Xem chỉ số điện

THÔNG TIN CHỈ SỐ TIÊU THỤ ĐIỆN KTX THÁNG 05 NĂM 2019

THỜI HẠN

  • Khu Đông: 20/05/2019 (Chốt số điện ngày 14 hàng tháng)
  • Khu Tây: 31/05/2019 (Chốt số điện ngày 25 hàng tháng)

Quá thời hạn trên nếu phòng nào chưa đóng tiền điện, KTX sẽ xử lý theo quy định.

STT Phòng  CS đầu   CS cuối   CS tiêu thụ   Tiền điện 
1 A101          4,763          4,863            100 204,700
2 A102               34             109              75 152,250
3 A103          3,960          4,041              81 164,838
4 A104          4,949          5,049            100 205,550
5 A105          4,871          4,958              87 177,426
6 A106          4,752          4,827              75 152,250
7 A107          4,333          4,419              86 175,328
8 A108          4,362          4,427              65 131,950
9 A109          4,307          4,365              58 118,284
10 A110          4,438          4,528              90 183,720
11 A111          5,255          5,376            121 248,758
12 A112          4,630          4,708              78 158,544
13 A113          4,297          4,399            102 208,896
14 A114          4,075          4,136              61 123,830
15 A115          4,995          5,081              86 175,328
16 A116          5,164          5,249              85 179,170
17 A117          5,673          5,769              96 196,308
18 A118          7,106          7,149              43 88,514
19 A119          4,534          4,619              85 173,230
20 A120          5,046          5,134              88 179,524
21 A121          4,628          4,704              76 155,198
22 A122          3,094          3,216            122 250,856
23 A201          5,614          5,689              75 152,250
24 A202          5,458          5,585            127 261,346
25 A203          3,969          4,051              82 166,936
26 A204          5,846          5,918              72 146,160
27 A205          3,182          3,260              78 171,436
28 A206          5,135          5,264            129 265,542
29 A207          3,780          3,825              45 91,350
30 A208          3,448          3,516              68 140,114
31 A209          3,736          3,812              76 155,198
32 A210          5,900          5,991              91 185,818
33 A211          4,438          4,510              72 146,160
34 A212          4,386          4,481              95 194,210
35 A213          2,966          2,982              16 32,480
36 A214          4,857          4,929              72 146,806
37 A215          5,371          5,492            121 248,758
38 A216          5,976          6,087            111 233,207
39 A217          3,875          3,948              73 149,754
40 A218          3,997          4,088              91 186,668
41 A219          6,590          6,630              40 82,220
42 A220          6,586          6,707            121 257,577
43 A221          3,847          3,964            117 240,366
44 A222          8,476          8,686            210 521,715
45 A223          3,473          3,511              38 77,140
46 A224          3,488          3,516              28 58,911
47 A301          5,073          5,149              76 155,198
48 A302          4,783          4,855              72 146,160
49 A303          3,610          3,735            125 267,325
50 A304          7,176          7,212              36 73,080
51 A305          5,722          5,895            173 374,976
52 A306          4,727          4,840            113 231,974
53 A307          4,741          4,797              56 114,088
54 A308          4,438          4,531              93 190,864
55 A309          4,576          4,627              51 103,530
56 A310          3,879          3,948              69 140,512
57 A311          4,077          4,139              62 126,676
58 A312          3,091          3,141              50 101,500
59 A313          4,494          4,536              42 85,260
60 A314          3,058          3,084              26 52,780
61 A315          4,812          4,878              66 135,918
62 A316          6,288          6,392            104 216,148
63 A317          5,226          5,330            104 216,148
64 A318          4,377          4,495            118 243,314
65 A319          6,030          6,157            127 281,524
66 A320          6,293          6,343              50 102,350
67 A321          3,878          3,944              66 135,068
68 A322          5,550          5,586              36 73,080
69 A323          4,838          4,925              87 177,426
70 A324          6,522          6,576              54 109,892
71 A401          4,442          4,502              60 121,800
72 A402          5,352          5,492            140 313,205
73 A403          5,156          5,258            102 208,896
74 A404             879             986            107 232784
75 A405             190             283              93 190,864
76 A406          3,720          3,749              29 58,870
77 A407          3,598          3,672              74 150,220
78 A408          4,211          4,256              45 91,350
79 A409          3,876          3,926              50 101,500
80 A410          3,504          3,567              63 127,890
81 A411          4,380          4,408              28 56,840
82 A412          5,426          5,448              22 44,660
83 A413          4,153          4,209              56 114,088
84 A414          4,813          4,882              69 140,070
85 A415          5,885          6,018            133 273,934
86 A416          6,149          6,244              95 195,910
87 A417          3,657          3,696              39 79,170
88 A418          2,876          2,912              36 73,828
89 A419          4,149          4,157               8 16,240
90 A420          4,714          4,784              70 143,460
91 A421          3,366          3,398              32 65,436
92 A422          5,168          5,169               1 2,030
93 A423          5,841          5,936              95 194,210
94 A424          5,385          5,493            108 221,484
95 A501          4,204          4,271              67 136,010
96 A502          5,584          5,652              68 138,040
97 A503          4,083          4,173              90 183,720
98 A504          4,644          4,738              94 192,112
99 A505          6,097          6,162              65 132,120
100 A506          5,209          5,230              21 42,630
101 A507          4,856          4,949              93 190,014
102 A508          4,379          4,433              54 110,742
103 A509          5,279          5,429            150 309,600
104 A510          4,524          4,610              86 176,178
105 A511          5,600          5,747            147 369,293
106 A512          5,910          5,992              82 166,936
107 A513          4,480          4,583            103 213,711
108 A514          5,774          5,840              66 134,218
109 A515          4,738          4,803              65 131,950
110 A516          7,185          7,243              58 118,284
111 A517          5,978          6,041              63 128,774
112 A518          3,890          3,949              59 119,770
113 A519          4,665          4,722              57 115,710
114 A520          4,621          4,751            130 279,510
115 A521          3,774          3,820              46 93,380
116 A522          7,197          7,345            148 314,051
117 A523          2,858          2,969            111 228,628
118 A524          6,942          7,002              60 121,800
119 B101          3,676          3,787            111 227,778
120 B102          2,855          2,926              71 145,558
121 B103          3,575          3,641              66 134,218
122 B104          3,591          3,639              48 97,440
123 B105          5,501          5,605            104 213,092
124 B106          4,837          4,934              97 198,406
125 B107          3,228          3,305              77 158,146
126 B108          4,635          4,742            107 219,386
127 B109          4,582          4,672              90 191,355
128 B110          4,906          4,973              67 136,010
129 B111          5,619          5,696              77 156,446
130 B112          4,947          5,070            123 252,954
131 B113          5,114          5,215            101 206,798
132 B114          5,841          5,958            117 240,366
133 B115          5,293          5,361              68 138,040
134 B116          5,193          5,274              81 164,838
135 B117          5,070          5,195            125 258,000
136 B118          4,559          4,657              98 202,204
137 B119          5,274          5,364              90 183,720
138 B120          7,109          7,217            108 221,484
139 B121          3,883          3,940              57 115,710
140 B122          5,032          5,133            101 206,798
141 B123          5,147          5,246              99 202,602
142 B124          4,882          4,964              82 166,936
143 B125          4,945          5,032              87 184,044
144 B127          3,864          3,957              93 191,714
145 B201          5,286          5,380              94 192,112
146 B202          5,454          5,584            130 267,640
147 B203          5,135          5,209              74 150,220
148 B204          4,264          4,394            130 267,640
149 B205          4,292          4,405            113 231,974
150 B206          4,191          4,286              95 194,210
151 B207          5,928          5,982              54 109,620
152 B208          4,755          4,834              79 160,642
153 B209          4,112          4,153              41 83,230
154 B210          5,051          5,103              52 105,696
155 B211          5,811          5,879              68 138,414
156 B212          6,224          6,355            131 269,738
157 B213          6,267          6,362              95 195,060
158 B214          5,193          5,301            108 225,896
159 B215          5,783          5,895            112 229,876
160 B216          7,364          7,466            102 208,896
161 B217          5,485          5,535              50 101,500
162 B218          5,082          5,169              87 177,426
163 B219          3,628          3,703              75 154,800
164 B220          5,167          5,234              67 136,010
165 B221          5,822          5,904              82 168,636
166 B222          3,876          3,959              83 170,734
167 B223          4,081          4,173              92 187,916
168 B224          2,161          2,239              78 160,244
169 B225          6,626          6,704              78 158,544
170 B226          6,169          6,229              60 121,800
171 B227          3,197          3,259              62 125,860
172 B228          7,285          7,427            142 292,816
173 B230          2,220          2,255              35 71,050
174 B232          5,605          5,713            108 221,484
175 B301          7,163          7,223              60 121,800
176 B302          5,924          5,998              74 151,852
177 B303          6,676          6,786            110 225,680
178 B304          4,772          4,888            116 238,268
179 B305          3,252          3,283              31 62,930
180 B306          5,143          5,197              54 109,620
181 B307          5,847          5,962            115 236,170
182 B308          4,628          4,760            132 284,384
183 B309          5,668          5,746              78 158,544
184 B310          6,864          7,007            143 294,914
185 B311          5,343          5,403              60 121,800
186 B312          6,184          6,285            101 206,798
187 B313          6,766          6,866            100 205,550
188 B314          5,896          5,981              85 173,230
189 B315          5,548          5,634              86 175,328
190 B316          4,496          4,583              87 179,126
191 B317          4,259          4,314              55 111,650
192 B318          5,985          6,031              46 93,958
193 B319          5,235          5,335            100 204,700
194 B320          5,958          6,013              55 111,990
195 B321          3,767          3,818              51 103,598
196 B322          6,023          6,123            100 204,700
197 B323          4,891          5,012            121 248,758
198 B324          4,184          4,242              58 119,134
199 B325          4,415          4,490              75 152,250
200 B326          4,546          4,585              39 79,170
201 B327          3,833          3,891              58 119,134
202 B328          3,793          3,879              86 175,328
203 B330          5,339          5,428              89 181,622
204 B332          3,223          3,302              79 160,642
205 B401          4,414          4,487              73 148,904
206 B402          7,365          7,468            103 210,994
207 B403          3,197          3,260              63 129,624
208 B404          5,135          5,236            101 206,798
209 B405          7,503          7,543              40 81,200
210 B406          3,943          4,017              74 151,852
211 B407          4,302          4,343              41 84,318
212 B408          3,109          3,149              40 81,200
213 B409          4,380          4,457              77 156,446
214 B410          3,733          3,835            102 208,896
215 B411          3,745          3,802              57 117,036
216 B412          3,232          3,297              65 133,820
217 B413          4,120          4,210              90 184,570
218 B414          4,399          4,479              80 164,440
219 B415          4,614          4,714            100 204,700
220 B416          3,990          4,051              61 123,830
221 B417          6,298          6,350              52 105,560
222 B418          2,982          3,073              91 185,818
223 B419          4,228          4,286              58 118,284
224 B420          5,355          5,402              47 96,056
225 B421          4,768          4,895            127 261,346
226 B422          4,701          4,783              82 166,936
227 B423             612             668              56 113,680
228 B424          4,165          4,246              81 166,538
229 B425          4,429          4,504              75 154,800
230 B426          4,753          4,777              24 48,720
231 B427          6,102          6,179              77 159,674
232 B428          5,608          5,700              92 188,766
233 B430          4,473          4,537              64 130,022
234 B432          5,569          5,662              93 190,864
235 B501          5,069          5,154              85 174,930
236 B502          4,685          4,746              61 124,578
237 B503          4,150          4,198              48 98,154
238 B504          3,470          3,544              74 161,688
239 B505          3,432          3,506              74 151,852
240 B506          5,299          5,371              72 146,806
241 B507          3,834          3,904              70 142,100
242 B508          3,189          3,190               1 2030
243 B509          4,277          4,335              58 117,740
244 B510          4,448          4,505              57 115,710
245 B511          3,294          3,352              58 117,740
246 B512          5,478          5,569              91 185,818
247 B513          5,032          5,095              63 128,774
248 B514          1,048          1,126              78 158,544
249 B515          5,611          5,715            104 213,092
250 B516          4,207          4,308            101 207,648
251 B517          4,928          5,037            109 224,432
252 B518          3,574          3,600              26 52,780
253 B519          3,763          3,775              12 24,360
254 B520          3,612          3,687              75 152,250
255 B521          5,553          5,654            101 206,798
256 B522          3,763          3,874            111 242,532
257 B523          3,719          3,784              65 132,970
258 B524          5,676          5,743              67 138,016
259 B525          5,767          5,830              63 134,881
260 B526          3,309          3,381              72 146,160
261 B527          5,124          5,177              53 108,644
262 B528          2,693          2,739              46 93,380
263 B530          4,740          4,810              70 143,460
264 B532          6,948          7,012              64 130,022
265 C301          3,649          3,742              93       190,014
266 C302          7,159          7,238              79       160,642
267 C303          5,482          5,612            130       267,640
268 C304          7,322          7,425            103       210,994
269 C305          4,426          4,480              54       110,742
270 C306          5,184          5,265              81       166,538
271 C307          6,357          6,451              94       192,112
272 C308          5,870          5,989            119       244,562
273 C309          6,182          6,272              90       183,720
274 C310          6,015          6,098              83       169,034
275 C311          5,835          5,929              94       193,812
276 C312          5,910          6,013            103       210,994
277 C313          5,857          5,955              98       200,504
278 C314          4,220          4,263              43         87,290
279 C315          4,796          4,864              68       138,040
280 C316          3,962          4,044              82       166,936
281 C317          5,183          5,304            121       249,608
282 C318          4,200          4,296              96       196,308
283 C319          5,286          5,376              90       183,720
284 C320          7,239          7,381            142       292,816
285 C322          5,954          6,049              95       195,910
286 C324          5,957          6,067            110       225,680
287 C401          5,613          5,723            110       225,680
288 C402          5,792          5,904            112       229,876
289 C403          5,579          5,735            156       324,222
290 C404          6,242          6,319              77       156,446
291 C405          3,737          3,859            122       250,856
292 C406          5,680          5,768              88       179,524
293 C407          4,809          4,915            106       217,288
294 C408          6,049          6,141              92       187,916
295 C409          4,227          4,335            108       225,896
296 C410          4,560          4,674            114       234,072
297 C411          4,714          4,832            118       242,464
298 C412          5,232          5,282              50       101,500
299 C413          3,561          3,598              37         75,110
300 C414          3,682          3,771              89       188,918
301 C415          4,813          4,902              89       181,622
302 C416          3,893          3,930              37         75,110
303 C417          4,617          4,713              96       196,308
304 C418          6,547          6,637              90       183,720
305 C419          5,370          5,447              77       156,446
306 C420          5,447          5,532              85       173,230
307 C422          5,077          5,147              70       143,460
308 C424          4,838          4,894              56       113,680
309 C501          5,318          5,368              50       101,500
310 C502          4,676          4,748              72       146,160
311 C503          5,348          5,453            105       215,190
312 C504          5,045          5,112              67       136,010
313 C505          4,058          4,114              56       114,088
314 C506          4,019          4,103              84       172,832
315 C507          5,182          5,299            117       240,366
316 C508          4,031          4,156            125       257,150
317 C509          5,291          5,384              93       191,714
318 C510          6,131          6,248            117       240,366
319 C511          4,517          4,584              67       137,166
320 C512          3,860          3,966            106       217,288
321 C513          4,767          4,822              55       111,650
322 C514          4,232          4,299              67       137,166
323 C515          5,788          5,866              78       158,544
324 C516          4,326          4,385              59       119,770
325 C517          6,829          6,968            139       286,522
326 C518          4,933          5,031              98       200,504
327 C519          5,346          5,436              90       183,720
328 C520          5,930          6,009              79       160,642
329 C522          5,036          5,110              74       150,220
330 C524          5,797          5,903            106       218,138
331 C601          5,843          5,929              86       175,328
332 C602          3,676          3,723              47         95,410
333 C603          3,094          3,154              60       121,800
334 C604          5,101          5,173              72       146,160
335 C605          3,717          3,785              68       138,040
336 C606          5,510          5,607              97       198,406
337 C607          5,284          5,403            119       244,562
338 C608          3,958          4,059            101       206,798
339 C609          5,071          5,152              81       164,838
340 C610          5,104          5,209            105       215,190
341 C611          5,871          5,949              78       160,244
342 C612          5,523          5,597              74       150,220
343 C613          3,147          3,198              51       103,598
344 C614          4,427          4,505              78       160,244
345 C615          4,956          5,002              46         93,380
346 C616          5,703          5,775              72       146,160
347 C617          5,511          5,574              63       127,890
348 C618          5,302          5,383              81       166,538
349 C619          4,362          4,445              83       169,034
350 C620          6,589          6,692            103       210,994
351 C622          4,432          4,478              46         93,380
352 C624          6,303          6,420            117       240,366
353 C701          5,126          5,200              74       150,220
354 C702          4,696          4,809            113       231,974
355 C703          5,868          5,970            102       209,746
356 C704          3,603          3,682              79       164,548
357 C705          5,500          5,635            135       278,130
358 C706          4,538          4,604              66       133,980
359 C707          6,252          6,347              95       194,210
360 C708          4,871          4,954              83       169,884
361 C709          5,019          5,127            108       221,484
362 C710          3,247          3,314              67       137,166
363 C711          4,372          4,419              47         96,056
364 C712          4,335          4,411              76       156,048
365 C713          6,352          6,472            120       247,510
366 C714          4,732          4,839            107       232,784
367 C715          4,511          4,627            116       238,268
368 C716          6,052          6,140              88       179,524
369 C717          4,773          4,891            118       242,464
370 C718          4,451          4,559            108       221,484
371 C719          5,746          5,852            106       217,288
372 C720          5,422          5,502              80       162,740
373 C722          6,014          6,163            149       307,502
374 C724          4,643          4,716              73       148,190
375 C801          5,439          5,566            127       261,346
376 C802          5,942          6,010              68       138,040
377 C803          4,687          4,767              80       162,740
378 C804          5,516          5,604              88       179,524
379 C805          4,615          4,700              85       173,230
380 C806          4,190          4,248              58       119,134
381 C807          6,242          6,336              94       192,112
382 C808          4,708          4,760              52       105,560
383 C809          6,646          6,739              93       190,014
384 C810          3,543          3,586              43         87,290
385 C811          3,938          4,033              95       194,210
386 C812          3,880          3,951              71       145,558
387 C813          3,980          4,036              56       114,088
388 C814          4,944          5,035              91       185,818
389 C815          3,754          3,802              48         98,154
390 C816          6,076          6,175              99       202,602
391 C817          4,061          4,167            106       221,022
392 C818          4,480          4,565              85       174,930
393 C819          5,596          5,666              70       142,100
394 C820          5,063          5,153              90       183,720
395 C822          4,268          4,317              49       100,252
396 C824          5,152          5,256            104       213,092
397 C901          5,143          5,252            109       237,658
398 C902          5,396          5,489              93       190,864
399 C903          2,987          3,053              66       135,068
400 C904          5,195          5,290              95       194,210
401 C905          4,048          4,100              52       106,546
402 C906          3,744          3,794              50       101,500
403 C907          3,410          3,473              63       127,890
404 C908          4,178          4,298            120       246,660
405 C909          5,069          5,170            101       208,837
406 C910          3,447          3,506              59       119,770
407 C911          6,223          6,327            104       213,092
408 C912          4,181          4,247              66       134,218
409 C913          5,722          5,826            104       213,092
410 C914          2,376          2,420              44         89,320
411 C915          4,042          4,226            184       411,108
412 C916          3,157          3,200              43         87,290
413 C917          5,942          5,979              37         75,110
414 C918          3,847          3,886              39         79,170
415 C919          3,987          4,076              89       188,918
416 C920          5,940          6,026              86       175,328
417 C922          3,492          3,542              50       102,350
418 C924          4,198          4,263              65       132,120

Mọi thắc mắc liên hệ trưởng nhà để được giải đáp.