Xem chỉ số điện

THÔNG TIN CHỐT CHỈ SỐ TIÊU THỤ ĐIỆN THÁNG 06/2020

ĐƠN GIÁ ĐÃ ĐƯỢC GIẢM 10% THEO THÔNG BÁO CỦA ĐIỆN LỰC

 

Thời hạn nộp phí:

  • KTX Đông: 21/8/2020
  • KTX Tây: 01/7/2020
STT Phòng  CS đầu   CS cuối   CS tiêu thụ   Tiền điện 
1 A101               3,945               3,959               14                25,578
2 A102               4,323               4,471             148              335,101
3 A103               6,100               6,181               81              149,116
4 A104               4,718               4,800               82              151,766
5 A105               6,901               6,978               77              176,485
6 A106               3,143               3,214               71              130,998
7 A107               4,268               4,322               54                99,665
8 A108               4,744               4,802               58              105,966
9 A109               5,236               5,333               97              187,559
10 A110               1,412               1,532             120              257,765
11 A111               4,210               4,300               90              165,345
12 A112               6,326               6,444             118              225,224
13 A113               5,918               6,075             157              310,751
14 A114               3,538               3,604               66              127,963
15 A115               7,489               7,605             116              220,838
16 A116               3,055               3,127               72              141,121
17 A117               7,016               7,102               86              163,436
18 A118               3,625               3,708               83              165,244
19 A119               3,147               3,203               56              106,033
20 A120               3,615               3,701               86              163,436
21 A122               3,902               3,982               80              158,665
22 A124               4,530               4,671             141              284,051
23 A201               6,710               6,797               87              159,681
24 A202               7,683               7,777               94              180,980
25 A203               3,661               3,735               74              137,425
26 A204               4,213               4,343             130              259,928
27 A205               3,548               3,629               81              152,471
28 A206               6,415               6,462               47                87,211
29 A207               7,519               7,624             105              193,665
30 A208               5,925               5,925               –                         –  
31 A209               4,906               4,968               62              114,769
32 A210               4,494               4,546               52                97,261
33 A211               4,916               5,040             124              229,537
34 A212               3,355               3,420               65              120,433
35 A213               3,508               3,565               57              108,226
36 A214               3,180               3,255               75              147,700
37 A215               3,660               3,765             105              216,335
38 A216               3,889               3,963               74              137,425
39 A217               5,871               6,003             132              255,926
40 A218               5,871               5,975             104              191,777
41 A219               5,496               5,547               51                95,068
42 A220               7,983               8,091             108              199,329
43 A221               3,620               3,710               90              165,345
44 A222               4,719               4,846             127              253,349
45 A223               6,162               6,222               60              114,805
46 A224               4,627               4,675               48                88,337
47 A225               7,913               8,088             175              333,450
48 A227               5,761               5,849               88              167,822
49 A301               4,169               4,270             101              196,331
50 A302               3,972               4,087             115              227,033
51 A303               3,038               3,049               11                20,097
52 A304               6,267               6,378             111              204,993
53 A305               3,080               3,125               45                82,673
54 A306               5,427               5,609             182              357,189
55 A307               6,248               6,384             136              252,193
56 A308               6,963               7,137             174              339,645
57 A309               7,104               7,253             149              276,737
58 A310               5,315               5,386               71              138,928
59 A311               6,091               6,159               68              132,349
60 A312               3,898               4,019             121              240,191
61 A313               4,695               4,759               64              117,782
62 A314               5,294               5,429             135              250,305
63 A315               4,446               4,514               68              126,097
64 A316               7,720               7,846             126              251,156
65 A317               5,502               5,614             112              207,644
66 A318               4,037               4,105               68              125,334
67 A319               6,100               6,263             163              307,134
68 A320               8,182               8,344             162              304,941
69 A321               5,068               5,149               81              160,858
70 A322               5,347               5,395               48                87,696
71 A323               4,128               4,225               97              187,559
72 A324               5,501               5,584               83              156,857
73 A325               4,994               5,110             116              214,433
74 A327               4,221               4,259               38                70,219
75 A401               3,894               3,995             101              205,287
76 A402               6,042               6,194             152              283,011
77 A403               3,047               3,148             101              187,943
78 A404               4,628               4,671               43                79,659
79 A405               4,608               4,635               27                49,329
80 A406               5,099               5,203             104              202,910
81 A407               4,295               4,345               50                92,113
82 A408               4,825               4,918               93              178,787
83 A409               3,479               3,573               94              174,422
84 A410               3,248               3,386             138              269,084
85 A411               5,805               5,890               85              157,430
86 A412               3,424               3,546             122              242,384
87 A413               4,781               4,946             165              328,295
88 A414               3,647               3,831             184              369,962
89 A415               5,569               5,679             110              216,068
90 A416               2,796               2,827               31                56,637
91 A417               6,126               6,264             138              269,084
92 A418               4,318               4,401               83              165,244
93 A419               4,371               4,466               95              183,173
94 A420               3,968               4,073             105              205,103
95 A421               3,845               3,861               16                29,232
96 A422               4,094               4,166               72              133,649
97 A423               4,415               4,467               52                95,889
98 A424               4,478               4,493               15                27,405
99 A425               5,154               5,200               46                84,561
100 A427               5,342               5,467             125              231,425
101 A501               4,580               4,684             104              202,910
102 A502               2,356               2,406               50                92,113
103 A503               3,355               3,463             108              203,294
104 A504               6,701               6,742               41                75,121
105 A505               3,537               3,611               74              137,425
106 A506               4,632               4,710               78              154,279
107 A507               4,482               4,541               59              112,612
108 A508               4,833               4,946             113              209,532
109 A509               4,063               4,162               99              191,945
110 A510               4,219               4,284               65              119,670
111 A511               2,684               2,702               18                32,886
112 A512               5,295               5,369               74              136,662
113 A513               3,222               3,288               66              120,796
114 A514               4,935               4,985               50                92,113
115 A515               6,113               6,219             106              195,553
116 A516               4,356               4,413               57              108,226
117 A517               4,051               4,103               52                97,261
118 A518               4,405               4,475               70              136,735
119 A519               4,783               4,899             116              220,838
120 A520               5,881               5,942               61              112,881
121 A521               3,918               3,987               69              134,542
122 A522               4,832               4,959             127              236,574
123 A523               3,932               4,026               94              174,422
124 A524               4,170               4,196               26                47,563
125 A525               4,019               4,117               98              181,974
126 A527               3,038               3,115               77              143,699
127 B101               5,821               5,893               72              133,649
128 B102               5,933               6,036             103              189,889
129 B103               3,861               3,955               94              180,980
130 B104               3,884               3,942               58              107,217
131 B105               6,090               6,168               78              143,452
132 B106               5,086               5,158               72              132,886
133 B107               3,378               3,483             105              205,103
134 B108               5,903               6,116             213              416,784
135 B109               4,767               4,798               31                56,637
136 B110               5,426               5,579             153              349,883
137 B111               4,674               4,755               81              152,471
138 B112               2,165               2,267             102              188,001
139 B113               3,377               3,487             110              216,068
140 B114               3,596               3,652               56              102,312
141 B115               4,323               4,461             138              277,472
142 B116               4,511               4,662             151              297,593
143 B117               3,277               3,338               61              116,998
144 B118               5,625               5,711               86              163,436
145 B119               5,053               5,177             124              246,770
146 B120               4,143               4,281             138              269,084
147 B122               4,779               4,883             104              194,522
148 B124               4,001               4,111             110              203,105
149 B201               3,403               3,466               63              116,657
150 B202               4,859               4,959             100              194,138
151 B203               5,780               5,876               96              178,198
152 B204               5,447               5,502               55              100,790
153 B205               4,254               4,342               88              163,094
154 B206               4,268               4,383             115              227,033
155 B207               5,729               5,809               80              158,665
156 B208               3,620               3,688               68              126,097
157 B209               4,204               4,347             143              288,437
158 B210               3,450               3,562             112              235,669
159 B211               4,374               4,473               99              200,332
160 B212               4,189               4,255               66              121,558
161 B213               3,234               3,399             165              386,915
162 B214               2,663               2,746               83              156,857
163 B215               3,598               3,651               53                97,777
164 B216               5,521               5,695             174              348,032
165 B217               3,966               4,054               88              167,822
166 B218               5,148               5,239               91              182,788
167 B219               3,153               3,323             170              322,485
168 B220               4,126               4,236             110              207,680
169 B221               3,459               3,532               73              134,774
170 B222               2,894               2,959               65              125,770
171 B223               3,344               3,418               74              137,425
172 B224               4,408               4,482               74              145,507
173 B225               5,073               5,183             110              207,680
174 B227               5,165               5,318             153              301,979
175 B301               6,702               6,858             156              291,783
176 B302               4,754               4,880             126              242,768
177 B303               6,804               6,937             133              249,732
178 B304               6,873               6,982             109              201,217
179 B305               3,033               3,148             115              218,645
180 B306               4,848               4,901               53                97,777
181 B307               3,517               3,610               93              178,787
182 B308               5,992               6,212             220              440,523
183 B309               2,417               2,424                 7                12,789
184 B310               4,580               4,693             113              214,259
185 B311               3,835               3,908               73              143,314
186 B312               4,637               4,713               76              149,893
187 B313               4,659               4,786             127              253,349
188 B314               4,185               4,364             179              358,997
189 B315               4,185               4,246               61              116,998
190 B316               5,546               5,599               53                97,777
191 B317               4,657               4,778             121              240,191
192 B318               3,346               3,487             141              275,663
193 B319               5,306               5,417             111              205,756
194 B320               3,955               4,047               92              176,594
195 B321               3,725               3,805               80              147,990
196 B322               4,134               4,204               70              128,348
197 B323               4,890               4,992             102              208,049
198 B324               3,238               3,281               43                79,659
199 B325               3,766               3,810               44                80,785
200 B327               3,946               4,029               83              153,654
201 B401               3,131               3,182               51                94,001
202 B402               3,793               3,905             112              220,454
203 B403               3,782               3,876               94              189,367
204 B404               3,938               4,002               64              123,577
205 B405               4,538               4,645             107              209,489
206 B406               2,945               3,004               59              112,612
207 B407               5,134               5,254             120              229,610
208 B408               3,176               3,249               73              135,537
209 B409               2,660               2,769             109              201,980
210 B410               4,138               4,163               25                45,675
211 B411               3,966               4,064               98              181,974
212 B412               4,137               4,235               98              189,752
213 B413               5,154               5,195               41                81,526
214 B414               4,646               4,735               89              164,982
215 B415               3,680               3,782             102              198,524
216 B416               5,287               5,442             155              289,590
217 B417               3,412               3,503               91              174,401
218 B418               4,875               5,010             135              250,305
219 B419               3,366               3,400               34                62,667
220 B420               4,510               4,700             190              366,345
221 B421               3,268               3,317               49                90,225
222 B422               4,807               5,008             201              390,468
223 B423               2,446               2,571             125              240,575
224 B424               2,901               2,979               78              145,892
225 B425               5,753               5,854             101              187,943
226 B427               5,119               5,204               85              157,430
227 B501               1,523               1,606               83              153,654
228 B502               4,652               4,730               78              144,214
229 B503               2,961               3,125             164              326,102
230 B504                  963               1,054               91              174,401
231 B505               4,900               4,982               82              163,051
232 B506               3,847               3,907               60              114,805
233 B507               2,520               2,576               56              106,033
234 B508               7,314               7,428             114              216,452
235 B509               6,224               6,334             110              230,145
236 B510               4,371               4,488             117              217,084
237 B511               4,627               4,693               66              127,963
238 B512               4,028               4,088               60              114,805
239 B513               4,303               4,303               –                         –  
240 B514               5,437               5,494               57              104,566
241 B515               4,814               4,908               94              174,422
242 B516               4,622               4,713               91              174,401
243 B517               3,684               3,765               81              149,878
244 B518               3,186               3,218               32                58,464
245 B519               5,676               5,782             106              207,296
246 B520               4,969               5,051               82              151,004
247 B521               3,887               3,969               82              154,664
248 B522               4,999               5,040               41                75,883
249 B523               4,563               4,637               74              135,900
250 B524               3,087               3,129               42                77,009
251 B525               3,320               3,398               78              144,214
252 B527               3,552               3,650               98              181,974
253 C101               2,687               2,749               62              113,274
254 C102               5,736               5,808               72              133,649
255 C103               3,999               4,073               74              137,425
256 C104               7,514               7,602               88              163,094
257 C105               4,590               4,646               56              117,835
258 C106               4,280               4,334               54              101,647
259 C107               4,540               4,595               55              100,790
260 C108               4,564               4,686             122              225,761
261 C109               2,062               2,167             105              196,715
262 C110               4,722               4,827             105              196,715
263 C111               3,808               3,883               75              139,313
264 C112               4,326               4,438             112              220,454
265 C113               3,797               3,857               60              110,993
266 C114               3,867               3,916               49                89,523
267 C115               7,651               7,811             160              308,943
268 C116               5,895               6,026             131              262,121
269 C117               4,526               4,616               90              166,870
270 C118               5,834               6,037             203              413,336
271 C119               6,832               6,996             164              309,327
272 C120               3,447               3,549             102              188,001
273 C122               4,414               4,473               59              109,105
274 C124               3,367               3,437               70              129,873
275 C201               5,280               5,381             101              187,943
276 C202               3,209               3,218                 9                16,443
277 C203               4,578               4,632               54              101,647
278 C204               4,079               4,141               62              119,191
279 C205               3,380               3,572             192              370,731
280 C206               4,126               4,233             107              209,489
281 C207               5,607               5,651               44                81,547
282 C208               4,101               4,234             133              249,732
283 C209               3,891               4,029             138              255,969
284 C210               2,988               3,105             117              217,084
285 C211               5,743               5,849             106              207,296
286 C212               3,226               3,276               50                91,350
287 C213               4,151               4,207               56              103,441
288 C214               6,610               6,860             250              497,925
289 C215               5,749               5,889             140              281,858
290 C216               4,211               4,286               75              138,550
291 C217               4,852               4,967             115              227,033
292 C218               5,651               5,794             143              265,409
293 C219               4,080               4,170               90              172,208
294 C220               4,266               4,373             107              221,859
295 C221               3,835               3,914               79              146,102
296 C222               8,142               8,278             136              256,311
297 C223               4,236               4,285               49                89,523
298 C224               5,064               5,209             145              276,048
299 C225               5,136               5,270             134              260,312
300 C227               4,521               4,600               79              146,102
301 C301               4,837               4,899               62              114,006
302 C302               5,835               5,982             147              297,209
303 C303               3,203               3,313             110              230,145
304 C304               5,202               5,300               98              189,752
305 C305               4,708               4,740               32                58,464
306 C306               7,485               7,553               68              126,097
307 C307               5,962               6,058               96              185,366
308 C308               4,388               4,445               57              108,226
309 C309               4,543               4,622               79              148,085
310 C310               2,475               2,532               57              105,329
311 C311               7,086               7,260             174              331,257
312 C312               2,956               3,049               93              178,787
313 C313               4,887               4,976               89              178,402
314 C314               6,128               6,200               72              131,544
315 C315               5,193               5,292               99              200,332
316 C316               3,277               3,326               49                90,987
317 C317               6,025               6,166             141              261,633
318 C318               5,245               5,379             134              260,312
319 C319               7,520               7,654             134              248,417
320 C320               3,924               4,061             137              275,279
321 C321               3,440               3,498               58              107,217
322 C322               4,964               5,004               40                73,233
323 C323               4,852               5,119             267              535,206
324 C324               3,084               3,153               69              127,985
325 C325               4,296               4,363               67              124,209
326 C327               5,106               5,206             100              194,138
327 C401               5,253               5,447             194              476,409
328 C402               6,507               6,651             144              290,630
329 C403               6,130               6,237             107              221,859
330 C404               3,233               3,273               40                73,080
331 C405               5,057               5,059                 2                  3,654
332 C406               4,039               4,161             122              242,384
333 C407               4,026               4,127             101              187,943
334 C408               3,831               3,888               57              108,226
335 C409               2,696               2,771               75              138,550
336 C410               3,100               3,147               47                87,211
337 C411               5,523               5,601               78              145,892
338 C412               5,505               5,560               55              101,553
339 C413               3,490               3,537               47                87,211
340 C414               5,877               6,051             174              370,076
341 C415               4,150               4,156                 6                10,962
342 C416               4,328               4,401               73              135,537
343 C417               6,359               6,505             146              271,073
344 C418               4,650               4,748               98              189,752
345 C419               4,048               4,129               81              160,858
346 C420               6,245               6,309               64              117,020
347 C421               4,477               4,543               66              122,321
348 C422               5,737               5,752               15                27,558
349 C423               4,206               4,240               34                62,118
350 C424               4,000               4,038               38                70,219
351 C425               3,604               3,664               60              114,805
352 C427               3,592               3,592               –                         –  
353 C501               2,697               2,749               52                95,889
354 C502               4,618               4,653               35                63,945
355 C503               3,614               3,749             135              262,505
356 C504               4,915               4,963               48                96,877
357 C505               4,807               4,914             107              209,489
358 C506               4,021               4,120               99              183,862
359 C507               4,921               4,998               77              143,699
360 C508               4,919               5,092             173              329,064
361 C509               4,254               4,311               57              108,226
362 C510               3,661               3,687               26                47,563
363 C511               4,341               4,424               83              156,857
364 C512               4,286               4,367               81              149,878
365 C513               3,544               3,687             143              280,049
366 C514               3,815               4,011             196              379,503
367 C515               3,306               3,306               –                         –  
368 C516               2,676               2,746               70              129,873
369 C517               2,283               2,343               60              114,805
370 C518                  862                  862               –                         –  
371 C519               2,908               2,908               –                         –  
372 C520               2,796               2,796               –                         –  
373 C521               5,569               5,716             147              280,434
374 C522               3,302               3,302               –                         –  
375 C523               3,945               4,003               58              107,217
376 C524               5,586               5,647               61              116,998
377 C525               5,764               5,764               –                         –  
378 C527               4,583               4,673               90              180,595
379 D101               3,847               3,909               62              113,274
380 D102               3,614               3,662               48                89,099
381 D103               4,890               4,981               91              168,758
382 D104               3,434               3,491               57              108,226
383 D105               4,540               4,662             122              233,996
384 D106               5,668               5,821             153              349,883
385 D107               4,916               4,995               79              146,102
386 D108               4,195               4,313             118              225,224
387 D109               6,066               6,143               77              142,326
388 D110               5,573               5,634               61              116,998
389 D111               4,776               4,973             197              398,471
390 D112               4,847               4,916               69              127,985
391 D113               4,358               4,449               91              167,996
392 D114               3,957               4,039               82              154,664
393 D115               4,460               4,480               20                36,540
394 D116               3,808               3,945             137              266,891
395 D117               4,636               4,815             179              342,222
396 D118               3,556               3,639               83              153,654
397 D119               6,497               6,568               71              130,998
398 D120               4,518               4,671             153              285,204
399 D122               4,586               4,705             119              227,417
400 D124               2,919               2,977               58              107,217
401 D201               4,985               5,124             139              257,857
402 D202               6,241               6,344             103              189,889
403 D203               5,539               5,612               73              135,537
404 D204               5,514               5,619             105              194,428
405 D205               4,448               4,555             107              221,859
406 D206               4,177               4,177               –                         –  
407 D207               3,097               3,181               84              159,050
408 D208               3,911               3,999               88              163,094
409 D209               4,378               4,560             182              365,576
410 D210               3,889               4,013             124              238,382
411 D211               4,992               5,118             126              234,381
412 D212               4,753               4,900             147              288,821
413 D213               5,034               5,103               69              134,542
414 D214               1,548               1,660             112              220,454
415 D215               4,479               4,523               44                80,388
416 D216               3,684               3,684               –                         –  
417 D217               4,814               4,893               79              156,472
418 D218               3,299               3,349               50                92,875
419 D219               4,682               4,754               72              133,649
420 D220               6,531               6,661             130              243,153
421 D221               3,762               3,815               53                97,777
422 D222               4,873               4,989             116              214,433
423 D223               3,798               3,845               47                87,211
424 D224               3,822               3,867               45                82,673
425 D225               4,077               4,184             107              201,101
426 D227               4,371               4,492             121              224,636
427 D301               3,312               3,468             156              308,558
428 D302               4,063               4,130               67              124,209
429 D303               3,644               3,773             129              240,960
430 D304               4,171               4,255               84              167,437
431 D305               4,239               4,406             167              350,742
432 D306               3,885               3,947               62              114,769
433 D307               4,559               4,650               91              174,401
434 D308               4,804               4,855               51                95,068
435 D309               4,391               4,531             140              273,470
436 D310               5,819               5,932             113              214,259
437 D311               4,368               4,458               90              180,595
438 D312               5,015               5,106               91              167,233
439 D313               3,838               3,959             121              240,191
440 D314               3,207               3,239               32                58,891
441 D315               4,871               4,924               53                97,014
442 D316               5,343               5,527             184              353,187
443 D317               3,737               3,795               58              110,419
444 D318               5,755               5,825               70              136,735
445 D319               4,847               4,949             102              190,136
446 D320               6,857               6,938               81              149,878
447 D321               3,176               3,307             131              253,733
448 D322               4,165               4,306             141              275,663
449 D323               3,436               3,486               50                91,350
450 D324               4,037               4,142             105              205,103
451 D325               4,402               4,406                 4                  7,308
452 D327               3,440               3,552             112              207,644
453 D401               3,850               3,912               62              114,769
454 D402               3,958               4,055               97              178,561
455 D403               3,482               3,510               28                51,339
456 D404               5,078               5,184             106              198,908
457 D405               3,983               4,152             169              328,680
458 D406               4,479               4,615             136              256,311
459 D407               4,513               4,647             134              260,312
460 D408               4,010               4,065               55              101,553
461 D409               6,178               6,298             120              229,610
462 D410               4,667               4,764               97              180,086
463 D411               3,659               3,752               93              172,534
464 D412               4,987               5,089             102              188,001
465 D413               3,910               4,028             118              225,224
466 D414               5,492               5,633             141              315,767
467 D415               4,341               4,409               68              132,349
468 D416               3,762               3,762               –                         –  
469 D417               5,630               5,720               90              172,208
470 D418               5,502               5,688             186              374,348
471 D419               4,738               4,800               62              119,191
472 D420               5,678               5,757               79              156,472
473 D421               3,620               3,713               93              172,534
474 D422               4,278               4,422             144              282,242
475 D423               4,163               4,249               86              171,823
476 D424               3,857               3,902               45                82,673
477 D425               3,575               3,634               59              112,612
478 D427               4,852               4,930               78              144,214
479 D501               2,255               2,255               –                         –  
480 D502               2,483               2,596             113              214,259
481 D503               4,099               4,191               92              170,646
482 D504               1,586               1,592                 6                10,962
483 D505               5,287               5,430             143              288,437
484 D506               4,125               4,248             123              244,577
485 D507               3,969               3,969               –                         –  
486 D508                    –                      –                 –                         –  
487 D509               2,580               2,633               53                99,454
488 D510               4,734               4,795               61              112,118
489 D511               5,253               5,442             189              364,152
490 D512               3,126               3,205               79              156,472
491 D513               3,727               3,769               42                77,009
492 D514               3,635               3,783             148              291,014
493 D515               5,042               5,175             133              258,119
494 D516               3,276               3,344               68              126,097
495 D517               1,926               2,050             124              246,770
496 D518               3,478               3,481                 3                  5,481
497 D519               2,556               2,556               –                         –  
498 D520               3,038               3,038               –                         –  
499 D521               3,619               3,713               94              180,980
500 D522               3,141               3,240               99              200,332
501 D523               3,250               3,436             186              357,573
502 D524               4,631               4,797             166              330,488
503 D525               3,955               4,019               64              118,545
504 D527               4,079               4,187             108              211,682
505 E101               3,339               3,415               76              141,506
506 E102               3,048               3,139               91              182,788
507 E103               6,079               6,177               98              181,212
508 E104               4,278               4,456             178              340,029
509 E105               4,390               4,478               88              167,822
510 E106               5,588               5,701             113              214,259
511 E107               3,838               3,952             114              211,420
512 E108               3,581               3,698             117              223,031
513 E109               5,063               5,188             125              248,963
514 E110               4,461               4,534               73              135,537
515 E111               5,959               6,026               67              130,156
516 E112               4,758               4,806               48                88,337
517 E113               2,767               2,794               27                49,451
518 E114               3,826               3,883               57              108,226
519 E115               4,605               4,637               32                58,891
520 E116               3,806               3,897               91              174,401
521 E118               2,728               2,862             134              296,433
522 E120               3,112               3,224             112              212,066
523 E201               5,165               5,299             134              260,312
524 E202               3,336               3,418               82              154,664
525 E203               4,047               4,082               35                63,945
526 E204               4,968               5,041               73              135,537
527 E205               5,678               5,749               71              138,928
528 E206               4,605               4,648               43                79,659
529 E207               4,984               5,087             103              200,717
530 E208               3,284               3,352               68              126,097
531 E209               4,719               4,767               48                89,099
532 E210               5,368               5,400               32                58,464
533 E211               4,546               4,684             138              269,084
534 E212               4,479               4,555               76              141,506
535 E213               5,490               5,638             148              274,849
536 E214               4,230               4,321               91              174,401
537 E215               7,155               7,280             125              231,425
538 E216               3,310               3,390               80              147,990
539 E217               5,475               5,564               89              170,015
540 E218               4,890               4,952               62              114,769
541 E219               4,533               4,621               88              176,209
542 E220               5,241               5,415             174              348,032
543 E301               6,260               6,430             170              330,873
544 E302               2,101               2,183               82              151,766
545 E303               4,690               4,734               44                88,105
546 E304               3,595               3,692               97              195,946
547 E305               3,718               3,735               17                31,059
548 E306               3,389               3,469               80              150,278
549 E307               6,254               6,399             145              276,048
550 E308               4,844               4,878               34                62,667
551 E309               4,364               4,499             135              262,505
552 E310               3,507               3,588               81              149,878
553 E311               4,325               4,392               67              123,446
554 E312               5,015               5,129             114              224,840
555 E313               4,372               4,519             147              297,209
556 E314               3,622               3,725             103              200,717
557 E315               5,578               5,717             139              279,665
558 E316               4,345               4,451             106              219,097
559 E317               4,923               4,923               –                         –  
560 E318               4,000               4,000               –                         –  
561 E319               3,835               3,976             141              261,633
562 E320               4,032               4,122               90              166,108
563 E401               3,407               3,455               48                87,696
564 E402               4,311               4,398               87              165,629
565 E403               4,334               4,442             108              211,682
566 E404               4,100               4,201             101              186,113
567 E405               5,204               5,338             134              260,312
568 E406               3,892               3,948               56              102,678
569 E407               3,666               3,718               52                95,889
570 E408               4,056               4,119               63              116,657
571 E409               3,977               4,066               89              164,982
572 E410               4,384               4,465               81              152,471
573 E411               2,985               3,097             112              220,454
574 E412               3,801               3,886               85              156,668
575 E413               5,038               5,184             146              286,628
576 E414               5,456               5,717             261              522,048
577 E415               3,245               3,258               13                23,751
578 E416               3,904               4,000               96              185,366
579 E417               3,920               3,987               67              130,156
580 E418               3,941               3,990               49                90,987
581 E419               4,853               4,937               84              155,542
582 E420               3,802               3,887               85              169,630
583 E501               5,194               5,273               79              148,085
584 E502               2,078               2,140               62              114,769
585 E503               6,415               6,520             105              193,665
586 E504               4,699               4,783               84              167,437
587 E505               3,836               3,883               47                86,449
588 E506               1,879               1,902               23                42,021
589 E507               4,283               4,419             136              256,311
590 E508               4,434               4,581             147              288,821
591 E509               3,173               3,286             113              222,647
592 E510               2,489               2,555               66              127,963
593 E511               5,632               5,700               68              132,349
594 E512               3,217               3,279               62              119,191
595 E513               3,432               3,512               80              158,665
596 E514               4,432               4,557             125              248,963
597 E515               4,932               4,973               41                75,883
598 E516               3,871               3,978             107              198,204
599 E517               3,950               4,076             126              242,768
600 E518               1,852               1,889               37                67,599
601 E519               5,805               5,953             148              335,101
602 E520               2,329               2,482             153              285,204
603 F101               4,459               4,508               49                90,987
604 F102               2,780               2,797               17                31,059
605 F103               2,798               2,811               13                23,782
606 F104               6,611               6,708               97              180,086
607 F105               6,306               6,398               92              169,884
608 F106               7,426               7,523               97              178,561
609 F107               7,124               7,152               28                51,156
610 F108               5,707               5,843             136              252,193
611 F109               3,081               3,170               89              170,015
612 F110               4,953               5,040               87              165,629
613 F111               7,758               7,867             109              205,487
614 F112               3,660               3,679               19                34,713
615 F113               6,523               6,558               35                63,945
616 F114               4,396               4,516             120              221,985
617 F115               5,366               5,479             113              214,259
618 F116               6,298               6,490             192              370,731
619 F117               4,534               4,623               89              170,015
620 F118               5,681               5,755               74              137,425
621 F119               6,315               6,398               83              153,654
622 F120               4,980               5,098             118              225,224
623 F122               7,027               7,140             113              214,259
624 F124               5,199               5,256               57              120,597
625 F201               4,754               4,826               72              133,649
626 F202               7,977               8,114             137              266,891
627 F203               4,869               4,957               88              162,332
628 F204               5,466               5,548               82              163,051
629 F205               8,114               8,260             146              271,073
630 F206               5,117               5,205               88              167,822
631 F207               4,621               4,679               58              110,419
632 F208               7,049               7,176             127              235,201
633 F209               7,367               7,474             107              198,204
634 F210               5,179               5,341             162              321,716
635 F211               5,911               6,052             141              267,276
636 F212               7,561               7,681             120              221,985
637 F213               5,450               5,572             122              233,996
638 F214               5,402               5,545             143              280,049
639 F215               6,026               6,126             100              194,138
640 F216               5,926               5,969               43                78,897
641 F217               4,195               4,238               43                79,659
642 F218               4,875               4,936               61              112,881
643 F219               7,926               8,019               93              171,009
644 F220               5,374               5,435               61              112,118
645 F221               4,639               4,676               37                68,331
646 F222               5,710               5,840             130              251,540
647 F223               4,187               4,343             156              308,558
648 F224               4,894               4,981               87              165,629
649 F225               3,943               4,058             115              243,955
650 F227               4,989               5,053               64              123,577
651 F301               5,143               5,217               74              145,507
652 F302               6,810               6,893               83              153,654
653 F303               6,328               6,422               94              180,980
654 F304               6,107               6,147               40                73,995
655 F305               4,129               4,218               89              164,982
656 F306               6,997               7,127             130              240,865
657 F307               6,195               6,304             109              205,487
658 F308               8,083               8,201             118              218,209
659 F309               4,889               4,957               68              132,349
660 F310               4,292               4,389               97              178,561
661 F311               4,877               5,006             129              257,735
662 F312               4,420               4,551             131              245,346
663 F313               5,533               5,630               97              187,559
664 F314               5,104               5,160               56              106,033
665 F315               7,493               7,574               81              149,878
666 F316               4,632               4,715               83              156,857
667 F317               6,181               6,356             175              350,225
668 F318               5,356               5,373               17                31,059
669 F319               6,994               7,159             165              319,908
670 F320               5,301               5,436             135              262,505
671 F321               7,624               7,784             160              317,330
672 F322               6,339               6,434               95              183,173
673 F323               5,981               6,076               95              174,785
674 F324               6,024               6,087               63              116,657
675 F325               4,660               4,737               77              152,086
676 F327               2,648               2,715               67              124,209
677 F401               6,498               6,649             151              297,593
678 F402               5,098               5,166               68              126,097
679 F403               6,225               6,422             197              390,084
680 F404               5,614               5,729             115              227,033
681 F405               2,825               2,919               94              180,980
682 F406               4,572               4,620               48                96,877
683 F407               5,873               5,952               79              148,085
684 F408               4,179               4,220               41                75,121
685 F409               3,534               3,627               93              172,534
686 F410               4,323               4,406               83              156,857
687 F411               4,461               4,489               28                51,339
688 F412               5,206               5,278               72              133,649
689 F413               5,204               5,250               46                84,561
690 F414               4,890               5,018             128              247,154
691 F415               8,554               8,754             200              388,275
692 F416               5,328               5,406               78              145,892
693 F417               6,377               6,488             111              232,907
694 F418               5,059               5,173             114              216,452
695 F419               4,080               4,142               62              113,274
696 F420               5,696               5,750               54                99,665
697 F421               4,294               4,342               48                88,337
698 F422               4,890               4,993             103              210,811
699 F423               4,069               4,122               53                97,777
700 F424               5,451               5,532               81              149,878
701 F425               5,474               5,544               70              136,735
702 F427               3,833               3,933             100              184,988
703 F501               2,827               2,892               65              120,433
704 F502               2,508               2,551               43                79,659
705 F503               3,142               3,142               –                         –  
706 F504               3,257               3,257               –                         –  
707 F505               2,906               2,948               42                77,771
708 F506               4,773               4,952             179              430,119
709 F507               3,773               3,925             152              309,312
710 F508               3,243               3,392             149              301,595
711 F509               3,159               3,209               50                91,350
712 F510               6,358               6,452               94              189,367
713 F511               2,939               3,042             103              192,329
714 F512               3,100               3,147               47                86,449
715 F513               3,306               3,438             132              244,641
716 F514               3,057               3,173             116              214,433
717 F515               3,104               3,164               60              110,230
718 F516               4,266               4,306               40                73,233
719 F517               5,441               5,541             100              185,750
720 F518               3,997               4,067               70              129,110
721 F519               5,354               5,454             100              194,138
722 F520               3,273               3,381             108              211,682
723 F521               4,503               4,569               66              127,963
724 F522               3,598               3,676               78              154,279
725 F523               3,387               3,542             155              289,590
726 F524               4,571               4,659               88              167,822
727 F525               5,819               5,888               69              127,985
728 F527               3,861               3,946               85              161,243
STT Phòng  CS đầu   CS cuối   CS tiêu thụ   Tiền điện 
1 A101             5,762             5,847              85           155,905
2 A102                868                914              46             84,042
3 A103             4,945             5,056            111           204,993
4 A104             5,817             5,884              67           122,684
5 A105             5,587             5,659              72           131,544
6 A106             5,534             5,631              97           178,561
7 A107             5,196             5,308            112           206,881
8 A108             5,057             5,128              71           129,717
9 A109             4,767             4,789              22             40,194
10 A110             5,587             5,711            124           229,537
11 A111             6,313             6,442            129           238,977
12 A112             5,324             5,425            101           186,113
13 A113             5,279             5,374              95           174,785
14 A114             4,718             4,831            113           208,769
15 A115             5,874             6,006            132           244,641
16 A116             5,986             6,120            134           260,312
17 A117             6,570             6,678            108           199,329
18 A118             8,232             8,327              95           174,785
19 A119             5,289             5,403            114           210,657
20 A120             5,783             5,878              95           174,785
21 A121             5,264             5,334              70           127,890
22 A122                529                680            151           280,818
23 A201             6,322             6,407              85           155,905
24 A202             6,252             6,323              71           129,717
25 A203             5,003             5,126            123           227,649
26 A204             6,428             6,520              92           169,121
27 A205             4,014             4,125            111           204,993
28 A206             6,219             6,310              91           167,233
29 A207             4,286             4,376              90           165,345
30 A208             4,067             4,143              76           141,506
31 A209             4,335             4,427              92           170,646
32 A210             6,972             7,008              36             65,772
33 A211             5,126             5,224              98           180,449
34 A212             5,282             5,383            101           186,113
35 A213             3,123             3,153              30             54,810
36 A214             6,191             6,328            137           254,081
37 A215             6,245             6,336              91           167,996
38 A216             6,816             6,917            101           187,943
39 A217             4,863             4,952              89           164,982
40 A218             4,744             4,768              24             43,848
41 A219             7,121             7,235            114           210,657
42 A220             7,995             8,212            217           425,556
43 A221             4,971             5,104            133           246,529
44 A222             9,970           10,054              84           154,017
45 A223             4,490             4,597            107           201,101
46 A224             3,619             3,619              –                      –  
47 A301             5,718             5,790              72           131,544
48 A302             5,701             5,813            112           206,881
49 A303             4,438             4,511              73           135,537
50 A304             7,567             7,678            111           204,993
51 A305             7,439             7,612            173           337,452
52 A306             5,321             5,438            117           216,321
53 A307             5,356             5,456            100           184,225
54 A308             4,991             5,067              76           138,913
55 A309             5,321             5,458            137           254,081
56 A310             4,428             4,529            101           186,113
57 A311             4,668             4,728              60           110,230
58 A312             3,770             3,854              84           154,017
59 A313             4,998             5,067              69           126,063
60 A314             3,547             3,609              62           113,274
61 A315             5,384             5,441              57           104,566
62 A316             7,279             7,351              72           133,649
63 A317             6,029             6,138            109           213,875
64 A318             5,205             5,292              87           160,444
65 A319             7,064             7,172            108           200,092
66 A320             6,734             6,802              68           126,097
67 A321             4,244             4,314              70           129,110
68 A322             6,172             6,266              94           172,897
69 A323             5,594             5,711            117           216,321
70 A324             7,222             7,371            149           276,737
71 A401             5,169             5,262              93           171,009
72 A402             6,479             6,606            127           244,961
73 A403             5,989             6,099            110           203,105
74 A404             1,752             1,833              81           152,471
75 A405                928             1,055            127           235,201
76 A406             4,220             4,303              83           152,129
77 A407             4,217             4,280              63           115,101
78 A408             4,687             4,736              49             89,523
79 A409             4,477             4,569              92           169,121
80 A410             4,286             4,387            101           186,876
81 A411             4,814             4,844              30             54,810
82 A412             5,778             5,884            106           207,296
83 A413             4,580             4,658              78           142,689
84 A414             5,519             5,603              84           155,542
85 A415             6,984             7,144            160           300,555
86 A416             7,093             7,205            112           206,881
87 A417             4,095             4,160              65           118,908
88 A418             3,186             3,232              46             84,561
89 A419             4,409             4,429              20             36,540
90 A420             5,143             5,203              60           110,230
91 A421             3,999             4,080              81           149,878
92 A422             5,891             5,981              90           172,208
93 A423             6,529             6,630            101           186,113
94 A424             6,033             6,123              90           165,345
95 A501             4,844             4,924              80           146,465
96 A502             6,251             6,381            130           240,865
97 A503             4,781             4,842              61           111,447
98 A504             5,841             6,016            175           333,450
99 A505             6,842             6,941              99           182,337
100 A506             5,734             5,812              78           142,689
101 A507             5,681             5,800            119           220,097
102 A508             5,624             5,774            150           287,013
103 A509             6,140             6,211              71           129,717
104 A510             5,217             5,309              92           169,121
105 A511             6,673             6,794            121           223,873
106 A512             6,982             7,102            120           221,985
107 A513             5,440             5,572            132           255,926
108 A514             6,885             7,065            180           352,803
109 A515             5,404             5,517            113           208,769
110 A516             7,027             7,090              63           115,132
111 A517             6,674             6,775            101           186,113
112 A518             4,621             4,722            101           186,876
113 A519             5,527             5,686            159           298,362
114 A520             5,572             5,578                6             10,962
115 A521             4,122             4,165              43             78,561
116 A522             8,296             8,364              68           124,572
117 A523             3,880             4,031            151           280,818
118 A524             7,736             7,829              93           171,772
119 B101             4,652             4,784            132           244,641
120 B102             3,298             3,360              62           114,006
121 B103             4,220             4,267              47             85,869
122 B104             4,069             4,139              70           129,110
123 B105             6,358             6,449              91           167,233
124 B106             5,796             5,901            105           193,665
125 B107             4,006             4,105              99           183,100
126 B108             5,540             5,696            156           291,783
127 B109             5,214             5,324            110           203,105
128 B110             5,617             5,716              99           182,337
129 B111             6,621             6,729            108           199,329
130 B112             5,803             5,965            162           304,941
131 B113             6,343             6,512            169           320,292
132 B114             6,928             7,051            123           227,649
133 B115             5,908             6,000              92           169,121
134 B116             6,465             6,588            123           227,649
135 B117             5,880             5,994            114           210,657
136 B118             5,926             6,108            182           357,189
137 B119             6,131             6,220              89           163,457
138 B120             8,118             8,231            113           208,769
139 B121             4,323             4,355              32             58,464
140 B122             5,641             5,694              53             96,831
141 B123             5,880             5,969              89           163,457
142 B124             5,604             5,693              89           163,457
143 B125             6,013             6,155            142           263,521
144 B127             4,594             4,683              89           164,982
145 B201             6,206             6,329            123           227,649
146 B202             6,259             6,377            118           218,209
147 B203             6,090             6,236            146           271,073
148 B204             5,567             5,736            169           320,292
149 B205             5,349             5,492            143           265,409
150 B206             5,055             5,181            126           233,313
151 B207             6,469             6,571            102           188,001
152 B208             5,423             5,549            126           233,313
153 B209             4,612             4,744            132           247,539
154 B210             5,558             5,612              54             98,902
155 B211             6,479             6,583            104           194,522
156 B212             7,306             7,384              78           142,689
157 B213             7,312             7,407              95           176,310
158 B214             6,093             6,171              78           144,214
159 B215             6,652             6,749              97           178,561
160 B216             8,127             8,275            148           274,849
161 B217             6,280             6,414            134           248,417
162 B218             5,738             5,849            111           204,993
163 B219             4,204             4,306            102           190,136
164 B220             5,988             6,100            112           206,881
165 B221             6,866             6,938              72           132,124
166 B222             4,853             4,955            102           190,136
167 B223             5,112             5,228            116           214,433
168 B224             3,100             3,178              78           144,214
169 B225             7,169             7,259              90           165,345
170 B226             6,818             6,929            111           204,993
171 B227             3,970             4,066              96           176,673
172 B228             8,250             8,338              88           161,569
173 B230             2,479             2,509              30             54,810
174 B232             6,491             6,597            106           195,553
175 B301             7,799             7,911            112           206,881
176 B302             6,656             6,726              70           129,110
177 B303             7,658             7,778            120           221,985
178 B304             5,962             6,173            211           412,398
179 B305             3,851             3,958            107           197,441
180 B306             5,777             5,886            109           201,217
181 B307             7,032             7,174            142           263,521
182 B308             5,615             5,623                8             14,616
183 B309             6,251             6,358            107           197,441
184 B310             8,234             8,380            146           271,073
185 B311             5,781             5,886            105           193,665
186 B312             7,095             7,205            110           203,105
187 B313             7,480             7,544              64           117,782
188 B314             6,807             6,917            110           203,105
189 B315             6,491             6,625            134           248,417
190 B316             5,329             5,399              70           127,890
191 B317             5,049             5,180            131           242,753
192 B318             6,480             6,601            121           224,636
193 B319             6,145             6,268            123           227,649
194 B320             6,451             6,455                4               7,308
195 B321             4,513             4,657            144           267,297
196 B322             6,791             6,815              24             43,848
197 B323             6,206             6,310            104           191,777
198 B324             5,068             5,193            125           231,425
199 B325             5,129             5,210              81           148,353
200 B326             5,186             5,281              95           183,173
201 B327             4,521             4,604              83           153,654
202 B328             4,719             4,843            124           229,537
203 B330             6,400             6,595            195           377,310
204 B332             3,950             4,059            109           201,217
205 B401             5,172             5,267              95           174,785
206 B402             8,425             8,543            118           218,972
207 B403             3,951             4,048              97           178,561
208 B404             6,340             6,449            109           201,980
209 B405             7,942             8,031              89           170,015
210 B406             4,804             4,914            110           207,680
211 B407             4,880             4,945              65           125,770
212 B408             3,693             3,839            146           271,073
213 B409             5,336             5,462            126           233,313
214 B410             4,946             5,108            162           304,941
215 B411             4,467             4,600            133           249,732
216 B412             3,804             3,836              32             58,464
217 B413             5,120             5,266            146           271,073
218 B414             4,909             4,946              37             67,599
219 B415             5,462             5,526              64           117,020
220 B416             4,622             4,696              74           135,900
221 B417             7,005             7,117            112           220,454
222 B418             3,879             3,995            116           215,196
223 B419             4,804             4,966            162           336,932
224 B420             6,062             6,164            102           188,764
225 B421             6,111             6,226            115           212,545
226 B422             5,491             5,561              70           128,348
227 B423             1,012             1,091              79           145,340
228 B424             4,836             4,921              85           157,430
229 B425             5,082             5,183            101           187,943
230 B426             4,915             4,961              46             84,561
231 B427             6,935             6,987              52             97,261
232 B428             6,910             7,012            102           188,764
233 B430             5,369             5,502            133           249,732
234 B432             6,677             6,780            103           190,652
235 B501             5,840             5,872              32             58,464
236 B502             5,391             5,494            103           190,652
237 B503             4,770             4,831              61           112,881
238 B504             3,979             4,036              57           108,226
239 B505             4,194             4,298            104