Xem chỉ số điện

THÔNG TIN CHỐT CHỈ SỐ TIÊU THỤ ĐIỆN KTX

TT PHÒNG CS ĐẦU CS CUỐI CS TIÊU THỤ TIỀN ĐIỆN
1 A101             5.672             5.720                     48           97.440
2 A102                687                725                     38           77.140
3 A103             4.779             4.837                     58         117.740
4 A104             5.683             5.729                     46           93.380
5 A105             5.496             5.536                     40           81.200
6 A106             5.434             5.473                     39           79.170
7 A107             5.087             5.133                     46           93.380
8 A108             4.964             4.982                     18           36.540
9 A109             4.767             4.767                     –                     –  
10 A110             5.446             5.521                     75         152.250
11 A111             6.141             6.166                     25           50.750
12 A112             5.279             5.291                     12           24.360
13 A113             5.154             5.192                     38           77.140
14 A114             4.670             4.683                     13           26.390
15 A115             5.756             5.796                     40           81.200
16 A116             5.926             5.959                     33           66.990
17 A117             6.512             6.536                     24           48.720
18 A118             7.946             8.060                   114         234.072
19 A119             5.224             5.241                     17           34.510
20 A120             5.723             5.747                     24           48.720
21 A121             5.199             5.229                     30           60.900
22 A122                477                483                       6           12.180
23 A201             6.196             6.236                     40           81.200
24 A202             6.203             6.225                     22           44.660
25 A203             4.817             4.860                     43           87.290
26 A204             6.395             6.401                       6           12.180
27 A205             3.943             3.974                     31           62.930
28 A206             6.073             6.130                     57         115.710
29 A207             4.261             4.268                       7           14.210
30 A208             3.997             4.016                     19           38.570
31 A209             4.297             4.307                     10           20.300
32 A210             6.827             6.859                     32           64.960
33 A211             5.086             5.106                     20           40.600
34 A212             5.145             5.191                     46           93.380
35 A213             3.118             3.121                       3             6.090
36 A214             5.902             5.989                     87         177.426
37 A215             6.212             6.221                       9           18.270
38 A216             6.585             6.634                     49           99.470
39 A217             4.798             4.819                     21           42.630
40 A218             4.667             4.688                     21           42.630
41 A219             7.082             7.095                     13           26.390
42 A220             7.818             7.866                     48           97.440
43 A221             4.820             4.873                     53         107.590
44 A222             9.933             9.954                     21           42.630
45 A223             4.222             4.296                     74         151.852
46 A224             3.619             3.619                     –                     –  
47 A301             5.648             5.676                     28           56.840
48 A302             5.549             5.612                     63         127.890
49 A303             4.394             4.420                     26           52.780
50 A304             7.554             7.554                     –                     –  
51 A305             7.180             7.276                     96         196.308
52 A306             5.282             5.282                     –                     –  
53 A307             5.335             5.340                       5           10.150
54 A308             4.951             4.963                     12           24.360
55 A309             5.103             5.168                     65         131.950
56 A310             4.373             4.395                     22           44.660
57 A311             4.624             4.643                     19           38.570
58 A312             3.676             3.709                     33           66.990
59 A313             4.949             4.969                     20           40.600
60 A314             3.503             3.529                     26           52.780
61 A315             5.323             5.335                     12           24.360
62 A316             7.122             7.202                     80         166.985
63 A317             5.992             6.003                     11           22.330
64 A318             5.129             5.153                     24           48.720
65 A319             6.900             6.971                     71         144.130
66 A320             6.705             6.712                       7           14.210
67 A321             4.211             4.218                       7           14.210
68 A322             6.104             6.135                     31           62.930
69 A323             5.555             5.567                     12           24.360
70 A324             7.131             7.180                     49           99.470
71 A401             5.056             5.087                     31           62.930
72 A402             6.433             6.451                     18           36.540
73 A403             5.894             5.931                     37           75.110
74 A404             1.702             1.714                     12           24.360
75 A405                870                880                     10           20.300
76 A406             4.111             4.136                     25           50.750
77 A407             4.149             4.166                     17           34.510
78 A408             4.677             4.679                       2             4.060
79 A409             4.444             4.451                       7           14.210
80 A410             4.248             4.264                     16           32.480
81 A411             4.805             4.806                       1             2.030
82 A412             5.732             5.738                       6           12.180
83 A413             4.572             4.572                     –                     –  
84 A414             5.488             5.495                       7           14.210
85 A415             6.919             6.933                     14           28.420
86 A416             7.056             7.070                     14           28.420
87 A417             4.070             4.079                       9           18.270
88 A418             3.166             3.174                       8           16.240
89 A419             4.404             4.404                     –                     –  
90 A420             5.116             5.123                       7           14.210
91 A421             3.869             3.928                     59         120.382
92 A422             5.755             5.793                     38           77.174
93 A423             6.481             6.500                     19           38.570
94 A424             5.977             6.002                     25           50.750
95 A501             4.772             4.797                     25           50.750
96 A502             6.199             6.204                       5           10.150
97 A503             4.756             4.773                     17           34.510
98 A504             5.701             5.748                     47           95.410
99 A505             6.723             6.745                     22           44.660
100 A506             5.615             5.650                     35           71.050
101 A507             5.549             5.593                     44           89.320
102 A508             5.328             5.414                     86         175.328
103 A509             6.070             6.089                     19           38.570
104 A510             5.157             5.190                     33           66.990
105 A511             6.496             6.544                     48           97.440
106 A512             6.886             6.918                     32           64.960
107 A513             5.252             5.294                     42           85.260
108 A514             6.521             6.596                     75         153.100
109 A515             5.340             5.350                     10           20.300
110 A516             7.712             7.718                       6           12.180
111 A517             6.587             6.600                     13           26.390
112 A518             4.530             4.556                     26           52.780
113 A519             5.454             5.490                     36           73.080
114 A520             5.412             5.534                   122         251.706
115 A521             4.090             4.109                     19           38.570
116 A522             8.273             8.283                     10           20.300
117 A523             3.770             3.809                     39           79.170
118 A524             7.680             7.696                     16           32.480
119 B101             4.597             4.625                     28           56.840
120 B102             3.277             3.277                     –                     –  
121 B103             4.171             4.197                     26           52.780
122 B104             4.034             4.053                     19           38.570
123 B105             6.276             6.319                     43           87.290
124 B106             5.699             5.736                     37           75.110
125 B107             3.929             3.962                     33           66.990
126 B108             5.489             5.511                     22           44.660
127 B109             5.168             5.178                     10           20.300
128 B110             5.555             5.569                     14           28.420
129 B111             6.536             6.564                     28           56.840
130 B112             5.776             5.778                       2             4.060
131 B113             6.165             6.236                     71         144.130
132 B114             6.871             6.893                     22           44.660
133 B115             5.892             5.893                       1             2.030
134 B116             6.290             6.358                     68         138.040
135 B117             5.839             5.857                     18           36.540
136 B118             5.671             5.744                     73         148.904
137 B119             6.039             6.088                     49           99.470
138 B120             7.987             8.057                     70         142.100
139 B121             4.303             4.306                       3             6.090
140 B122             5.598             5.616                     18           36.540
141 B123             5.778             5.803                     25           50.750
142 B124             5.482             5.512                     30           60.900
143 B125             5.842             5.882                     40           81.200
144 B127             4.529             4.544                     15           30.450
145 B201             6.118             6.176                     58         117.740
146 B202             6.199             6.211                     12           24.360
147 B203             5.981             6.002                     21           42.630
148 B204             5.441             5.496                     55         111.650
149 B205             5.189             5.240                     51         103.530
150 B206             4.953             4.970                     17           34.510
151 B207             6.413             6.447                     34           69.020
152 B208             5.365             5.383                     18           36.540
153 B209             4.578             4.585                       7           14.210
154 B210             5.534             5.539                       5           10.150
155 B211             6.458             6.458                     –                     –  
156 B212             7.236             7.257                     21           42.630
157 B213             7.160             7.251                     91         187.518
158 B214             6.060             6.070                     10           20.300
159 B215             6.511             6.550                     39           79.170
160 B216             8.081             8.081                     –                     –  
161 B217             6.238             6.243                       5           10.150
162 B218             5.689             5.707                     18           36.540
163 B219             4.170             4.174                       4             8.120
164 B220             5.902             5.937                     35           71.050
165 B221             6.641             6.706                     65         132.120
166 B222             4.715             4.763                     48           97.440
167 B223             4.981             5.040                     59         119.770
168 B224             2.934             3.015                     81         166.538
169 B225             7.135             7.147                     12           24.360
170 B226             6.764             6.790                     26           52.780
171 B227             3.905             3.935                     30           60.900
172 B228             8.188             8.213                     25           50.750
173 B230             2.444             2.458                     14           28.420
174 B232             6.395             6.424                     29           58.870
175 B301             7.760             7.786                     26           52.780
176 B302             6.517             6.533                     16           32.480
177 B303             7.598             7.620                     22           44.660
178 B304             5.840             5.865                     25           50.750
179 B305             3.822             3.828                       6           12.180
180 B306             5.706             5.732                     26           52.780
181 B307             6.957             6.974                     17           34.510
182 B308             5.614             5.614                     –                     –  
183 B309             6.231             6.231                     –                     –  
184 B310             8.009             8.085                     76         154.348
185 B311             5.744             5.757                     13           26.390
186 B312             6.970             7.002                     32           64.960
187 B313             7.458             7.464                       6           12.180
188 B314             6.689             6.743                     54         109.620
189 B315             6.419             6.443                     24           48.720
190 B316             5.283             5.304                     21           42.630
191 B317             5.022             5.022                     –                     –  
192 B318             6.453             6.453                     –                     –  
193 B319             6.017             6.057                     40           81.200
194 B320             6.447             6.447                     –                     –  
195 B321             4.449             4.469                     20           40.600
196 B322             6.738             6.753                     15           30.450
197 B323             5.952             6.048                     96         196.308
198 B324             4.872             4.933                     61         123.830
199 B325             5.021             5.048                     27           54.810
200 B326             5.039             5.066                     27           54.810
201 B327             4.440             4.453                     13           26.390
202 B328             4.604             4.628                     24           48.720
203 B330             6.305             6.332                     27           54.810
204 B332             3.844             3.880                     36           73.080
205 B401             5.115             5.141                     26           52.780
206 B402             8.352             8.385                     33           66.990
207 B403             3.884             3.912                     28           56.840
208 B404             6.139             6.197                     58         117.740
209 B405             7.927             7.928                       1             2.030
210 B406             4.739             4.750                     11           22.330
211 B407             4.732             4.781                     49         101.102
212 B408             3.594             3.630                     36           73.080
213 B409             5.143             5.187                     44           89.320
214 B410             4.787             4.846                     59         119.770
215 B411             4.377             4.396                     19           38.570
216 B412             3.758             3.778                     20           40.600
217 B413             4.972             5.005                     33           66.990
218 B414             4.893             4.902                       9           18.270
219 B415             5.327             5.370                     43           87.290
220 B416             4.509             4.551                     42           85.260
221 B417             6.945             6.956                     11           22.330
222 B418             3.795             3.818                     23           46.690
223 B419             4.654             4.688                     34           69.020
224 B420             6.047             6.047                     –                     –  
225 B421             6.046             6.066                     20           40.600
226 B422             5.375             5.423                     48           97.440
227 B423                995                997                       2             4.060
228 B424             4.777             4.795                     18           36.540
229 B425             5.015             5.047                     32           64.960
230 B426             4.903             4.903                     –                     –  
231 B427             6.901             6.913                     12           24.360
232 B428             6.669             6.740                     71         144.708
233 B430             5.213             5.242                     29           58.870
234 B432             6.537             6.579                     42           85.260
235 B501             5.810             5.828                     18           36.540
236 B502             5.256             5.295                     39           79.170
237 B503             4.658             4.684                     26           52.780
238 B504             3.914             3.923                       9           18.270
239 B505             4.092             4.122                     30           60.900
240 B506             6.002             6.016                     14           28.420
241 B507             4.362             4.395                     33           66.990
242 B508             3.202             3.202                     –                     –  
243 B509             5.065             5.087                     22           44.660
244 B510             4.938             4.952                     14           28.420
245 B511             3.916             3.959                     43           87.290
246 B512             6.345             6.368                     23           46.690
247 B513             5.442             5.459                     17           34.510
248 B514             1.710             1.753                     43           87.290
249 B515             6.437             6.441                       4             8.120
250 B516             5.082             5.115                     33           66.990
251 B517             5.972             6.049                     77         158.146
252 B518             3.884             3.897                     13           26.390
253 B519             3.947             3.971                     24           48.720
254 B520             4.475             4.529                     54         109.620
255 B521             6.328             6.351                     23           46.690
256 B522             4.585             4.611                     26           52.848
257 B523             4.465             4.472                       7           14.210
258 B524             6.089             6.094                       5           10.150
259 B525             6.255             6.303                     48           97.440
260 B526             3.935             3.960                     25           50.750
261 B527             5.689             5.730                     41           83.468
262 B528             3.359             3.372                     13           26.390
263 B530             5.408             5.427                     19           38.570
264 B532             7.447             7.471                     24           48.720
265 C301             4.414             4.428                     14           28.420
266 C302             7.886             7.899                     13           26.390
267 C303             6.378             6.390                     12           24.360
268 C304             8.370             8.407                     37           75.110
269 C305             4.855             4.883                     28           56.840
270 C306             5.875             5.896                     21           42.630
271 C307             7.256             7.301                     45           91.350
272 C308             6.446             6.481                     35           71.050
273 C309             6.934             6.971                     37           75.110
274 C310             6.652             6.674                     22           44.660
275 C311             6.395             6.421                     26           52.780
276 C312             6.730             6.741                     11           22.330
277 C313             6.699             6.745                     46           93.380
278 C314             4.759             4.763                       4             8.120
279 C315             5.387             5.403                     16           32.480
280 C316             4.739             4.769                     30           60.900
281 C317             6.201             6.237                     36           73.080
282 C318             5.044             5.092                     48           97.440
283 C319             6.154             6.192                     38           77.140
284 C320             7.904             7.928                     24           48.720
285 C322             6.620             6.646                     26           52.780
286 C324             6.886             6.952                     66         133.980
287 C401             6.528             6.546                     18           36.540
288 C402             6.934             7.008                     74         150.220
289 C403             6.533             6.569                     36           73.080
290 C404             6.899             6.907                       8           16.240
291 C405             4.714             4.741                     27           54.810
292 C406             6.445             6.496                     51         103.530
293 C407             5.810             5.873                     63         127.890
294 C408             7.063             7.104                     41           83.230
295 C409             4.817             4.860                     43           87.290
296 C410             5.410             5.468                     58         117.740
297 C411             6.002             6.015                     13           26.390
298 C412             5.898             5.923                     25           50.750
299 C413             4.003             4.020                     17           34.510
300 C414             4.423             4.438                     15           30.450
301 C415             5.772             5.808                     36           73.080
302 C416             4.363             4.385                     22           44.660
303 C417             5.470             5.483                     13           26.390
304 C418             7.433             7.474                     41           83.230
305 C419             6.145             6.150                       5           10.150
306 C420             6.264             6.297                     33           66.990
307 C422             5.981             5.996                     15           30.450
308 C424             5.394             5.421                     27           54.810
309 C501             5.924             5.924                     –                     –  
310 C502             5.355             5.363                       8           16.240
311 C503             6.199             6.229                     30           60.900
312 C504             5.804             5.846                     42           85.260
313 C505             4.585             4.606                     21           42.630
314 C506             4.847             4.877                     30           60.900
315 C507             6.050             6.053                       3             6.090
316 C508             4.897             4.911                     14           28.420
317 C509             6.129             6.178                     49         100.252
318 C510             7.047             7.069                     22           44.660
319 C511             5.101             5.149                     48           98.154
320 C512             4.716             4.742                     26           52.780
321 C513             5.301             5.311                     10           20.300
322 C514             4.917             4.954                     37           75.110
323 C515             6.642             6.660                     18           36.540
324 C516             5.062             5.066                       4             8.120
325 C517             7.874             7.933                     59         119.770
326 C518             5.667             5.681                     14           28.420
327 C519             6.102             6.118                     16           32.480
328 C520             6.902             6.955                     53         107.590
329 C522             5.633             5.650                     17           34.510
330 C524             6.534             6.584                     50         101.500
331 C601             6.521             6.549                     28           56.840
332 C602             4.120             4.161                     41           83.230
333 C603             3.716             3.733                     17           34.510
334 C604             5.733             5.741                       8           16.240
335 C605             4.437             4.500                     63         127.890
336 C606             6.510             6.548                     38           77.140
337 C607             6.178             6.191                     13           26.390
338 C608             4.976             5.024                     48           97.440
339 C609             5.938             5.960                     22           44.660
340 C610             5.918             5.932                     14           28.420
341 C611             6.422             6.449                     27           54.810
342 C612             6.153             6.160                       7           14.210
343 C613             3.654             3.687                     33           66.990
344 C614             4.931             4.936                       5           10.150
345 C615             5.343             5.358                     15           30.450
346 C616             6.332             6.359                     27           54.810
347 C617             6.208             6.225                     17           34.510
348 C618             6.209             6.249                     40           81.370
349 C619             5.123             5.158                     35           71.050
350 C620             7.524             7.579                     55         111.650
351 C622             4.892             4.898                       6           12.180
352 C624             7.284             7.321                     37           75.110
353 C701             5.632             5.652                     20           40.600
354 C702             6.014             6.064                     50         101.500
355 C703             6.801             6.816                     15           30.450
356 C704             4.152             4.181                     29           58.870
357 C705             6.381             6.427                     46           93.380
358 C706             5.351             5.408                     57         115.710
359 C707             6.994             7.010                     16           32.480
360 C708             5.461             5.499                     38           77.140
361 C709             5.822             5.831                       9           18.270
362 C710             3.835             3.876                     41           83.230
363 C711             5.030             5.099                     69         141.362
364 C712             5.099             5.135                     36           73.080
365 C713             7.128             7.154                     26           52.780
366 C714             5.510             5.518                       8           16.240
367 C715             5.361             5.398                     37           75.110
368 C716             6.874             6.902                     28           56.840
369 C717             5.919             6.021                   102         208.896
370 C718             5.207             5.225                     18           36.540
371 C719             6.528             6.528                     –                     –  
372 C720             5.968             6.002                     34           69.020
373 C722             7.110             7.138                     28           56.840
374 C724             5.280             5.306                     26           52.780
375 C801             6.430             6.506                     76         154.348
376 C802             6.632             6.638                       6           12.180
377 C803             5.399             5.439                     40           81.200
378 C804             6.302             6.372                     70         142.100
379 C805             5.512             5.587                     75         153.100
380 C806             4.737             4.760                     23           46.690
381 C807             6.967             6.980                     13           26.390
382 C808             5.241             5.275                     34           69.020
383 C809             7.355             7.375                     20           40.600
384 C810             3.967             3.985                     18           36.540
385 C811             4.806             4.835                     29           58.870
386 C812             4.657             4.678                     21           42.630
387 C813             4.603             4.614                     11           22.330
388 C814             5.818             5.867                     49           99.470
389 C815             4.159             4.173                     14           28.420
390 C816             6.875             6.903                     28           56.840
391 C817             4.725             4.766                     41           83.230
392 C818             5.288             5.332                     44           89.762
393 C819             6.158             6.172                     14           28.420
394 C820             5.812             5.818                       6           12.180
395 C822             4.733             4.743                     10           20.300
396 C824             5.948             5.981                     33           66.990
397 C901             5.920             6.005                     85         174.930
398 C902             6.244             6.293                     49           99.470
399 C903             3.531             3.563                     32           64.960
400 C904             6.143             6.196                     53         107.590
401 C905             4.615             4.627                     12           24.360
402 C906             4.342             4.342                     –                     –  
403 C907             3.810             3.815                       5           10.150
404 C908             5.238             5.247                       9           18.270
405 C909             6.067             6.112                     45           91.350
406 C910             4.086             4.095                       9           18.270
407 C911             7.029             7.049                     20           40.600
408 C912             5.065             5.065                     –                     –  
409 C913             6.509             6.564                     55         111.650
410 C914             2.722             2.722                     –                     –  
411 C915             5.410             5.472                     62         126.676
412 C916             3.690             3.690                     –                     –  
413 C917             6.660             6.676                     16           32.480
414 C918             4.192             4.195                       3             6.090
415 C919             4.463             4.470                       7           14.210
416 C920             6.864             6.869                       5           10.150
417 C922             3.979             4.010                     31           62.930
418 C924             5.108             5.184                     76         155.198

Mọi thắc mắc liên hệ trưởng nhà để được giải đáp.