Xem chỉ số điện

THÔNG TIN CHỐT CHỈ SỐ ĐIỆN THÁNG 07/2022

  • Thời hạn nộp:
    • Khu Đông: 18/07/2022
    • Khu Tây: 10/8/2022
TT PHÒNG  CS ĐẦU   CS CUỐI   CS TIÊU THỤ   TIỀN ĐIỆN 
1 A302       4,767       4,789            22     43,846
2 A303       3,556       3,574            18     35,874
3 A304       8,002       8,052            50   100,488
4 A305       3,600       3,616            16     31,888
5 A306       6,871       6,891            20     39,860
6 A307       7,659       7,665              6     11,958
7 A308       8,057       8,108            51   101,643
8 A309       8,520       8,537            17     33,881
9 A310       6,046       6,070            24     47,832
10 A311       6,555       6,593            38     75,768
11 A312       5,334       5,364            30     60,125
12 A313       5,419       5,420              1       1,993
13 A314       6,481       6,490              9     17,937
14 A315       4,905       4,912              7     13,951
15 A316       8,934       8,950            16     31,888
16 A317       6,293       6,296              3       5,979
17 A318       4,654       4,676            22     43,846
18 A319       6,788       6,795              7     13,951
19 A320       9,765       9,807            42     84,845
20 A323       5,052       5,079            27     53,811
21 A327       5,010       5,084            74   149,928
22 B101       6,428       6,479            51   102,548
23 B102       6,747       6,778            31     61,783
24 B103       4,899       5,014          115   238,545
25 B104       4,670       4,771          101   203,035
26 B105       7,101       7,146            45     91,025
27 B106       5,765       5,777            12     23,916
28 B108       7,255       7,386          131   267,671
29 B112       3,051       3,144            93   204,224
30 B113       4,561       4,603            42     83,706
31 B114       4,483       4,571            88   183,097
32 B115       5,463       5,489            26     51,818
33 B122       5,894       5,904            10     19,930
34 B201       3,977       4,114          137   277,195
35 B202       5,770       5,798            28     55,804
36 B203       6,723       6,757            34     68,365
37 B204       6,978       7,073            95   209,010
38 B205       5,346       5,433            87   174,195
39 B206       5,205       5,276            71   141,503
40 B207       6,691       6,771            80   163,953
41 B208       4,752       4,829            77   155,270
42 B209       5,157       5,213            56   111,608
43 B210       4,061       4,088            27     53,945
44 B211       5,445       5,580          135   326,430
45 B212       4,861       4,864              3       5,979
46 B213       4,656       4,687            31     61,783
47 B214       3,160       3,224            64   129,328
48 B215       4,010       4,042            32     63,776
49 B216       7,671       7,733            62   130,041
50 B217       4,790       4,907          117   243,331
51 B218       6,016       6,128          112   240,529
52 B219       4,334       4,395            61   122,310
53 B220       5,093       5,133            40     80,725
54 B221       4,153       4,272          119   248,117
55 B222       3,619       3,645            26     51,818
56 B223       4,424       4,471            47     93,671
57 B224       5,681       5,737            56   115,683
58 B225       6,209       6,227            18     35,874
59 B301       7,899       7,957            58   116,130
60 B306       5,411       5,456            45     89,685
61 B307       4,793       4,920          127   276,424
62 B308       7,534       7,684          150   331,463
63 B310       5,326       5,330              4       7,972
64 B311       4,532       4,584            52   104,608
65 B312       5,547       5,555              8     15,944
66 B316       6,402       6,416            14     27,902
67 B317       6,020       6,048            28     56,005
68 B318       4,423       4,457            34     67,762
69 B319       6,129       6,168            39     78,665
70 B320       4,805       4,813              8     15,944
71 B321       4,157       4,160              3       5,979
72 B322       4,731       4,823            92   192,669
73 B323       5,891       5,941            50     99,650
74 B324       4,003       4,127          124   260,082
75 B325       4,472       4,543            71   142,073
76 B401       3,881       4,029          148   299,855
77 B406       4,048       4,106            58   116,968
78 B407       6,203       6,283            80   173,115
79 B408       3,915       4,133          218   466,699
80 B409       3,354       3,415            61   127,648
81 B410       4,654       4,869          215   487,145
82 B411       4,632       4,670            38     75,734
83 B412       4,892       5,076          184   433,905
84 B413       5,809       6,058          249   589,587
85 B414       5,493       5,528            35     70,425
86 B415       4,975       5,105          130   265,278
87 B416       6,081       6,236          155   325,103
88 B417       4,632       4,648            16     31,888
89 B418       5,679       5,836          157   329,889
90 B419       4,192       4,310          118   254,887
91 B420       6,392       6,514          122   264,459
92 B421       3,630       3,688            58   116,968
93 B422       6,625       6,730          105   214,615
94 B423       3,108       3,122            14     27,902
95 B424       3,717       3,734            17     33,881
96 B425       6,718       6,884          166   360,588
97 B427       6,320       6,466          146   312,728
98 B502       4,900       5,011          111   238,136
99 B503       4,083       4,173            90   197,045
100 B504       1,737       1,771            34     68,365
101 B505       5,349       5,461          112   225,695
102 B506       4,284       4,363            79   159,390
103 B507       2,933       3,049          116   233,935
104 B508       8,869       8,917            48     95,664
105 B509       6,996       7,119          123   257,689
106 B510       5,179       5,272            93   195,062
107 B511       5,262       5,451          189   415,627
108 B512       4,566       4,657            91   184,110
109 B513       4,608       4,638            30     60,125
110 B514       6,093       6,130            37     73,741
111 B515       5,136       5,224            88   177,930
112 B516       5,359       5,391            32     64,245
113 B517       4,464       4,504            40     80,725
114 B518       4,382       4,390              8     15,944
115 B520       6,164       6,212            48     95,664
116 B521       4,391       4,427            36     71,748
117 B522       5,773       5,792            19     37,867
118 B523       4,976       4,989            13     25,909
119 B524       3,309       3,380            71   142,910
120 B525       4,043       4,120            77   156,774
121 B527       4,411       4,436            25     49,825
TT PHÒNG  CS ĐẦU   CS CUỐI   CS TIÊU THỤ   TỔNG TIỀN 
1 A101       7,556       7,632            76           154,348
2 A102       1,965       2,039            74           151,852
3 A103       6,399       6,482            83           169,034
4 A104       7,651       7,787          136           294,132
5 A105       6,732       6,810            78           158,544
6 A106       6,589       6,631            42             85,260
7 A107       1,338       1,447          109           224,432
8 A108       5,968       6,031            63           127,890
9 A109       5,591       5,653            62           126,676
10 A110       6,899       6,989            90           183,720
11 A111       8,805       8,919          114           234,922
12 A112       6,210       6,271            61           123,830
13 A113       6,870       6,970          100           204,700
14 A114       5,961       6,066          105           215,190
15 A115       7,415       7,511            96           197,158
16 A116       7,397       7,465            68           138,414
17 A117       8,075       8,218          143           294,914
18 A118     10,088     10,194          106           217,288
19 A119       7,104       7,175            71           144,708
20 A120       7,149       7,261          112           229,876
21 A121       6,297       6,438          141           290,718
22 A122       2,611       2,658            47             95,410
23 A201       7,464       7,530            66           133,980
24 A202       7,096       7,204          108           221,484
25 A203       6,928       6,979            51           103,598
26 A204       8,076       8,171            95           195,060
27 A205       5,261       5,306            45             91,350
28 A206       8,046       8,171          125           258,000
29 A207       5,770       5,827            57           115,710
30 A208       4,981       5,008            27             56,474
31 A209       5,534       5,633            99           202,602
32 A210       8,466       8,591          125           257,150
33 A211       7,198       7,320          122           250,856
34 A212       7,064       7,200          136           284,807
35 A213       3,237       3,253            16             32,480
36 A214       7,937       7,992            55           111,650
37 A215       7,310       7,357            47             95,410
38 A216       8,085       8,130            45             91,860
39 A217       7,763       7,907          144           313,628
40 A218       5,428       5,473            45             91,860
41 A219       8,825       8,892            67           137,166
42 A220     10,323     10,428          105           216,040
43 A221       6,476       6,537            61           125,428
44 A222     11,435     11,551          116           239,118
45 A223       6,035       6,086            51           103,598
46 A224       4,026       4,053            27             56,474
47 A301       7,127       7,169            42             85,260
48 A302       8,534       8,642          108           235,221
49 A303       6,795       6,809            14             28,522
50 A304       9,009       9,120          111           227,778
51 A305     10,346     10,355              9             18,270
52 A306       6,685       6,807          122           250,856
53 A307       6,270       6,335            65           132,120
54 A308       6,379       6,450            71           144,130
55 A309       7,122       7,170            48             97,440
56 A310       5,564       5,617            53           108,644
57 A311       5,625       5,660            35             75,970
58 A312       5,712       5,800            88           180,374
59 A313       7,100       7,132            32             68,659
60 A314       4,625       4,701            76           156,048
61 A315       6,360       6,384            24             48,720
62 A316     10,018     10,117            99           213,288
63 A317       7,379       7,484          105           227,910
64 A318       6,895       6,952            57           115,710
65 A319       9,492       9,602          110           230,770
66 A320       7,729       7,860          131           281,947
67 A321       6,264       6,348            84           176,733
68 A322       7,761       7,827            66           133,980
69 A323       7,727       7,778            51           104,448
70 A324       9,143       9,224            81           169,422
71 A401       6,785       6,827            42             93,029
72 A402       7,735       7,799            64           130,022
73 A403       7,937       8,009            72           147,656
74 A404       3,039       3,173          134           289,258
75 A405       2,361       2,455            94           192,112
76 A406       5,370       5,412            42             85,260
77 A407       5,704       5,780            76           157,237
78 A408       5,183       5,243            60           143,215
79 A409       6,608       6,747          139           301,443
80 A410       5,931       6,023            92           188,766
81 A411       5,496       5,610          114           234,072
82 A412       6,533       6,557            24             48,720
83 A413       6,163       6,266          103           213,711
84 A414       6,898       6,934            36             73,080
85 A415     10,665     10,707            42             85,566
86 A416       8,330       8,376            46             93,380
87 A417       4,477       4,489            12             24,360
88 A418       4,121       4,181            60           127,570
89 A419       4,980       5,016            36             73,080
90 A420       6,111       6,162            51           105,637
91 A421       5,570       5,640            70           151,940
92 A422       7,998       8,082            84           186,058
93 A423       7,541       7,586            45           100,340
94 A424       7,809       7,923          114           234,922
95 A501       5,570       5,604            34             69,632
96 A502       7,400       7,448            48             97,440
97 A503       5,882       5,928            46             93,380
98 A504       7,174       7,283          109           228,333
99 A505       7,777       7,834            57           115,710
100 A506       7,172       7,180              8             16,240
101 A507       7,166       7,192            26             52,848
102 A508       2,310       2,378            68           140,114
103 A509       7,347       7,382            35             71,050
104 A510       6,375       6,461            86           176,178
105 A511       8,101       8,144            43             87,664
106 A512       8,792       8,834            42             85,260
107 A513       7,595       7,656            61           125,428
108 A514       8,876       8,909            33             66,990
109 A515       6,543       6,568            25             51,600
110 A516       1,067       1,122            55           111,990
111 A517       8,101       8,224          123           262,451
112 A518       5,877       5,900            23             47,404
113 A519       7,019       7,041            22             45,306
114 A520       6,994       7,063            69           142,212
115 A521       5,150       5,222            72           146,806
116 A522       9,029       9,134          105           216,040
117 A523       6,468       6,545            77           157,296
118 A524       9,692       9,753            61           124,578
119 B101       6,390       6,486            96           197,158
120 B102       4,545       4,687          142           292,816
121 B103       5,403       5,475            72           146,160
122 B104       5,248       5,360          112           230,726
123 B105       8,184       8,307          123           253,804
124 B106       7,683       7,767            84           171,132
125 B107       5,553       5,649            96           196,308
126 B108       7,537       7,628            91           185,818
127 B109       6,562       6,642            80           163,590
128 B110       6,871       6,965            94           192,112
129 B111       8,348       8,431            83           169,034
130 B112       7,406       7,456            50           101,500
131 B113       8,254       8,403          149           307,502
132 B114       8,485       8,587          102           208,896
133 B115       7,387       7,511          124           255,052
134 B116       7,977       8,056            79           160,642
135 B117       7,004       7,080            76           154,348
136 B118       7,428       7,428            –                       –  
137 B119       7,363       7,427            64           130,022
138 B120       9,490       9,587            97           198,406
139 B121       5,102       5,169            67           136,316
140 B122       1,170       1,293          123           253,804
141 B123       7,274       7,350            76           154,348
142 B124       6,772       6,877          105           215,190
143 B125       8,785       8,920          135           282,370
144 B127       5,934       6,003            69           142,212
145 B201       7,458       7,578          120           246,660
146 B202       7,807       7,944          137           282,326
147 B203       7,807       7,911          104           213,092
148 B204       7,815       7,963          148           305,404
149 B205       8,651       8,740            89           181,622
150 B206       6,484       6,603          119           244,562
151 B207       7,513       7,603            90           184,570
152 B208       6,554       6,623            69           140,070
153 B209       6,525       6,642          117           247,829
154 B210       6,871       6,930            59           119,770
155 B211       7,276       7,349            73           148,190
156 B212       8,472       8,567            95           194,210
157 B213       8,629       8,671            42             85,260
158 B214       7,138       7,166            28             56,840
159 B215       8,152       8,206            54           109,620
160 B216       9,365       9,404            39             79,170
161 B217       7,902       7,951            49             99,470
162 B218       7,673       7,721            48             97,440
163 B219       5,908       5,971            63           127,890
164 B220       7,516       7,647          131           269,738
165 B221       8,290       8,345            55           111,650
166 B222       6,695       6,743            48             98,154
167 B223       6,822       6,912            90           184,570
168 B224          699          823          124           264,888
169 B225       8,460       8,574          114           234,072
170 B226       8,415       8,531          116           238,268
171 B227       5,700       5,721            21             42,630
172 B228       9,401       9,480            79           160,642
173 B230       3,063       3,121            58           117,740
174 B232       7,686       7,786          100           204,700
175 B301       9,293       9,378            85           173,230
176 B302       7,626       7,665            39             80,122
177 B303       9,308       9,392            84           172,832
178 B304       7,961       8,112          151           312,037
179 B305       5,148       5,240            92           187,916
180 B306       6,982       7,056            74           151,852
181 B307       8,616       8,726          110           225,680
182 B308       6,302       6,336            34             69,020
183 B309       7,579       7,628            49           100,252
184 B310       9,758       9,817            59           119,770
185 B311       6,507       6,576            69           140,070
186 B312     10,020     10,105            85           173,230
187 B313       8,623       8,674            51           104,448
188 B314       8,205       8,297            92           187,916
189 B315       7,762       7,824            62           126,676
190 B316       6,522       6,588            66           133,980
191 B317       6,562       6,606            44             89,320
192 B318       7,975       8,137          162           357,494
193 B319       7,564       7,649            85           173,230
194 B320       1,499       1,600          101           207,648
195 B321       5,962       6,071          109           223,582
196 B322       8,087       8,194          107           219,386
197 B323       7,305       7,361            56           114,088
198 B324       6,304       6,372            68           139,264
199 B325       6,162       6,296          134           279,933
200 B326       6,447       6,489            42             85,566
201 B327       5,817       5,875            58           119,134
202 B328       7,394       7,517          123           253,804
203 B330       8,524       8,643          119           252,703
204 B332       5,585       5,630            45             91,350
205 B401       6,253       6,281            28             56,840
206 B402     10,656     10,752            96           197,158
207 B403       5,477       5,507            30             60,900
208 B404       8,547       8,598            51           104,448
209 B405       8,808       8,808            –                       –  
210 B406       6,209       6,329          120           255,140
211 B407       6,673       6,819          146           327,827
212 B408       4,890       4,915            25             50,750
213 B409       7,623       7,742          119           245,412
214 B410       7,970       8,085          115           237,020
215 B411       6,465       6,539            74           151,002
216 B412       5,089       5,192          103           211,844
217 B413       6,736       6,807            71           146,408
218 B414       6,326       6,497          171           379,427
219 B415       6,398       6,471            73           150,604
220 B416       5,750       5,797            47             95,410
221 B417       8,568       8,644            76           156,048
222 B418       4,916       4,960            44             89,320
223 B419       6,370       6,370            –                       –  
224 B420       7,231       7,297            66           135,068
225 B421       7,870       7,918            48             98,154
226 B422       6,685       6,742            57           116,186
227 B423       1,711       1,773            62           125,860
228 B424       5,919       5,959            40             82,220
229 B425       7,496       7,617          121           266,902
230 B426       5,546       5,633            87           184,044
231 B427       9,067       9,225          158           338,421
232 B428       7,922       7,981            59           120,382
233 B430       7,583       7,645            62           127,526
234 B432       9,166       9,269          103           213,711
235 B501       6,584       6,625            41             83,230
236 B502       6,672       6,678              6             12,180
237 B503       6,197       6,273            76           166,562
238 B504       5,359       5,440            81           166,538
239 B505       7,405       7,555          150           337,575
240 B506       7,402       7,481            79           162,342
241 B507       5,566       5,626            60           127,570
242 B508       4,650       4,665            15             30,620
243 B509       6,237       6,261            24             48,720
244 B510       5,746       5,818            72           146,806
245 B511       5,188       5,216            28             56,840
246 B512       7,732       7,746            14             28,420
247 B513       6,849       6,874            25             50,750
248 B514       3,039       3,138            99           203,452
249 B515       8,210       8,321          111           228,628
250 B516       7,389       7,532          143           311,191
251 B517       7,897       7,987            90           185,420
252 B518       4,902       4,955            53           110,511
253 B519       4,830       4,884            54           109,892
254 B520       6,217       6,295            78           158,544
255 B521       7,862       7,918            56           113,680
256 B522       5,717       5,765            48             98,154
257 B523       5,954       6,013            59           125,133
258 B524       7,535       7,561            26             52,780
259 B525       8,656       8,725            69           142,212
260 B526       5,500       5,594            94           192,962
261 B527       7,093       7,183            90           191,355
262 B528       4,587       4,655            68           140,114
263 B530       6,868       6,914            46             93,958
264 B532       8,544       8,562            18             36,914
265 C301       6,417       6,564          147           303,306
266 C302     10,230     10,338          108           221,484
267 C303       7,793       7,911          118           242,464
268 C304     10,041     10,132            91           185,818
269 C305       6,555       6,701          146           301,208
270 C306       8,447       8,576          129           265,542
271 C307       9,218       9,324          106           217,288
272 C308       8,764       8,934          170           358,340
273 C309       8,547       8,689          142           292,816
274 C310       8,006       8,111          105           215,190
275 C311       8,086       8,251          165           346,155
276 C312       8,159       8,269          110           226,530
277 C313       8,672       8,750            78           158,544
278 C314       6,863       6,982          119           245,412
279 C315       6,522       6,671          149           307,502
280 C316       6,685       6,731            46             93,380
281 C317       8,989       9,108          119           244,562
282 C318       6,391       6,495          104           213,092
283 C319       7,713       7,775            62           125,860
284 C320       9,139       9,254          115           236,170
285 C322       8,491       8,651          160           333,970
286 C324       8,189       8,285            96           196,308
287 C401       7,588       7,733          145           299,110
288 C402       8,848       8,951          103           211,844
289 C403       8,134       8,232            98           200,504
290 C404       7,586       7,633            47             95,410
291 C405       6,664       6,771          107           219,386
292 C406       8,200       8,296            96           196,308
293 C407       8,145       8,177            32             64,960
294 C408       8,234       8,294            60           121,800
295 C409       6,340       6,435            95           195,060
296 C410       7,367       7,492          125           258,000
297 C411       8,672       8,789          117           240,366
298 C412       7,346       7,379            33             66,990
299 C413       5,070       5,144            74           150,220
300 C414       5,651       5,728            77           156,446
301 C415       7,908       8,057          149           316,488
302 C416       6,289       6,411          122           250,856
303 C417       6,848       6,970          122           250,856
304 C418       9,214       9,272            58           117,740
305 C419       7,701       7,788            87           178,276
306 C420       7,949       8,067          118           242,464
307 C422       7,391       7,545          154           319,348
308 C424       6,485       6,610          125           257,150
309 C501       7,611       7,792          181           385,147
310 C502       6,481       6,516            35             71,050
311 C503       7,523       7,613            90           183,720
312 C504       7,407       7,545          138           284,424
313 C505       6,078       6,195          117           240,366
314 C506       6,071       6,148            77           158,146
315 C507       8,047       8,191          144           297,012
316 C508       6,328       6,375            47             95,410
317 C509       7,455       7,618          163           341,281
318 C510       9,123       9,299          176           382,287
319 C511       6,303       6,440          137           282,326
320 C512       6,979       7,119          140           288,620
321 C513       6,620       6,739          119           244,562
322 C514       6,090       6,175            85           174,930
323 C515       8,263       8,356            93           190,864
324 C516       6,079       6,162            83           169,034
325 C517       9,846       9,931            85           174,080
326 C518       6,498       6,541            43             87,290
327 C519       7,412       7,505            93           190,864
328 C520       8,891       9,018          127           261,346
329 C522       6,893       6,980            87           179,126
330 C524       7,522       7,628          106           217,288
331 C601       7,849       7,947            98           200,504
332 C602       7,325       7,460          135           278,130
333 C603       4,887       4,982            95           194,210
334 C604       7,357       7,404            47             95,410
335 C605       5,724       5,779            55           111,650
336 C606       8,403       8,517          114           234,072
337 C607       7,592       7,657            65           131,950
338 C608       6,219       6,270            51           103,530
339 C609       7,606       7,703            97           198,406
340 C610       7,187       7,273            86           175,328
341 C611       8,672       8,794          122           260,014
342 C612       7,310       7,411          101           206,798
343 C613       5,584       5,644            60           121,800
344 C614       5,845       5,910            65           131,950
345 C615       6,888       7,023          135           278,130
346 C616       7,219       7,286            67           136,010
347 C617       8,641       8,745          104           213,092
348 C618       8,156       8,217            61           123,830
349 C619       7,336       7,464          128           263,444
350 C620       9,579       9,676            97           198,406
351 C622       5,942       6,024            82           167,786
352 C624       9,892     10,004          112           229,876
353 C701       7,147       7,279          132           271,836
354 C702       9,041       9,193          152           314,474
355 C703       8,868       8,930            62           125,860
356 C704       5,531       5,596            65           132,970
357 C705       8,138       8,172            34             69,020
358 C706       6,786       6,859            73           149,754
359 C707       8,647       8,732            85           174,080
360 C708       6,534       6,598            64           129,920
361 C709       7,569       7,645            76           154,348
362 C710       5,622       5,712            90           185,420
363 C711       6,938       7,061          123           253,804
364 C712       6,205       6,252            47             95,410
365 C713       8,764       8,843            79           161,492
366 C714       6,913       7,014          101           207,648
367 C715       6,806       6,886            80           163,590
368 C716       8,975       9,082          107           220,236
369 C717       8,421       8,492            71           145,558
370 C718       6,922       6,980            58           117,740
371 C719       9,132       9,280          148           314,051
372 C720       7,713       7,769            56           113,680
373 C722       8,493       8,570            77           157,296
374 C724       6,348       6,453          105           218,585
375 C801       8,688       8,779            91           185,818
376 C802       8,541       8,685          144           304,303
377 C803       7,073       7,234          161           336,407
378 C804       8,678       8,713            35             71,050
379 C805       7,490       7,577            87           177,426
380 C806       5,955       6,053            98           210,851
381 C807       8,364       8,431            67           136,010
382 C808       6,975       7,088          113           232,824
383 C809       8,538       8,651          113           231,974
384 C810       4,701       4,773            72           148,506
385 C811       5,929       5,991            62           125,860
386 C812       5,515       5,571            56           114,938
387 C813       5,671       5,724            53           107,794
388 C814       8,958       9,107          149           316,488
389 C815       5,747       5,825            78           159,394
390 C816       8,370       8,468            98           200,504
391 C817       7,030       7,084            54           110,742
392 C818       6,797       6,878            81           166,538
393 C819       7,418       7,490            72           146,806
394 C820       6,796       6,808            12             24,360
395 C822       5,756       5,853            97           199,256
396 C824       7,731       7,817            86           176,178
397 C901       8,365       8,478          113           231,974
398 C902       8,049       8,111            62           127,526
399 C903       4,314       4,386            72           156,814
400 C904       7,749       7,813            64           131,722
401 C905       5,780       5,875            95           195,910
402 C906       6,110       6,175            65           139,755
403 C907       4,881       4,957            76           154,348
404 C908       7,410       7,481            71           146,408
405 C909       7,594       7,644            50           101,500
406 C910       5,273       5,325            52           105,696
407 C911       9,423       9,580          157           326,659
408 C912       6,152       6,212            60           121,800
409 C913       8,083       8,162            79           160,642
410 C914       4,301       4,378            77           157,296
411 C915       6,684       6,718            34             69,020
412 C916       4,716       4,762            46             93,958
413 C917       7,847       7,926            79           160,642
414 C918       5,412       5,478            66           133,980
415 C919       5,221       5,221            –                       –  
416 C920       8,628       8,682            54           112,948
417 C922       4,807       4,906            99           202,602
418 C924       6,381       6,547          166           348,592

Mọi thắc mắc liên hệ trưởng nhà để được giải đáp.