       3,986       4,037            51   101,710
B101       6,887       6,944            57   114,908
B102       7,306       7,380            74   147,482
B103       5,942       6,055          113   233,759
B104       5,418       5,510            92   184,495
B105       7,572       7,635            63   132,434
B106       6,133       6,159            26     51,818
B107       4,955       5,053            98   196,855
B108       7,971       8,039            68   135,524
B109       6,447       6,557          110   222,413
B110       7,627       7,718            91   182,435
B111       6,217       6,289            72   143,496
B112       3,646       3,665            19     37,867
B113       5,117       5,178            61   122,310
B114       5,085       5,117            32     63,776
B115       6,207       6,299            92   192,669
B116       6,388       6,457            69   137,517
B117       4,650       4,713            63   126,430
B118       7,153       7,215            62   123,566
B119       6,153       6,183            30     59,790
B120       5,507       5,550            43     86,905
B122       6,168       6,196            28     56,005
B124       5,033       5,034              1       1,993
B201       4,670       4,710            40     79,720
B202       6,114       6,129            15     29,895
B203       7,085       7,126            41     81,948
B204       7,453       7,497            44     88,965
B205       6,032       6,087            55   109,615
B206       6,274       6,369            95   190,675
B207       7,625       7,717            92   186,170
B208       5,256       5,311            55   109,950
B209       5,798       5,852            54   107,622
B210       4,597       4,677            80   173,115
B211       6,080       6,142            62   130,041
B212       5,188       5,219            31     61,783
B213       5,093       5,138            45     91,025
B214       3,741       3,797            56   112,848
B215       4,457       4,503            46     91,678
B216       8,281       8,342            61   123,148
B217       5,403       5,462            59   118,190
B218       6,784       6,858            74   158,757
B219       5,267       5,393          126   264,868
B220       5,574       5,615            41     81,948
B221       4,842       4,849              7     13,951
B222       3,953       3,981            28     55,804
B223       4,876       4,894            18     35,874
B224       6,087       6,111            24     47,832
B225       6,558       6,590            32     64,245
B227       6,847       6,902            55   109,615
B301       8,351       8,411            60   121,088
B302       6,044       6,057            13     25,909
B303       8,187       8,313          126   254,535
B304       8,808       8,919          111   228,973
B305       5,285       5,338            53   105,629
B306       6,004       6,084            80   161,450
B307       5,366       5,411            45     90,188
B308       8,571       8,684          113   242,922
B309       2,576       2,584              8     15,944
B310       5,573       5,631            58   116,968
B311       4,955       4,982            27     53,811
B312       5,953       6,033            80   161,450
B313       5,789       5,803            14     27,902
B314       5,743       5,799            56   112,010
B315       5,227       5,250            23     45,839
B316       6,919       6,968            49     99,265
B317       6,505       6,553            48     97,205
B318       4,758       4,764              6     11,958
B319       6,817       6,881            64   134,827
B320       4,918       4,932            14     27,902
B321       4,557       4,625            68   144,399
B322       5,371       5,437            66   133,448
B323       6,296       6,368            72   144,970
B324       4,709       4,804            95   192,350
B325       4,897       4,904              7     13,951
B327       4,985       5,011            26     51,885
B401       4,532       4,598            66   131,538
B402       5,025       5,037            12     23,916
B403       5,178       5,240            62   124,370
B404       5,081       5,140            59   119,028
B405       5,660       5,689            29     58,065
B406       4,461       4,488            27     53,811
B407       6,677       6,712            35     70,425
B408       5,001       5,130          129   260,715
B409       3,626       3,653            27     53,945
B410       5,766       5,842            76   153,210
B411       5,080       5,131            51   102,548
B412       5,911       5,970            59   118,190
B413       7,247       7,368          121   262,066
B414       5,838       5,866            28     56,005
B415       5,693       5,776            83   167,630
B416       6,878       6,922            44     87,692
B417       4,918       4,921              3       5,979
B418       6,425       6,481            56   112,010
B419       4,827       4,865            38     75,768
B420       7,052       7,108            56   112,010
B421       4,013       4,036            23     45,839
B422       7,259       7,265              6     11,958
B423       3,261       3,271            10     19,930
B424       4,226       4,302            76   152,373
B425       7,779       7,873            94   190,290
B427       7,079       7,154            75   151,988
B502       5,525       5,603            78   159,167
B503       4,609       4,670            61   121,573
B504       1,918       1,924              6     11,958
B505       6,024       6,079            55   109,615
B506       5,061       5,148            87   175,033
B507       3,543       3,578            35     69,755
B508       9,526       9,622            96   193,573
B509       7,462       7,491            29     57,797
B510       5,602       5,607              5       9,965
B511       6,109       6,170            61   122,310
B512       5,093       5,131            38     75,734
B513       5,050       5,099            49     99,265
B514       6,628       6,671            43     86,068
B517       4,862       4,877            15     29,895
B520       6,738       6,796            58   116,130
B521       4,907       4,936            29     57,797
B522       6,158       6,178            20     39,860
B524       3,935       4,004            69   138,790
B525       4,524       4,586            62   125,208
B527       4,763       4,773            10     19,930
C301       5,485       5,522            37     74,545
C302       6,830       6,870            40     79,720
C303       3,997       4,041            44     88,128
C304       5,877       5,984          107   242,066
C305       5,064       5,092            28     56,005
C307       6,916       6,987            71   143,748
C310       2,823       2,849            26     51,818
C311       8,303       8,312              9     17,937
C315       6,165       6,199            34     67,762
C317       7,804       7,861            57   114,070
C318       6,270       6,290            20     39,860
C319       8,227       8,237            10     19,930
C320       4,819       4,844            25     49,825
C321       3,904       3,938            34     68,365
C322       5,522       5,532            10     19,930
C323       6,639       6,656            17     33,881
C324       3,917       3,923              6     11,958
C325       4,997       5,028            31     65,021
C327       6,215       6,250            35     70,425
C401       6,924       6,976            52   104,608
C402       7,854       7,925            71   141,503
C403       7,396       7,410            14     27,902
C404       4,374       4,412            38     75,734
C405       5,695       5,744            49     97,657
C406       4,816       4,868            52   104,608
C407       4,708       4,756            48     95,664
C408       4,484       4,504            20     39,860
C409       3,935       4,015            80   161,450
C410       3,642       3,686            44     88,128
C411       6,625       6,646            21     41,853
C412       6,167       6,196            29     57,797
C413       4,703       4,818          115   247,708
C414       7,147       7,184            37     73,741
C415       4,864       4,901            37     73,741
C417       8,924       9,013            89   179,990
C418       5,908       5,920            12     23,916
C419       4,905       4,926            21     41,853
C421       4,969       4,982            13     25,909
C422       6,158       6,186            28     55,804
C423       5,579       5,656            77   165,936
C424       4,339       4,391            52   103,770
C425       5,135       5,180            45     90,188
C427       4,132       4,188            56   112,848
C503       4,895       4,959            64   127,552
C504       5,668       5,722            54   107,890
C505       7,144       7,301          157   339,051
C506       5,016       5,057            41     81,948
C507       5,838       5,882            44     87,692
C508       6,543       6,592            49     97,657
C509       5,409       5,447            38     75,734
C510       4,075       4,163            88   177,930
C511       5,728       5,778            50   100,488
C512       5,128       5,149            21     41,853
C515 4155 4240 85 170075
C521 7035 7112 77 154433
C523 4587 4653 66 133448
C524 6509 6573 64 129328
C525 6430 6498 68 136730
C527 6188 6218 30 59790
F206 5995 6003 8 15944
F209 8531 8568 37 73741
F210 6044 6062 18 35874
F211 7302 7372 70 140013
F212 8757 8808 51 101710
F213 6294 6386 92 185333
F214 6471 6517 46 91678
F215 6544 6590 46 91678
F216 6413 6457 44 87692
F217 4765 4812 47 93671
F218 5483 5565 82 168739
F219 8883 8999 116 240938
F220 5697 5776 79 161560
F221 4803 4923 120 250510
F222 6535 6607 72 144970
F223 5146 5233 87 175870
F224 5640 5736 96 202241
F225 4603 4704 101 205043
F227 5381 5442 61 121573
TT PHÒNG  CS ĐẦU   CS CUỐI   CS TIÊU THỤ   TỔNG TIỀN 
1 A101       8,157       8,248            91           184,110
2 A102       2,411       2,467            56           111,608
3 A103       6,905       6,948            43             85,699
4 A104       8,627       8,698            71           143,748
5 A105       7,322       7,370            48             95,664
6 A106       6,952       7,002            50             99,650
7 A107       2,406       2,491            85           170,075
8 A108       6,421       6,447            26             51,818
9 A109       6,073       6,119            46             91,678
10 A110       7,388       7,417            29             57,797
11 A111       9,777       9,841            64           127,552
12 A112       6,562       6,586            24             47,832
13 A113       7,371       7,415            44             87,692
14 A114       6,467       6,512            45             89,685
15 A115       8,010       8,070            60           119,580
16 A116       7,766       7,791            25             49,825
17 A117       8,874       8,960            86           172,135
18 A118     10,758     10,816            58           115,594
19 A119       7,512       7,543            31             61,783
20 A120       7,744       7,816            72           144,133
21 A121       7,205       7,253            48             95,664
22 A122       2,997       3,073            76           163,543
23 A201       8,136       8,192            56           111,608
24 A202       7,803       7,869            66           131,538
25 A203       7,448       7,501            53           105,629
26 A204       8,880       8,980          100           200,975
27 A205       5,651       5,701            50             99,650
28 A206       8,507       8,541            34             67,762
29 A207       6,112       6,154            42             83,706
30 A208       5,144       5,152              8             15,944
31 A209       6,236       6,281            45             89,685
32 A210       9,008       9,063            55           109,615
33 A211       8,016       8,082            66           131,538
34 A212       8,006       8,111          105           214,615
35 A213       3,327       3,335              8             15,944
36 A214       8,310       8,350            40             79,720
37 A215       7,602       7,702          100           211,813
38 A216       8,387       8,431            44             88,128
39 A217       8,961       9,147          186           408,448
40 A218       5,641       5,674            33             69,807
41 A219       9,358       9,467          109           219,515
42 A220     11,184     11,251            67           135,508
43 A221       7,085       7,148            63           126,430
44 A222     12,478     12,634          156           318,333
45 A223       6,463       6,532            69           146,792
46 A224       4,552       4,618            66           139,613
47 A301       7,697       7,775            78           155,655
48 A302       8,959       8,974            15             30,063
49 A303       6,929       6,951            22             44,483
50 A304       9,642       9,714            72           143,496
51 A305     10,407     10,420            13             25,909
52 A306       7,356       7,424            68           135,893
53 A307       6,594       6,619            25             49,825
54 A308       6,873       6,911            38             75,734
55 A309       7,655       7,723            68           135,524
56 A310       6,023       6,082            59           119,028
57 A311       6,058       6,133            75           161,150
58 A312       6,414       6,473            59           118,190
59 A313       7,373       7,399            26             53,056
60 A314       5,050       5,134            84           168,015
61 A315       6,645       6,682            37             73,741
62 A316     10,412     10,474            62           130,041
63 A317       7,938       7,985            47             95,145
64 A318       7,322       7,370            48             95,664
65 A319     10,446     10,527            81           163,510
66 A320       8,599       8,685            86           173,810
67 A321       6,950       7,021            71           143,748
68 A322       8,271       8,306            35             69,755
69 A323       8,068       8,112            44             88,128
70 A324       9,923     10,048          125           271,638
71 A401       7,035       7,058            23             46,543
72 A402       8,186       8,236            50           100,488
73 A403       8,572       8,660            88           176,255
74 A404       3,719       3,778            59           118,190
75 A405       2,870       2,929            59           117,587
76 A406       5,832       5,881            49             97,657
77 A407       6,186       6,280            94           197,455
78 A408       5,427       5,438            11             21,923
79 A409       7,533       7,662          129           260,715
80 A410       6,352       6,364            12             23,916
81 A411       6,099       6,160            61           121,573
82 A412       6,678       6,680              2               3,986
83 A413       6,863       6,931            68           136,730
84 A414       7,202       7,243            41             81,948
85 A415     11,306     11,344            38             75,734
86 A416       8,828       8,965          137           282,029
87 A417       4,636       4,682            46             91,678
88 A418       4,598       4,636            38             75,768
89 A419       5,276       5,311            35             69,755
90 A420       6,413       6,439            26             51,885
91 A421       6,116       6,197            81           175,508
92 A422       8,602       8,690            88           183,097
93 A423       7,856       7,876            20             40,363
94 A424       8,558       8,647            89           178,315
95 A501       5,720       5,745            25             49,825
96 A502       7,850       7,901            51           101,643
97 A503       6,217       6,254            37             73,741
98 A504       7,859       7,938            79           161,560
99 A505       8,228       8,273            45             89,685
100 A506       7,562       7,635            73           145,489
101 A507       7,389       7,409            20             39,860
102 A508       2,728       2,770            42             84,008
103 A509       7,681       7,718            37             74,545
104 A510       6,872       6,925            53           105,629
105 A511       8,527       8,574            47             93,671
106 A512       9,341       9,414            73           145,489
107 A513       7,803       7,825            22             43,846
108 A514       9,251       9,298            47             94,308
109 A515       6,802       6,841            39             77,828
110 A516       1,563       1,649            86           172,973
111 A517       8,839       8,873            34             67,762
112 A518       5,999       6,012            13             25,909
113 A519       7,088       7,098            10             19,930
114 A520       7,711       7,881          170           391,723
115 A521       5,681       5,719            38             75,734
116 A522       9,722       9,773            51           101,643
117 A523       6,931       7,022            91           182,435
118 A524     10,418     10,489            71           141,503
119 B101       7,124       7,171            47             93,671
120 B102       5,194       5,260            66           132,610
121 B103       6,018       6,096            78           155,655
122 B104       5,726       5,762            36             71,748
123 B105       9,188       9,240            52           103,636
124 B106       8,133       8,159            26             51,818
125 B107       6,291       6,355            64           127,552
126 B108       8,175       8,214            39             77,727
127 B109       7,056       7,096            40             79,720
128 B110       7,494       7,537            43             85,699
129 B111       8,909       8,977            68           135,524
130 B112       7,955       7,998            43             85,699
131 B113       9,107       9,207          100           200,975
132 B114       9,021       9,073            52           103,636
133 B115       8,226       8,314            88           177,093
134 B116       8,566       8,629            63           125,559
135 B117       7,592       7,658            66           131,538
136 B118       7,666       7,711            45             90,188
137 B119       7,798       7,838            40             79,720
138 B120     10,345     10,433            88           177,093
139 B121       5,581       5,649            68           135,524
140 B122       2,032       2,099            67           133,531
141 B123       7,707       7,759            52           103,636
142 B124       7,238       7,259            21             41,853
143 B125       9,615       9,686            71           142,073
144 B127       6,382       6,456            74           149,928
145 B201       8,264       8,331            67           133,833
146 B202       8,405       8,456            51           101,643
147 B203       8,417       8,474            57           113,601
148 B204       8,725       8,816            91           182,435
149 B205       9,283       9,377            94           188,615
150 B206       7,296       7,382            86           172,135
151 B207       8,189       8,277            88           176,255
152 B208       7,138       7,199            61           121,573
153 B209       7,307       7,356            49             97,657
154 B210       7,444       7,490            46             91,678
155 B211       7,719       7,742            23             45,839
156 B212       8,985       9,032            47             93,671
157 B213       9,088       9,130            42             83,706
158 B214       7,387       7,409            22             43,846
159 B215       8,606       8,642            36             71,748
160 B216       9,804       9,851            47             93,671
161 B217       8,291       8,346            55           109,950
162 B218       8,128       8,172            44             87,692
163 B219       6,244       6,292            48             95,664
164 B220       8,275       8,353            78           155,655
165 B221       8,697       8,733            36             71,748
166 B222       7,137       7,177            40             79,888
167 B223       7,466       7,532            66           131,538
168 B224       1,461       1,540            79           159,390
169 B225       9,072       9,114            42             83,706
170 B226       9,288       9,381            93           187,393
171 B227       6,310       6,427          117           252,494
172 B228       9,891       9,954            63           125,559
173 B230       3,445       3,476            31             61,783
174 B232       8,159       8,195            36             71,748
175 B301       9,613       9,684            71           141,503
176 B302       8,116       8,177            61           122,310
177 B303       9,703       9,739            36             71,748
178 B304       9,009       9,132          123           248,355
179 B305       5,563       5,586            23             45,839
180 B306       7,635       7,689            54           107,890
181 B307       9,388       9,470            82           163,895
182 B308       6,636       6,663            27             53,811
183 B309       7,899       7,938            39             77,727
184 B310     10,272     10,336            64           127,552
185 B311       7,038       7,088            50             99,650
186 B312     10,690     10,743            53           105,629
187 B313       9,041       9,111            70           140,013
188 B314       8,943       9,024            81           161,835
189 B315       8,171       8,179              8             15,944
190 B316       7,076       7,113            37             73,741
191 B317       7,055       7,098            43             85,699
192 B318       8,613       8,664            51           101,710
193 B319       8,176       8,248            72           143,496
194 B320       2,564       2,671          107           216,233
195 B321       6,723       6,778            55           109,615
196 B322       8,760       8,850            90           180,375
197 B323       7,770       7,850            80           161,450
198 B324       6,677       6,710            33             65,769
199 B325       6,883       6,950            67           133,531
200 B326       6,606       6,622            16             31,888
201 B327       6,305       6,350            45             89,685
202 B328       8,134       8,161            27             53,811
203 B330       9,184       9,270            86           173,810
204 B332       6,044       6,107            63           125,559
205 B401       6,599       6,641            42             84,008
206 B402     11,212     11,241            29             57,797
207 B403       5,746       5,780            34             67,762
208 B404       8,878       8,906            28             55,804
209 B405       8,950       8,973            23             46,543
210 B406       6,912       6,971            59           118,190
211 B407       7,380       7,423            43             86,905
212 B408       5,167       5,200            33             65,769
213 B409       8,146       8,204            58           116,968
214 B410       8,712       8,807            95           192,350
215 B411       6,935       6,983            48             95,664
216 B412       5,611       5,635            24             47,832
217 B413       7,180       7,203            23             45,839
218 B414       7,486       7,518            32             63,776
219 B415       6,821       6,855            34             67,762
220 B416       5,925       5,940            15             29,895
221 B417       9,152       9,193            41             81,713
222 B418       5,257       5,281            24             47,832
223 B419       6,868       6,917            49             98,428
224 B420       7,588       7,621            33             65,769
225 B421       8,266       8,309            43             86,068
226 B422       7,003       7,014            11             21,923
227 B423       2,118       2,137            19             37,867
228 B424       6,186       6,206            20             40,363
229 B425       8,176       8,272            96           194,410
230 B426       5,977       6,015            38             75,768
231 B427       9,868       9,924            56           111,608
232 B428       8,161       8,177            16             31,888
233 B430       7,865       7,886            21             41,853
234 B432       9,518       9,571            53           106,668
235 B501       6,806       6,824            18             35,874
236 B502       6,886       6,932            46             91,678
237 B503       6,977       7,064            87           189,866
238 B504       5,749       5,817            68           136,730
239 B505          415          539          124           269,245
240 B506       7,975       8,007            32             63,776
241 B507       5,839       5,861            22             43,846
242 B508       4,983       5,040            57           131,579
243 B509       6,439       6,448              9             17,937
244 B510       6,155       6,193            38             75,768
245 B511       5,388       5,423            35             69,755
246 B512       7,937       7,957            20             39,860
247 B513       7,164       7,206            42             84,008
248 B514       3,557       3,610            53           105,629
249 B515       9,009       9,085            76           152,373
250 B516       8,123       8,236          113           233,759
251 B517       8,522       8,580            58           116,130
252 B518       5,332       5,384            52           103,770
253 B519       5,043       5,059            16             31,888
254 B520       6,548       6,569            21             41,853
255 B521       8,225       8,315            90           180,375
256 B522       6,257       6,288            31             65,021
257 B523       6,368       6,407            39             77,727
258 B524       8,050       8,129            79           157,715
259 B525       9,051       9,077            26             51,885
260 B526       5,940       5,967            27             53,945
261 B527       7,860       7,942            82           168,739
262 B528       5,027       5,055            28             55,804
263 B530       7,262       7,289            27             53,811
264 B532       8,727       8,746            19             38,303
265 C301       7,041       7,102            61           121,573
266 C302     10,776     10,835            59           117,587
267 C303       8,481       8,570            89           178,315
268 C304     10,788     10,867            79           157,715
269 C305       7,413       7,482            69           137,517
270 C306       9,559       9,664          105           211,275
271 C307       9,973     10,041            68           135,524
272 C308       9,850       9,962          112           225,695
273 C309       9,389       9,461            72           143,496
274 C310       8,477       8,513            36             71,748
275 C311       9,199       9,298            99           198,915
276 C312       8,733       8,784            51           101,643
277 C313       9,206       9,275            69           137,517
278 C314       7,531       7,568            37             73,741
279 C315       7,331       7,430            99           198,915
280 C316       7,337       7,432            95           190,675
281 C317       9,949     10,047            98           196,855
282 C318       6,975       7,054            79           157,715
283 C319       8,229       8,297            68           135,524
284 C320       9,838       9,905            67           133,531
285 C322       9,309       9,362            53           105,629
286 C324       8,607       8,633            26             51,818
287 C401       8,606       8,692            86           172,135
288 C402       9,520       9,615            95           190,675
289 C403       8,929       9,031          102           205,095
290 C404       8,131       8,160            29             57,797
291 C405       7,513       7,609            96           192,735
292 C406       9,048       9,144            96           192,735
293 C407       8,501       8,524            23             45,839
294 C408       8,660       8,705            45             89,685
295 C409       6,905       6,976            71           141,503
296 C410       8,357       8,407            50             99,650
297 C411       9,559       9,735          176           366,193
298 C412       7,689       7,725            36             71,748
299 C413       5,633       5,691            58           115,594
300 C414       6,090       6,117            27             53,811
301 C415       8,941       8,997            56           111,608
302 C416       7,000       7,038            38             75,734
303 C417       7,423       7,480            57           113,601
304 C418       9,664       9,708            44             87,692
305 C419       8,279       8,347            68           135,524
306 C420       8,592       8,655            63           125,559
307 C422       8,198       8,240            42             83,706
308 C424       7,161       7,211            50             99,650
309 C501       8,785       8,887          102           205,933
310 C502       6,874       6,900            26             51,818
311 C503       8,102       8,176            74           147,482
312 C504       8,267       8,366            99           198,915
313 C505       6,785       6,847            62           123,566
314 C506       6,491       6,529            38             75,734
315 C507       8,901       8,980            79           157,715
316 C508       6,762       6,787            25             49,825
317 C509       8,437       8,551          114           229,815
318 C510     10,251     10,369          118           238,055
319 C511       7,004       7,065            61           121,573
320 C512       7,609       7,648            39             77,727
321 C513       7,244       7,293            49             97,657
322 C514       6,429       6,461            32             63,776
323 C515       9,043       9,102            59           117,587
324 C516       6,490       6,560            70           139,510
325 C517     10,313     10,372            59           117,587
326 C518       6,905       6,954            49             97,657
327 C519       8,033       8,097            64           127,552
328 C520       9,702       9,779            77           153,595
329 C522       7,336       7,376            40             79,720
330 C524       8,212       8,259            47             93,671
331 C601       8,306       8,338            32             63,776
332 C602       8,262       8,337            75           149,475
333 C603       5,463       5,516            53           105,629
334 C604       7,838       7,895            57           114,070
335 C605       6,157       6,209            52           103,636
336 C606       9,162       9,221            59           117,587
337 C607       8,556       8,679          123           248,355
338 C608       6,644       6,688            44             87,692
339 C609       8,389       8,454            65           129,545
340 C610       7,767       7,814            47             93,671
341 C611       9,568       9,673          105           214,615
342 C612       7,860       7,897            37             73,741
343 C613       6,113       6,165            52           103,636
344 C614       6,284       6,334            50             99,650
345 C615       7,541       7,592            51           101,643
346 C616       7,626       7,666            40             79,720
347 C617       9,252       9,309            57           113,601
348 C618       8,528       8,558            30             59,790
349 C619       8,194       8,291            97           194,795
350 C620     10,166     10,212            46             91,678
351 C622       6,492       6,562            70           139,510
352 C624     10,533     10,579            46             91,678
353 C701       7,891       7,972            81           162,673
354 C702     10,021     10,088            67           133,531
355 C703       9,442       9,514            72           143,496
356 C704       5,978       6,012            34             67,762
357 C705       8,741       8,801            60           119,580
358 C706       7,206       7,244            38             75,734
359 C707       9,269       9,349            80           159,775
360 C708       7,077       7,143            66           131,538
361 C709       8,097       8,147            50             99,650
362 C710       6,313       6,416          103           207,155
363 C711       7,551       7,608            57           113,601
364 C712       6,701       6,745            44             87,692
365 C713       9,418       9,500            82           163,895
366 C714       7,686       7,794          108           217,455
367 C715       7,295       7,344            49             97,657
368 C716       9,774       9,847            73           146,193
369 C717       9,063       9,122            59           117,587
370 C718       7,348       7,403            55           109,615
371 C719     10,034     10,114            80           159,775
372 C720       8,562       8,662          100           200,975
373 C722       8,972       9,017            45             89,685
374 C724       6,930       6,993            63           127,268
375 C801       9,170       9,214            44             87,692
376 C802       9,350       9,434            84           168,015
377 C803       7,828       7,879            51           101,643
378 C804       9,226       9,312            86           172,135
379 C805       8,113       8,186            73           145,489
380 C806       6,493       6,524            31             61,783
381 C807       8,931       8,976            45             89,685
382 C808       7,570       7,613            43             85,699
383 C809       9,082       9,128            46             91,678
384 C810       4,991       5,002            11             21,923
385 C811       6,484       6,563            79           157,715
386 C812       5,911       5,940            29             57,797
387 C813       6,143       6,212            69           138,790
388 C814       9,750       9,829            79           157,715
389 C815       6,234       6,293            59           118,190
390 C816       8,954       9,018            64           127,552
391 C817       7,478       7,535            57           114,908
392 C818       7,563       7,667          104           212,222
393 C819       8,315       8,396            81           163,510
394 C820       7,084       7,125            41             81,713
395 C822       6,317       6,400            83           167,630
396 C824       8,344       8,414            70           141,688
397 C901       9,126       9,199            73           145,489
398 C902       8,275       8,295            20             39,860
399 C903       4,830       4,889            59           118,190
400 C904       8,204       8,250            46             91,678
401 C905       6,465       6,546            81           163,510
402 C906       6,404       6,439            35             69,755
403 C907       5,456       5,550            94           188,615
404 C908       8,138       8,223            85           171,750
405 C909       8,044       8,116            72           143,496
406 C910       5,703       5,766            63           126,430
407 C911     10,265     10,326            61           121,573
408 C912       6,741       6,770            29             57,797
409 C913       8,550       8,590            40             79,720
410 C914       4,925       4,989            64           127,653
411 C915       7,045       7,078            33             65,769
412 C916       5,092       5,125            33             65,769
413 C917       8,341       8,383            42             83,706
414 C918       5,892       5,940            48             95,664
415 C919       5,415       5,443            28             55,804
416 C920       9,007       9,041            34             67,762
417 C922       5,414       5,493            79           159,390
418 C924       7,128       7,191            63           125,559

Mọi thắc mắc liên hệ trưởng nhà để được giải đáp.