Xem chỉ số điện

THÔNG TIN CHỈ SỐ TIÊU THỤ ĐIỆN KTX THÁNG 07 NĂM 2019

THỜI HẠN

  • Khu Đông: 20/07/2019 (Chốt số điện ngày 14 hàng tháng)
  • Khu Tây: 31/07/2019 (Chốt số điện ngày 25 hàng tháng)

Quá thời hạn trên nếu phòng nào chưa đóng tiền điện, KTX sẽ xử lý theo quy định.

STT Phòng  CS đầu   CS cuối   CS tiêu thụ   Tiền điện 
1 A101 4976 5079 103 210,994
2 A102 181 232 51 103,530
3 A103 4141 4250 109 223,582
4 A104 5158 5256 98 201,354
5 A105 5062 5142 80 162,740
6 A106 4899 4973 74 151,002
7 A107 4492 4553 61 123,830
8 A108 4499 4547 48 97,440
9 A109 4430 4489 59 120,382
10 A110 4676 4723 47 95,410
11 A111 5463 5547 84 171,982
12 A112 4807 4894 87 177,426
13 A113 4504 4590 86 175,328
14 A114 4201 4240 39 79,170
15 A115 5191 5310 119 244,562
16 A116 5377 5457 80 166,985
17 A117 5884 5968 84 171,982
18 A118 7209 7248 39 80,122
19 A119 4734 4795 61 123,830
20 A120 5234 5319 85 173,230
21 A121 4758 4825 67 136,010
22 A122 3245 3245 0 0
23 A201 5782 5849 67 136,010
24 A202 5721 5825 104 213,092
25 A203 4205 4326 121 248,758
26 A204 6013 6073 60 121,800
27 A205 3353 3452 99 202,602
28 A206 5395 5488 93 190,014
29 A207 3906 3956 50 101,500
30 A208 3570 3623 53 108,644
31 A209 3904 3952 48 97,440
32 A210 6156 6264 108 222,334
33 A211 4606 4649 43 87,290
34 A212 4604 4691 87 177,426
35 A213 3010 3031 21 42,630
36 A214 5038 5176 138 284,424
37 A215 5615 5703 88 179,524
38 A216 6198 6285 87 179,126
39 A217 4057 4166 109 228,333
40 A218 4209 4293 84 171,132
41 A219 6684 6714 30 61,240
42 A220 6837 6976 139 310,768
43 A221 4101 4203 102 208,896
44 A222 8878 9034 156 355,989
45 A223 3577 3629 52 106,546
46 A224 3542 3550 8 16,240
47 A301 5235 5286 51 103,530
48 A302 4932 5009 77 156,446
49 A303 3832 3927 95 195,910
50 A304 7280 7300 20 40,600
51 A305 6041 6166 125 257,150
52 A306 4921 4952 31 62,930
53 A307 4880 4997 117 247,829
54 A308 4581 4621 40 81,200
55 A309 4681 4726 45 91,350
56 A310 4001 4073 72 146,806
57 A311 4215 4296 81 169,422
58 A312 3208 3260 52 105,560
59 A313 4585 4612 27 54,810
60 A314 3121 3169 48 98,154
61 A315 4932 4974 42 86,416
62 A316 6489 6556 67 138,016
63 A317 5433 5517 84 172,832
64 A318 4616 4681 65 132,120
65 A319 6241 6270 29 59,142
66 A320 6395 6446 51 104,448
67 A321 4036 4044 8 16,240
68 A322 5659 5694 35 71,050
69 A323 5025 5078 53 107,590
70 A324 6643 6688 45 91,350
71 A401 4558 4616 58 117,740
72 A402 5667 5770 103 223,036
73 A403 5356 5437 81 165,688
74 A404 1122 1193 71 146,408
75 A405 376 446 70 142,610
76 A406 3776 3804 28 56,840
77 A407 3753 3838 85 173,230
78 A408 4354 4437 83 169,034
79 A409 4001 4095 94 192,112
80 A410 3638 3696 58 117,740
81 A411 4473 4529 56 113,680
82 A412 5467 5489 22 44,660
83 A413 4242 4247 5 10,150
84 A414 4980 5039 59 119,770
85 A415 6165 6223 58 117,740
86 A416 6395 6512 117 240,366
87 A417 3747 3782 35 71,050
88 A418 2948 2979 31 63,338
89 A419 4168 4182 14 28,420
90 A420 4878 4893 15 30,450
91 A421 3474 3502 28 57,044
92 A422 5282 5357 75 153,950
93 A423 6035 6138 103 210,994
94 A424 5592 5640 48 97,440
95 A501 4374 4454 80 163,590
96 A502 5731 5777 46 93,380
97 A503 4280 4366 86 176,178
98 A504 4905 5017 112 230,726
99 A505 6250 6345 95 194,210
100 A506 5252 5255 3 6,090
101 A507 5064 5136 72 146,160
102 A508 4515 4574 59 119,770
103 A509 5583 5717 134 276,032
104 A510 4706 4776 70 142,100
105 A511 5830 5951 121 257,577
106 A512 6115 6210 95 194,210
107 A513 4672 4765 93 191,714
108 A514 5937 6039 102 209,746
109 A515 4908 4954 46 93,380
110 A516 7348 7366 18 36,540
111 A517 6119 6186 67 136,010
112 A518 4031 4117 86 176,178
113 A519 4798 4862 64 129,920
114 A520 4809 4896 87 177,426
115 A521 3844 3851 7 14,210
116 A522 7553 7762 209 453,383
117 A523 3095 3188 93 190,014
118 A524 7094 7200 106 217,288
119 B101          3,922          4,016              94 192,112
120 B102          2,956          2,981              25 50,750
121 B103          3,719          3,801              82 167,786
122 B104          3,696          3,751              55 111,990
123 B105          5,729          5,831            102 208,896
124 B106          5,094          5,216            122 250,856
125 B107          3,394          3,447              53 107,794
126 B108          4,889          4,986              97 198,406
127 B109          4,751          4,837              86 181,607
128 B110          5,064          5,150              86 176,178
129 B111          5,786          5,872              86 175,328
130 B112          5,216          5,240              24 48,720
131 B113          5,338          5,438            100 205,550
132 B114          6,086          6,168              82 166,936
133 B115          5,453          5,501              48 97,440
134 B116          5,356          5,464            108 221,484
135 B117          5,306          5,405              99 203,452
136 B118          4,810          4,906              96 197,158
137 B119          5,435          5,493              58 117,740
138 B120          7,335          7,448            113 231,974
139 B121          3,999          4,027              28 56,840
140 B122          5,236          5,308              72 146,160
141 B123          5,338          5,413              75 152,250
142 B124          5,042          5,098              56 113,680
143 B125          5,109          5,194              85 179,170
144 B127          4,021          4,056              35 71,050
145 B201          5,501          5,595              94 192,112
146 B202          5,727          5,850            123 252,954
147 B203          5,313          5,408              95 194,210
148 B204          4,564          4,696            132 271,836
149 B205          4,514          4,561              47 95,410
150 B206          4,392          4,425              33 66,990
151 B207          6,047          6,080              33 66,990
152 B208          4,909          4,977              68 138,040
153 B209          4,213          4,269              56 114,088
154 B210          5,121          5,162              41 83,230
155 B211          5,971          6,043              72 147,656
156 B212          6,486          6,615            129 265,542
157 B213          6,456          6,537              81 165,688
158 B214          5,429          5,554            125 267,325
159 B215          5,983          6,050              67 136,010
160 B216          7,565          7,648              83 169,034
161 B217          5,663          5,732              69 140,070
162 B218          5,258          5,296              38 77,140
163 B219          3,777          3,807              30 60,900
164 B220          5,292          5,369              77 156,446
165 B221          6,015          6,130            115 242,955
166 B222          4,016          4,093              77 158,146
167 B223          4,262          4,354              92 187,916
168 B224          2,312          2,345              33 66,990
169 B225          6,778          6,817              39 79,170
170 B226          6,327          6,391              64 129,920
171 B227          3,336          3,425              89 181,622
172 B228          7,553          7,666            113 231,974
173 B230          2,295          2,323              28 56,840
174 B232          5,813          5,910              97 198,406
175 B301          7,282          7,343              61 123,830
176 B302          6,055          6,116              61 124,578
177 B303          6,905          6,996              91 185,818
178 B304          5,010          5,135            125 258,000
179 B305          3,310          3,347              37 75,110
180 B306          5,272          5,346              74 150,220
181 B307          6,121          6,267            146 301,208
182 B308          4,911          5,025            114 240,518
183 B309          5,813          5,881              68 138,040
184 B310          7,197          7,289              92 187,916
185 B311          5,452          5,505              53 107,590
186 B312          6,407          6,513            106 218,138
187 B313          7,005          7,048              43 87,290
188 B314          6,086          6,166              80 162,740
189 B315          5,747          5,845              98 200,504
190 B316          4,685          4,771              86 177,028
191 B317          4,409          4,498              89 181,622
192 B318          6,056          6,065               9 18,270
193 B319          5,437          5,535              98 200,504
194 B320          6,070          6,135              65 132,970
195 B321          3,864          3,899              35 71,050
196 B322          6,207          6,267              60 121,800
197 B323          5,115          5,211              96 196,308
198 B324          4,300          4,331              31 62,930
199 B325          4,554          4,618              64 129,920
200 B326          4,644          4,686              42 85,260
201 B327          3,926          3,951              25 50,750
202 B328          3,993          4,096            103 210,994
203 B330          5,573          5,701            128 263,444
204 B332          3,369          3,425              56 113,680
205 B401          4,569          4,633              64 130,022
206 B402          7,600          7,710            110 225,680
207 B403          3,345          3,371              26 54,037
208 B404          5,362          5,463            101 206,798
209 B405          7,597          7,618              21 42,630
210 B406          4,111          4,206              95 195,060
211 B407          4,388          4,431              43 88,514
212 B408          3,181          3,218              37 75,110
213 B409          4,573          4,671              98 200,504
214 B410          4,002          4,086              84 171,132
215 B411          3,864          3,905              41 83,468
216 B412          3,362          3,406              44 89,762
217 B413          4,319          4,415              96 197,158
218 B414          4,585          4,637              52 106,546
219 B415          4,826          4,913              87 177,426
220 B416          4,135          4,188              53 107,590
221 B417          6,442          6,479              37 75,110
222 B418          3,194          3,288              94 192,112
223 B419          4,351          4,435              84 172,832
224 B420          5,478          5,522              44 89,320
225 B421          5,032          5,145            113 231,974
226 B422          4,920          4,979              59 119,770
227 B423             707             746              39 79,170
228 B424          4,339          4,378              39 79,170
229 B425          4,592          4,664              72 147,656
230 B426          4,791          4,791              –   0
231 B427          6,293          6,376              83 170,734
232 B428          5,820          5,931            111 227,778
233 B430          4,628          4,725              97 199,256
234 B432          5,781          5,889            108 222,334
235 B501          5,230          5,284              54 109,620
236 B502          4,808          4,873              65 131,950
237 B503          4,268          4,321              53 108,644
238 B504          3,606          3,641              35 71,730
239 B505          3,591          3,617              26 52,780
240 B506          5,463          5,525              62 125,860
241 B507          3,974          4,022              48 97,440
242 B508          3,190          3,190              –   0
243 B509          4,427          4,478              51 103,530
244 B510          4,567          4,615              48 97,440
245 B511          3,435          3,504              69 140,070
246 B512          5,703          5,805            102 208,896
247 B513          5,127          5,161              34 69,020
248 B514          1,220          1,304              84 171,132
249 B515          5,818          5,892              74 151,002
250 B516          4,396          4,492              96 196,308
251 B517          5,160          5,270            110 225,680
252 B518          3,622          3,652              30 60,900
253 B519          3,791          3,805              14 28,420
254 B520          3,767          3,851              84 171,132
255 B521          5,770          5,835              65 131,950
256 B522          3,978          4,105            127 281,524
257 B523          3,869          3,953              84 171,982
258 B524          5,798          5,828              30 60,900
259 B525          5,911          5,970              59 125,133
260 B526          3,483          3,540              57 115,710
261 B527          5,247          5,301              54 110,742
262 B528          2,794          2,883              89 182,472
263 B530          4,897          4,961              64 129,920
264 B532          7,065          7,126              61 123,830
265 C301 3853 3938 85 173,230
266 C302 7322 7385 63 127,890
267 C303 5725 5829 104 213,092
268 C304 7559 7631 72 146,160
269 C305 4539 4582 43 87,664
270 C306 5348 5406 58 117,740
271 C307 6532 6633 101 206,798
272 C308 6095 6220 125 257,150
273 C309 6346 6390 44 89,320
274 C310 6207 6296 89 181,622
275 C311 5996 6027 31 62,930
276 C312 6153 6218 65 131,950
277 C313 6063 6136 73 148,190
278 C314 4343 4396 53 107,590
279 C315 4937 5002 65 132,120
280 C316 4130 4214 84 171,132
281 C317 5447 5565 118 242,464
282 C318 4378 4447 69 140,070
283 C319 5468 5563 95 194,210
284 C320 7465 7505 40 81,200
285 C322 6149 6225 76 156,048
286 C324 6188 6286 98 200,504
287 C401 5876 5991 115 236,170
288 C402 6054 6173 119 244,562
289 C403 5876 5950 74 150,220
290 C404 6382 6431 49 99,470
291 C405 3999 4119 120 246,660
292 C406 5873 5964 91 185,818
293 C407 5065 5214 149 307,502
294 C408 6264 6359 95 194,210
295 C409 4388 4424 36 73,080
296 C410 4796 4861 65 131,950
297 C411 4980 5133 153 316,911
298 C412 5374 5469 95 194,210
299 C413 3645 3690 45 91,350
300 C414 3866 3951 85 179,170
301 C415 5019 5132 113 231,974
302 C416 4002 4067 65 131,950
303 C417 4793 4867 74 150,220
304 C418 6749 6812 63 127,890
305 C419 5535 5609 74 150,220
306 C420 5610 5671 61 123,830
307 C422 5300 5430 130 270,185
308 C424 4978 5040 62 125,860
309 C501 5430 5507 77 156,446
310 C502 4846 4941 95 194,210
311 C503 5578 5680 102 208,896
312 C504 5204 5267 63 127,890
313 C505 4200 4287 87 178,276
314 C506 4211 4313 102 211,274
315 C507 5428 5521 93 190,014
316 C508 4320 4461 141 290,718
317 C509 5472 5578 106 221,022
318 C510 6387 6461 74 150,220
319 C511 4634 4672 38 77,140
320 C512 4085 4174 89 181,622
321 C513 4897 4969 72 146,160
322 C514 4368 4425 57 116,186
323 C515 6002 6104 102 208,896
324 C516 4460 4534 74 150,220
325 C517 7116 7213 97 199,256
326 C518 5100 5177 77 156,446
327 C519 5549 5649 100 204,700
328 C520 6118 6238 120 246,660
329 C522 5202 5243 41 83,230
330 C524 6011 6078 67 136,010
331 C601 6033 6098 65 131,950
332 C602 3766 3798 32 65,436
333 C603 3206 3257 51 103,530
334 C604 5287 5371 84 171,132
335 C605 3881 3958 77 156,446
336 C606 5744 5833 89 181,622
337 C607 5528 5636 108 221,484
338 C608 4154 4244 90 183,720
339 C609 5245 5323 78 158,544
340 C610 5321 5389 68 138,040
341 C611 6030 6080 50 101,500
342 C612 5688 5760 72 146,160
343 C613 3257 3301 44 89,320
344 C614 4561 4640 79 160,642
345 C615 5045 5085 40 81,200
346 C616 5876 5942 66 133,980
347 C617 5673 5755 82 166,936
348 C618 5525 5627 102 211,274
349 C619 4513 4598 85 173,230
350 C620 6839 6948 109 223,582
351 C622 4535 4576 41 83,230
352 C624 6524 6644 120 246,660
353 C701 5277 5345 68 138,040
354 C702 4990 5128 138 284,424
355 C703 6094 6191 97 199,256
356 C704 3743 3786 43 88,514
357 C705 5761 5909 148 305,404
358 C706 4676 4736 60 121,800
359 C707 6423 6501 78 158,544
360 C708 5044 5110 66 134,218
361 C709 5256 5317 61 123,830
362 C710 3388 3445 57 116,186
363 C711 4471 4552 81 169,422
364 C712 4500 4600 100 206,400
365 C713 6556 6623 67 136,316
366 C714 4991 5078 87 184,044
367 C715 4730 4845 115 236,170
368 C716 6230 6294 64 129,920
369 C717 5026 5137 111 227,778
370 C718 4668 4770 102 208,896
371 C719 5963 6068 105 215,190
372 C720 5614 5640 26 52,780
373 C722 6348 6482 134 276,032
374 C724 4788 4842 54 109,620
375 C801 5701 5783 82 166,936
376 C802 6119 6173 54 109,620
377 C803 4852 4939 87 177,426
378 C804 5708 5782 74 150,220
379 C805 4794 4886 92 188,766
380 C806 4291 4347 56 114,938
381 C807 6452 6546 94 192,962
382 C808 4834 4891 57 115,710
383 C809 6848 6930 82 166,936
384 C810 3659 3719 60 122,480
385 C811 4132 4210 78 159,394
386 C812 4047 4118 71 145,558
387 C813 4107 4165 58 118,284
388 C814 5155 5230 75 152,250
389 C815 3834 3890 56 114,938
390 C816 6275 6343 68 138,414
391 C817 4273 4330 57 116,186
392 C818 4664 4768 104 216,148
393 C819 5732 5785 53 107,590
394 C820 5278 5348 70 142,100
395 C822 4390 4458 68 140,114
396 C824 5401 5483 82 166,936
397 C901 5345 5434 89 188,918
398 C902 5575 5634 59 120,382
399 C903 3125 3180 55 111,990
400 C904 5402 5508 106 217,288
401 C905 4166 4217 51 104,448
402 C906 3857 3913 56 113,680
403 C907 3540 3576 36 73,080
404 C908 4451 4562 111 227,778
405 C909 5284 5373 89 188,918
406 C910 3605 3688 83 169,884
407 C911 6441 6522 81 164,838
408 C912 4363 4462 99 203,452
409 C913 5947 6015 68 138,040
410 C914 2467 2494 27 54,810
411 C915 4461 4560 99 204,302
412 C916 3254 3304 50 101,500
413 C917 6057 6118 61 123,830
414 C918 3906 3936 30 60,900
415 C919 4147 4193 46 93,958
416 C920 6149 6244 95 194,210
417 C922 3587 3636 49 99,470
418 C924 4385 4503 118 243,314

Mọi thắc mắc liên hệ trưởng nhà để được giải đáp.