Xem chỉ số điện

THÔNG TIN CHỈ SỐ TIÊU THỤ ĐIỆN KTX THÁNG 01 NĂM 2019

THỜI HẠN

  • Khu Đông: 20/01/2019 (Chốt số điện ngày 14 hàng tháng)
  • Khu Tây:  20/01/2019

Quá thời hạn trên nếu phòng nào chưa đóng tiền điện, KTX sẽ xử lý theo quy định.

STT Phòng  CS đầu  CS cuối  CS tiêu thụ  Tiền điện
1 A101          3,196          3,224          28             52,500
2 A102          3,259          3,313          54           101,400
3 A103          5,273          5,308          35             65,600
4 A104          3,897          3,939          42             78,700
5 A105          5,704          5,757          53             99,300
6 A106          2,278          2,324          46             86,800
7 A107          3,987          4,016          29             54,400
8 A108          3,798          3,830          32             60,000
9 A109          4,168          4,206          38             71,300
10 A110             205             260          55           103,400
11 A111          3,453          3,493          40             75,000
12 A112          5,393          5,439          46             86,200
13 A113          4,216          4,281          65           121,800
14 A114          2,803          2,832          29             54,600
15 A115          6,258          6,312          54           101,200
16 A116          2,518          2,525            7             13,100
17 A117          6,207          6,249          42             78,700
18 A118          3,134          3,143            9             16,900
19 A119          2,581          2,611          30             56,600
20 A120          2,794          2,836          42             79,800
21 A122          3,280          3,326          46             86,800
22 A124          3,340          3,411          71           133,100
23 A201          5,580          5,614          34             63,700
24 A202          6,371          6,428          57           111,000
25 A203          3,155          3,164            9             16,900
26 A204          3,124          3,181          57           108,100
27 A205          2,924          2,945          21             39,400
28 A206          5,921          5,957          36             67,500
29 A207          5,984          6,064          80           150,300
30 A208          5,002          5,025          23             43,100
31 A209          4,132          4,177          45             84,800
32 A210          3,646          3,694          48             90,600
33 A211          3,900          3,958          58           108,700
34 A212          2,645          2,673          28             52,500
35 A213          2,858          2,884          26             48,700
36 A214          2,341          2,369          28             52,700
37 A215          2,911          2,950          39             74,000
38 A216          3,375          3,398          23             43,100
39 A217          4,943          4,999          56           108,800
40 A218          4,959          4,999          40             75,000
41 A219          4,167          4,223          56           105,000
42 A220          6,182          6,268          86           161,900
43 A221          2,469          2,524          55           103,100
44 A222          3,706          3,771          65           123,500
45 A223          5,107          5,188          81           152,200
46 A224          3,943          3,979          36             67,500
47 A225          6,654          6,703          49             91,800
48 A227          4,921          4,973          52             99,800
49 A301          3,542          3,589          47             89,500
50 A302          3,153          3,183          30             56,600
51 A303          2,600          2,617          17             31,900
52 A304          5,364          5,393          29             54,400
53 A305          2,509          2,537          28             52,500
54 A306          3,579          3,652          73           137,400
55 A307          4,744          4,805          61           114,300
56 A308          5,649          5,702          53             99,300
57 A309          5,458          5,545          87           163,800
58 A310          4,454          4,499          45             85,600
59 A311          5,460          5,509          49             92,600
60 A312          3,125          3,146          21             39,900
61 A313          4,122          4,149          27             50,600
62 A314          3,925          3,984          59           110,600
63 A315          3,855          3,911          56           108,800
64 A316          6,520          6,586          66           124,700
65 A317          4,439          4,514          75           141,300
66 A318          2,922          2,987          65           129,000
67 A319          4,806          4,862          56           105,000
68 A320          6,125          6,243        118           223,800
69 A321          4,291          4,323          32             60,000
70 A322          4,648          4,670          22             41,200
71 A323          3,032          3,077          45             85,600
72 A324          4,668          4,727          59           115,500
73 A325          4,411          4,452          41             77,100
74 A327          3,511          3,531          20             37,500
75 A401          2,637          2,687          50             94,500
76 A402          4,678          4,715          37             69,300
77 A403          2,342          2,359          17             31,900
78 A404          4,199          4,225          26             48,700
79 A405          3,461          3,507          46             86,800
80 A406          4,377          4,410          33             61,900
81 A407          3,416          3,450          34             63,700
82 A408          3,948          3,991          43             81,700
83 A409          2,969          2,978            9             16,900
84 A410          2,427          2,456          29             54,600
85 A411          4,953          5,014          61           115,000
86 A412          2,601          2,637          36             68,200
87 A413          3,672          3,733          61           115,000
88 A414          2,555          2,599          44             82,900
89 A415          4,315          4,369          54           102,200
90 A416          2,318          2,347          29             54,400
91 A417          4,729          4,778          49             91,800
92 A418          3,527          3,570          43             81,700
93 A419          3,571          3,633          62           117,700
94 A420          3,162          3,189          27             50,800
95 A421          3,591          3,606          15             28,100
96 A422          3,204          3,233          29             54,600
97 A423          3,978          4,008          30             56,200
98 A424          3,890          3,936          46             86,200
99 A425          4,199          4,261          62           116,900
100 A427          4,002          4,069          67           126,600
101 A501          3,674          3,737          63           118,100
102 A502          2,025          2,038          13             24,400
103 A503          2,604          2,616          12             22,500
104 A504          5,857          5,892          35             65,600
105 A505          2,936          2,963          27             50,800
106 A506          3,978          4,014          36             68,200
107 A507          4,114          4,129          15             28,100
108 A508          4,023          4,035          12             22,500
109 A509          3,330          3,357          27             50,800
110 A510          3,589          3,609          20             37,500
111 A511          2,236          2,262          26             48,800
112 A512          4,543          4,562          19             35,600
113 A513          2,301          2,345          44             82,500
114 A514          4,070          4,105          35             65,600
115 A515          4,810          4,860          50             93,700
116 A516          4,020          4,029            9             16,900
117 A517          3,428          3,448          20             37,500
118 A518          3,541          3,562          21             39,400
119 A519          3,641          3,668          27             50,600
120 A520          5,061          5,108          47             88,100
121 A521          3,184          3,228          44             82,500
122 A522          3,388          3,419          31             58,100
123 A523          3,014          3,042          28             52,500
124 A524          3,363          3,410          47             88,700
125 A525          3,517          3,539          22             41,200
126 A527          2,138          2,168          30             56,200
127 B101          5,100          5,130          30             56,200
128 B102          4,952          4,996          44             82,500
129 B103          3,160          3,184          24             45,000
130 B104          3,329          3,359          30             56,600
131 B105          5,279          5,302          23             43,100
132 B106          4,212          4,256          44             82,500
133 B107          2,293          2,348          55           103,100
134 B108          5,025          5,063          38             71,200
135 B109          3,429          3,497          68           128,500
136 B110          3,569          3,651          82           158,600
137 B111          4,128          4,147          19             35,600
138 B112          1,624          1,640          16             30,000
139 B113          2,493          2,516          23             43,100
140 B114          3,158          3,175          17             31,900
141 B115          3,301          3,353          52             97,600
142 B116          3,625          3,671          46             86,800
143 B117          2,554          2,581          27             50,800
144 B118          4,456          4,490          34             63,700
145 B119          4,187          4,231          44             82,900
146 B120          3,302          3,332          30             56,600
147 B122          3,704          3,747          43             81,700
148 B124          3,104          3,129          25             46,900
149 B201          2,790          2,817          27             50,800
150 B202          3,643          3,687          44             82,500
151 B203          4,711          4,796          85           160,700
152 B204          4,314          4,396          82           155,700
153 B205          3,290          3,357          67           126,600
154 B206          3,496          3,525          29             54,400
155 B207          4,879          4,942          63           124,500
156 B208          3,105          3,117          12             22,500
157 B209          3,151          3,151          –                   –
158 B210          2,430          2,464          34             64,300
159 B211          3,433          3,477          44             83,700
160 B212          3,153          3,185          32             60,000
161 B213          1,832          1,840            8             15,000
162 B214          1,742          1,814          72           136,300
163 B215          3,082          3,112          30             56,200
164 B216          4,377          4,447          70           140,300
165 B217          3,142          3,171          29             54,400
166 B218          4,462          4,482          20             37,500
167 B219          2,237          2,292          55           103,100
168 B220          3,224          3,260          36             68,200
169 B221          2,600          2,642          42             78,700
170 B222          1,483          1,563          80           151,800
171 B223          2,433          2,469          36             67,500
172 B224          3,538          3,538          –                   –
173 B225          4,111          4,157          46             86,200
174 B227          4,238          4,257          19             35,600
175 B301          5,023          5,085          62           116,200
176 B302          3,945          3,961          16             30,000
177 B303          5,927          5,938          11             20,600
178 B304          5,496          5,558          62           116,200
179 B305          2,308          2,334          26             48,800
180 B306          4,035          4,081          46             87,600
181 B307          2,346          2,394          48             90,600
182 B308          4,812          4,874          62           116,200
183 B309          1,869          1,881          12             22,500
184 B310          3,899          3,970          71           134,400
185 B311          2,943          2,978          35             65,600
186 B312          3,588          3,651          63           119,700
187 B313          3,938          3,956          18             33,700
188 B314          3,181          3,238          57           111,000
189 B315          3,391          3,441          50             94,500
190 B316          4,581          4,634          53             99,300
191 B317          3,453          3,497          44             83,700
192 B318          2,298          2,347          49             91,800
193 B319          4,130          4,203          73           136,800
194 B320          3,090          3,097            7             13,100
195 B321          2,575          2,603          28             52,500
196 B322          3,098          3,168          70           132,400
197 B323          3,981          4,015          34             63,700
198 B324          2,749          2,772          23             43,100
199 B325          3,015          3,046          31             58,100
200 B327          3,283          3,330          47             88,100
201 B401          2,644          2,665          21             39,400
202 B402          2,947          2,989          42             79,000
203 B403          2,798          2,830          32             60,500
204 B404          3,101          3,151          50             94,500
205 B405          3,472          3,510          38             71,200
206 B406          2,125          2,159          34             64,300
207 B407          4,007          4,064          57           106,800
208 B408          2,551          2,572          21             39,400
209 B409          1,848          1,879          31             58,100
210 B410          3,257          3,338          81           153,700
211 B411          2,815          2,852          37             69,300
212 B412          3,382          3,417          35             65,600
213 B413          4,431          4,462          31             58,500
214 B414          3,328          3,387          59           110,600
215 B415          3,079          3,100          21             39,400
216 B416          4,278          4,349          71           134,400
217 B417          3,002          3,025          23             43,100
218 B418          4,081          4,109          28             52,500
219 B419          2,664          2,713          49             92,600
220 B420          3,180          3,228          48             90,000
221 B421          2,779          2,802          23             43,100
222 B422          3,006          3,069          63           118,100
223 B423          1,805          1,826          21             39,400
224 B424          2,114          2,127          13             24,400
225 B425          4,745          4,778          33             61,900
226 B427          3,930          3,992          62           116,200
227 B501             891             900            9             16,900
228 B502          4,327          4,336            9             16,900
229 B503          2,265          2,292          27             50,600
230 B504             173             205          32             60,000
231 B505          4,123          4,150          27             50,600
232 B506          3,316          3,337          21             39,400
233 B507          1,983          1,996          13             24,400
234 B508          6,065          6,143          78           146,400
235 B509          5,191          5,226          35             65,600
236 B510          3,390          3,444          54           102,200
237 B511          3,519          3,537          18             33,700
238 B512          3,122          3,167          45             85,600
239 B513          3,652          3,677          25             46,900
240 B514          4,661          4,711          50             94,500
241 B515          3,990          4,020          30             56,200
242 B516          3,544          3,597          53             99,300
243 B517          2,534          2,567          33             61,900
244 B518          2,727          2,746          19             35,600
245 B519          4,627          4,674          47             89,500
246 B520          3,759          3,813          54           101,200
247 B521          3,269          3,286          17             31,900
248 B522          4,470          4,509          39             73,200
249 B523          3,922          3,976          54           104,300
250 B524          2,579          2,602          23             43,100
251 B525          2,629          2,660          31             58,100
252 B527          2,430          2,490          60           113,100
253 C101          2,041          2,077          36             67,500
254 C102          5,050          5,123          73           147,000
255 C103          3,318          3,352          34             64,300
256 C104          6,697          6,764          67           127,400
257 C105          3,322          3,369          47             89,500
258 C106          3,898          3,899            1              1,900
259 C107          3,396          3,450          54           101,400
260 C108          3,776          3,776          –                   –
261 C109          1,341          1,361          20             37,500
262 C110          3,536          3,595          59           111,100
263 C111          2,925          2,958          33             61,900
264 C112          3,474          3,519          45             84,800
265 C113          2,934          2,977          43             81,700
266 C114          2,965          2,997          32             60,000
267 C115          6,124          6,193          69           129,300
268 C116          4,461          4,538          77           147,400
269 C117          3,815          3,843          28             52,500
270 C118          4,626          4,651          25             46,900
271 C119          5,120          5,203          83           156,100
272 C120          2,695          2,743          48             90,000
273 C122          3,684          3,713          29             54,600
274 C124          2,592          2,615          23             43,100
275 C201          4,116          4,167          51             95,600
276 C202          2,846          2,870          24             45,000
277 C203          3,702          3,731          29             54,400
278 C204          3,098          3,152          54           104,300
279 C205          2,537          2,544            7             13,100
280 C206          3,543          3,543          –                   –
281 C207          5,001          5,013          12             22,500
282 C208          3,400          3,431          31             58,100
283 C209          3,152          3,182          30             56,200
284 C210          2,359          2,376          17             31,900
285 C211          4,849          4,889          40             75,000
286 C212          2,818          2,849          31             58,500
287 C213          3,077          3,121          44             82,500
288 C214          5,471          5,531          60           112,500
289 C215          4,833          4,859          26             48,800
290 C216          3,578          3,608          30             56,200
291 C217          3,991          4,018          27             50,800
292 C218          4,397          4,433          36             67,500
293 C219          2,870          2,950          80           151,800
294 C220          2,691          2,738          47             88,700
295 C221          3,231          3,250          19             35,600
296 C222          6,885          6,955          70           131,200
297 C223          3,279          3,349          70           131,600
298 C224          3,855          3,890          35             65,600
299 C225          4,288          4,304          16             30,000
300 C227          3,686          3,712          26             48,700
301 C301          4,009          4,039          30             56,200
302 C302          5,030          5,074          44             82,900
303 C303          2,525          2,540          15             28,100
304 C304          3,774          3,803          29             54,400
305 C305          4,216          4,247          31             58,100
306 C306          7,081          7,081          –                   –
307 C307          4,721          4,775          54           102,200
308 C308          3,828          3,849          21             39,400
309 C309          4,136          4,149          13             24,400
310 C310          2,053          2,064          11             20,600
311 C311          5,813          5,848          35             65,600
312 C312          2,486          2,512          26             48,700
313 C313          3,923          3,972          49             93,400
314 C314          5,081          5,136          55           103,100
315 C315          4,528          4,557          29             54,400
316 C316          3,104          3,104          –                   –
317 C317          4,635          4,692          57           106,800
318 C318          3,829          3,906          77           146,000
319 C319          6,078          6,150          72           134,900
320 C320          3,090          3,128          38             72,100
321 C321          2,759          2,795          36             67,500
322 C322          4,317          4,350          33             61,900
323 C323          2,862          2,939          77           145,200
324 C324          2,374          2,411          37             69,300
325 C325          3,528          3,566          38             71,300
326 C327          3,952          3,999          47             88,100
327 C401          3,891          3,959          68           135,800
328 C402          4,508          4,642        134           266,900
329 C403          5,390          5,424          34             63,700
330 C404          2,568          2,592          24             45,000
331 C405          4,075          4,163          88           180,700
332 C406          3,439          3,464          25             46,900
333 C407          3,217          3,255          38             71,200
334 C408          3,201          3,238          37             69,300
335 C409          2,068          2,090          22             41,200
336 C410          2,663          2,681          18             33,700
337 C411          4,349          4,399          50             93,700
338 C412          4,983          4,998          15             28,100
339 C413          3,115          3,136          21             39,400
340 C414          3,970          4,040          70           133,200
341 C415          3,653          3,689          36             67,500
342 C416          3,675          3,728          53             99,300
343 C417          5,116          5,169          53             99,300
344 C418          3,948          3,950            2              3,700
345 C419          3,000          3,037          37             70,100
346 C420          5,213          5,213          –                   –
347 C421          3,961          3,985          24             45,000
348 C422          4,769          4,812          43             80,900
349 C423          3,728          3,744          16             30,000
350 C424          3,531          3,557          26             48,700
351 C425          2,904          2,932          28             52,700
352 C427          3,270          3,278            8             15,000
353 C501          2,047          2,072          25             46,900
354 C502          3,174          3,228          54           101,200
355 C503          2,559          2,578          19             35,600
356 C504          4,285          4,310          25             46,900
357 C505          3,676          3,714          38             72,100
358 C506          2,833          2,872          39             73,100
359 C507          3,714          3,785          71           133,600
360 C508          3,579          3,625          46             86,200
361 C509          3,378          3,412          34             64,300
362 C510          3,392          3,406          14             26,200
363 C511          3,533          3,570          37             69,300
364 C512          3,536          3,592          56           105,300
365 C513          2,365          2,400          35             66,300
366 C514          2,611          2,630          19             35,600
367 C515          3,025          3,038          13             24,400
368 C516          2,066          2,096          30             56,600
369 C517          1,806          1,815            9             16,900
370 C518             850             850          –                   –
371 C519          2,654          2,676          22             41,200
372 C520          2,172          2,223          51             97,500
373 C521          4,682          4,714          32             60,000
374 C522          2,279          2,334          55           103,400
375 C523          3,056          3,089          33             61,900
376 C524          4,871          4,895          24             45,000
377 C525          4,385          4,453          68           128,500
378 C527          3,385          3,403          18             33,700
379 D101          2,979          3,015          36             67,500
380 D102          3,272          3,285          13             24,400
381 D103          4,253          4,294          41             77,100
382 D104          2,924          2,931            7             13,100
383 D105          3,949          3,962          13             24,400
384 D106          4,551          4,608          57           107,300
385 D107          4,180          4,209          29             54,400
386 D108          2,639          2,639          –                   –
387 D109          4,983          5,026          43             80,600
388 D110          4,139          4,262        123           250,800
389 D111          3,523          3,564          41             77,900
390 D112          4,068          4,121          53           100,300
391 D113          3,563          3,603          40             75,000
392 D114          3,242          3,267          25             46,900
393 D115          3,805          3,831          26             48,800
394 D116          2,786          2,809          23             43,100
395 D117          3,039          3,091          52             97,500
396 D118          3,023          3,055          32             60,000
397 D119          5,296          5,336          40             75,000
398 D120          3,659          3,665            6             11,200
399 D122          3,855          3,883          28             52,700
400 D124          2,336          2,346          10             18,700
401 D201          4,064          4,118          54           101,400
402 D202          5,270          5,312          42             78,700
403 D203          4,759          4,805          46             86,800
404 D204          4,247          4,292          45             84,800
405 D205          2,864          2,941          77           145,200
406 D206          3,406          3,436          30             56,200
407 D207          2,554          2,554          –                   –
408 D208          3,230          3,278          48             91,400
409 D209          2,755          2,820          65           123,500
410 D210          3,102          3,119          17             31,900
411 D211          3,544          3,584          40             75,000
412 D212          3,775          3,807          32             60,000
413 D213          4,366          4,400          34             64,300
414 D214             652             697          45             84,300
415 D215          3,497          3,536          39             73,200
416 D216          2,963          2,991          28             52,500
417 D217          4,139          4,161          22             41,200
418 D218          2,446          2,497          51             97,500
419 D219          3,870          3,904          34             64,300
420 D220          5,172          5,255          83           156,100
421 D221          3,022          3,064          42             79,000
422 D222          3,456          3,498          42             78,700
423 D223          3,048          3,099          51             97,500
424 D224          2,809          2,893          84           163,100
425 D225          3,393          3,414          21             39,400
426 D227          3,267          3,318          51             95,600
427 D301          2,366          2,388          22             41,200
428 D302          2,884          2,964          80           162,700
429 D303          2,758          2,788          30             56,200
430 D304          3,191          3,234          43             81,700
431 D305          3,213          3,236          23             43,100
432 D306          3,200          3,213          13             24,400
433 D307          3,422          3,462          40             75,100
434 D308          4,000          4,028          28             52,700
435 D309          3,653          3,668          15             28,100
436 D310          4,610          4,652          42             78,700
437 D311          3,648          3,657            9             16,900
438 D312          4,089          4,130          41             76,800
439 D313          2,370          2,438          68           128,500
440 D314          2,742          2,758          16             30,000
441 D315          4,003          4,050          47             88,100
442 D316          3,879          3,934          55           103,100
443 D317          2,963          2,999          36             68,200
444 D318          4,769          4,787          18             33,700
445 D319          3,909          3,958          49             91,800
446 D320          5,067          5,150          83           156,100
447 D321          2,307          2,345          38             72,100
448 D322          2,859          2,911          52             97,600
449 D323          2,501          2,541          40             75,900
450 D324          3,070          3,118          48             90,000
451 D325          3,681          3,723          42             79,000
452 D327          2,863          2,868            5              9,400
453 D401          3,198          3,216          18             33,700
454 D402          3,110          3,147          37             69,300
455 D403          2,974          2,989          15             28,100
456 D404          3,869          3,932          63           119,700
457 D405          3,092          3,125          33             61,900
458 D406          3,261          3,302          41             76,800
459 D407          3,684          3,721          37             69,300
460 D408          3,591          3,591          –                   –
461 D409          4,659          4,744          85           160,000
462 D410          3,553          3,589          36             67,500
463 D411          2,610          2,671          61           115,000
464 D412          3,990          4,028          38             71,200
465 D413          3,059          3,075          16             30,000
466 D414          4,575          4,624          49             92,600
467 D415          3,735          3,769          34             64,300
468 D416          3,135          3,160          25             46,900
469 D417          4,758          4,791          33             61,900
470 D418          4,372          4,372          –                   –
471 D419          3,965          4,034          69           131,300
472 D420          4,692          4,749          57           107,300
473 D421          2,573          2,622          49             92,600
474 D422          3,599          3,618          19             35,600
475 D423          3,463          3,490          27             50,600
476 D424          2,911          2,958          47             88,100
477 D425          3,092          3,133          41             77,900
478 D427          4,165          4,196          31             58,500
479 D501          2,251          2,254            3              5,600
480 D502          1,285          1,327          42             78,700
481 D503          3,433          3,467          34             64,300
482 D504          1,424          1,428            4              7,500
483 D505          4,272          4,314          42             78,700
484 D506          3,086          3,130          44             82,500
485 D507          3,391          3,418          27             50,600
486 D508          1,943          1,958          15             28,100
487 D509          2,082          2,091            9             16,900
488 D510          4,094          4,137          43             80,900
489 D511          3,746          3,838          92           174,200
490 D512          2,573          2,589          16             30,000
491 D513          2,910          2,952          42             79,000
492 D514          2,861          2,873          12             22,500
493 D515          3,605          3,672          67           125,800
494 D516          2,693          2,722          29             54,600
495 D517          1,127          1,153          26             48,700
496 D518          2,974          3,021          47             88,100
497 D519          2,233          2,256          23             43,100
498 D520          3,037          3,037          –                   –
499 D521          2,400          2,431          31             58,100
500 D522          2,517          2,544          27             50,800
501 D523          1,831          1,891          60           112,500
502 D524          3,771          3,779            8             15,000
503 D525          3,503          3,520          17             31,900
504 D527          3,160          3,218          58           109,200
505 E101          2,528          2,559          31             58,100
506 E102          2,149          2,192          43             80,900
507 E103          4,543          4,620          77           145,200
508 E104          3,376          3,419          43             80,900
509 E105          3,614          3,655          41             77,100
510 E106          4,546          4,591          45             84,300
511 E107          3,227          3,271          44             83,700
512 E108          2,496          2,502            6             11,200
513 E109          4,020          4,072          52             98,400
514 E110          3,494          3,528          34             63,700
515 E111          5,067          5,117          50             95,300
516 E112          4,168          4,212          44             82,900
517 E113          2,494          2,500            6             11,200
518 E114          2,908          2,941          33             62,400
519 E115          4,027          4,059          32             60,500
520 E116          3,416          3,435          19             35,600
521 E118          1,882          1,917          35             65,600
522 E120          2,199          2,222          23             43,100
523 E201          3,872          3,923          51             95,600
524 E202          2,492          2,523          31             58,100
525 E203          3,190          3,233          43             80,900
526 E204          4,243          4,267          24             45,000
527 E205          4,694          4,754          60           117,800
528 E206          3,548          3,591          43             80,600
529 E207          3,861          3,924          63           124,500
530 E208          2,960          2,974          14             26,200
531 E209          4,131          4,164          33             61,900
532 E210          4,645          4,659          14             26,200
533 E211          3,325          3,372          47             89,500
534 E212          3,716          3,765          49             92,600
535 E213          4,827          4,868          41             76,800
536 E214          3,736          3,748          12             22,500
537 E215          5,600          5,660          60           112,500
538 E216          2,608          2,641          33             62,400
539 E217          4,305          4,331          26             48,700
540 E218          4,253          4,278          25             46,900
541 E219          3,454          3,504          50             94,500
542 E220          4,265          4,293          28             52,700
543 E301          4,646          4,700          54           101,200
544 E302          1,335          1,355          20             37,500
545 E303          4,375          4,402          27             50,800
546 E304          2,570          2,619          49             93,400
547 E305          2,973          2,989          16             30,000
548 E306          2,829          2,859          30             56,200
549 E307          5,240          5,275          35             65,600
550 E308          4,073          4,112          39             73,100
551 E309          3,614          3,636          22             41,200
552 E310          2,868          2,886          18             33,700
553 E311          3,709          3,721          12             22,500
554 E312          3,929          3,970          41             77,100
555 E313          3,605          3,605          –                   –
556 E314          2,621          2,683          62           117,700
557 E315          4,359          4,438          79           149,800
558 E316          3,012          3,056          44             82,900
559 E317          4,173          4,207          34             64,300
560 E318          3,282          3,319          37             69,300
561 E319          3,024          3,045          21             39,400
562 E320          3,101          3,145          44             82,900
563 E401          2,749          2,799          50             93,700
564 E402          3,402          3,442          40             75,100
565 E403          3,838          3,860          22             41,200
566 E404          3,243          3,255          12             22,500
567 E405          4,134          4,168          34             63,700
568 E406          3,142          3,155          13             24,400
569 E407          3,135          3,163          28             52,500
570 E408          3,197          3,235          38             71,200
571 E409          3,080          3,115          35             65,600
572 E410          3,655          3,655          –                   –
573 E411          2,420          2,437          17             31,900
574 E412          3,070          3,093          23             43,100
575 E413          3,965          4,008          43             80,600
576 E414          4,476          4,515          39             73,200
577 E415          2,713          2,731          18             33,700
578 E416          3,059          3,096          37             69,300
579 E417          3,246          3,271          25             46,900
580 E418          3,203          3,243          40             75,000
581 E419          4,144          4,185          41             77,100
582 E420          3,054          3,080          26             48,700
583 E501          4,251          4,288          37             70,100
584 E502          1,769          1,774            5              9,400
585 E503          5,485          5,537          52             97,500
586 E504          4,099          4,132          33             61,900
587 E505          3,530          3,545          15             28,100
588 E506          1,286          1,310          24             45,000
589 E507          3,599          3,618          19             35,600
590 E508          3,217          3,273          56           105,300
591 E509          2,586          2,611          25             47,600
592 E510          2,168          2,177            9             16,900
593 E511          4,972          5,007          35             66,300
594 E512          2,561          2,635          74           138,700
595 E513          3,163          3,183          20             37,500
596 E514          3,775          3,803          28             52,500
597 E515          3,950          4,010          60           113,100
598 E516          3,000          3,024          24             45,000
599 E517          3,051          3,074          23             43,100
600 E518          1,506          1,510            4              7,500
601 E519          4,600          4,643          43             80,600
602 E520          1,466          1,491          25             46,900
603 F101          3,951          3,980          29             54,400
604 F102          2,420          2,436          16             30,000
605 F103          2,352          2,377          25             46,900
606 F104          5,819          5,845          26             48,700
607 F105          5,365          5,402          37             69,300
608 F106          6,156          6,201          45             84,300
609 F107          6,681          6,771          90           169,600
610 F108          4,703          4,731          28             52,500
611 F109          2,072          2,138          66           125,500
612 F110          3,745          3,856        111           223,800
613 F111          6,403          6,490          87           165,300
614 F112          3,418          3,425            7             13,100
615 F113          5,323          5,404          81           153,700
616 F114          3,733          3,775          42             79,800
617 F115          4,564          4,591          27             50,600
618 F116          4,741          4,814          73           136,800
619 F117          4,181          4,197          16             30,000
620 F118          4,787          4,831          44             82,500
621 F119          5,705          5,750          45             84,300
622 F120          3,908          3,949          41             76,800
623 F122          5,716          5,764          48             90,000
624 F124          4,601          4,627          26             48,800
625 F201          4,059          4,090          31             58,100
626 F202          6,383          6,450          67           125,600
627 F203          4,045          4,081          36             67,500
628 F204          4,763          4,785          22             41,200
629 F205          6,731          6,779          48             90,000
630 F206          4,217          4,257          40             75,000
631 F207          4,030          4,066          36             67,500
632 F208          6,021          6,064          43             80,600
633 F209          6,138          6,198          60           112,500
634 F210          4,085          4,134          49             91,800
635 F211          4,408          4,425          17             31,900
636 F212          6,577          6,607          30             56,200
637 F213          4,387          4,423          36             67,500
638 F214          4,083          4,119          36             68,200
639 F215          5,293          5,319          26             48,700
640 F216          5,513          5,529          16             30,000
641 F217          3,736          3,755          19             35,600
642 F218          4,174          4,194          20             37,500
643 F219          6,773          6,823          50             93,700
644 F220          4,493          4,526          33             61,900
645 F221          3,779          3,809          30             56,600
646 F222          4,906          4,981          75           151,500
647 F223          3,263          3,292          29             54,400
648 F224          4,362          4,391          29             54,400
649 F225          3,659          3,684          25             46,900
650 F227          4,367          4,397          30             56,600
651 F301          4,240          4,278          38             71,300
652 F302          5,728          5,758          30             56,200
653 F303          5,628          5,672          44             82,500
654 F304          5,235          5,270          35             65,600
655 F305          3,407          3,438          31             58,100
656 F306          5,703          5,740          37             69,300
657 F307          5,406          5,426          20             37,500
658 F308          6,878          6,909          31             58,100
659 F309          3,907          3,920          13             24,400
660 F310          3,022          3,066          44             82,500
661 F311          3,696          3,727          31             58,500
662 F312          3,509          3,530          21             39,400
663 F313          4,844          4,885          41             77,100
664 F314          4,416          4,443          27             50,600
665 F315          6,444          6,483          39             74,000
666 F316          4,011          4,030          19             35,600
667 F317          4,748          4,803          55           103,100
668 F318          4,144          4,193          49             93,400
669 F319          5,653          5,715          62           116,200
670 F320          4,297          4,312          15             28,100
671 F321          6,489          6,519          30             56,600
672 F322          5,547          5,575          28             54,300
673 F323          4,836          4,879          43             80,600
674 F324          5,399          5,433          34             63,700
675 F325          4,092          4,113          21             39,400
676 F327          2,211          2,226          15             28,100
677 F401          5,065          5,127          62           116,200
678 F402          4,123          4,157          34             63,700
679 F403          4,848          4,896          48             90,000
680 F404          4,646          4,689          43             81,700
681 F405          2,497          2,522          25             46,900
682 F406          3,954          3,979          25             46,900
683 F407          5,353          5,364          11             20,600
684 F408          3,818          3,841          23             43,100
685 F409          2,670          2,700          30             56,200
686 F410          3,158          3,201          43             80,600
687 F411          3,638          3,693          55           104,200
688 F412          4,336          4,363          27             50,800
689 F413          4,367          4,406          39             74,000
690 F414          3,826          3,870          44             82,500
691 F415          6,758          6,822          64           120,000
692 F416          4,837          4,852          15             28,100
693 F417          4,884          4,953          69           131,300
694 F418          3,971          3,999          28             52,500
695 F419          3,210          3,231          21             39,400
696 F420          5,040          5,077          37             69,300
697 F421          3,561          3,588          27             50,800
698 F422          3,850          3,879          29             54,400
699 F423          3,522          3,545          23             43,100
700 F424          4,766          4,813          47             88,700
701 F425          4,441          4,497          56           108,800
702 F427          2,918          2,955          37             69,300
703 F501          2,094          2,122          28             52,500
704 F502          2,025          2,051          26             48,800
705 F503          3,143          3,142          –                   –
706 F504          2,603          2,650          47             88,700
707 F505          2,520          2,535          15             28,100
708 F506          3,497          3,550          53           102,000
709 F507          2,882          2,917          35             65,600
710 F508          2,733          2,751          18             33,700
711 F509          2,763          2,771            8             15,000
712 F510          5,291          5,344          53           100,300
713 F511          2,307          2,341          34             63,700
714 F512          2,579          2,598          19             35,600
715 F513          2,561          2,619          58           113,300
716 F514          2,550          2,585          35             66,300
717 F515          2,528          2,549          21             39,400
718 F516          3,289          3,334          45             84,800
719 F517          4,006          4,079          73           138,200
720 F518          3,193          3,217          24             45,000
721 F519          4,201          4,255          54           101,400
722 F520          1,909          1,949          40             75,000
723 F521          3,864          3,890          26             48,700
724 F522          2,935          2,961          26             48,700
725 F523          2,585          2,600          15             28,100
726 F524          3,390          3,451          61           115,000
727 F525          4,634          4,697          63           118,100
728 F527          3,479          3,507          28             52,700
STT Phòng  CS đầu   CS cuối   CS tiêu thụ   Tiền điện 
1 A101 4518 4575 57 106,818
2 A102 3590 3654 64 120,804
3 A103 3773 3806 33 61,842
4 A104 4701 4749 48 89,952
5 A105 4672 4693 21 39,354
6 A106 4560 4595 35 65,590
7 A107 4056 4124 68 127,773
8 A108 4168 4195 27 50,598
9 A109 4135 4164 29 54,346
10 A110 4305 4338 33 61,842
11 A111 4879 4980 101 190,886
12 A112 4433 4479 46 86,204
13 A113 4099 4134 35 65,590
14 A114 3888 3925 37 69,338
15 A115 4759 4800 41 76,834
16 A116 4960 4995 35 65,590
17 A117 5491 5518 27 50,598
18 A118 6956 7007 51 96,411
19 A119 4317 4368 51 95,574
20 A120 4792 4841 49 91,826
21 A121 4399 4427 28 52,472
22 A122 2749 2817 68 127,432
23 A201 5402 5451 49 91,826
24 A202 5086 5177 91 171,526
25 A203 3656 3731 75 140,550
26 A204 5608 5680 72 134,928
27 A205 2980 3024 44 83,634
28 A206 4844 4901 57 106,818
29 A207 3604 3653 49 91,826
30 A208 3239 3292 53 100,283
31 A209 3473 3545 72 134,928
32 A210 5743 5783 40 74,960
33 A211 4178 4225 47 88,078
34 A212 4159 4210 51 95,574
35 A213 2924 2936 12 22,488
36 A214 4597 4646 49 91,826
37 A215 5064 5129 65 121,810
38 A216 5654 5720 66 124,676
39 A217 3593 3666 73 137,453
40 A218 3632 3695 63 118,062
41 A219 6354 6412 58 109,188
42 A220 6174 6290 116 226,468
43 A221 3617 3670 53 99,322
44 A222 7984 8101 117 228,716
45 A223 3372 3403 31 58,466
46 A224 3389 3420 31 58,466
47 A301 4925 4956 31 58,094
48 A302 4536 4587 51 95,574
49 A303 3311 3371 60 113,835
50 A304 7029 7110 81 156,363
51 A305 5286 5376 90 169,590
52 A306 4401 4480 79 148,294
53 A307 4622 4653 31 58,094
54 A308 4029 4129 100 189,725
55 A309 4420 4459 39 73,086
56 A310 3685 3733 48 89,952
57 A311 3816 3878 62 116,932
58 A312 2925 2964 39 73,086
59 A313 4358 4386 28 52,472
60 A314 2991 3005 14 26,236
61 A315 4620 4671 51 96,411
62 A316 5962 6022 60 113,060
63 A317 4940 4992 52 97,448
64 A318 4170 4181 11 20,614
65 A319 5695 5802 107 214,811
66 A320 6128 6174 46 86,731
67 A321 3606 3686 80 151,780
68 A322 5390 5433 43 80,582
69 A323 4566 4609 43 80,582
70 A324 6332 6398 66 123,684
71 A401 4229 4272 43 80,582
72 A402 4983 5067 84 163,107
73 A403 4918 4968 50 93,700
74 A404 586 647 61 115,771
75 A405 4600 hỏng đồng hồ
76 A406 3620 3648 28 52,472
77 A407 3455 3486 31 58,094
78 A408 4097 4129 32 59,968
79 A409 3725 3747 22 41,228
80 A410 3322 3377 55 103,070
81 A411 4291 4316 25 46,850
82 A412 5355 5370 15 28,110
83 A413 3985 4021 36 67,464
84 A414 4616 4670 54 101,196
85 A415 5532 5615 83 156,038
86 A416 5807 5908 101 190,886
87 A417 3549 3575 26 48,724
88 A418 2792 2811 19 35,606
89 A419 4084 4093 9 16,866
90 A420 4455 4515 60 113,060
91 A421 3236 3276 40 75,890
92 A422 5097 5120 23 43,102
93 A423 5621 5659 38 71,212
94 A424 5086 5174 88 165,718
95 A501 3969 4024 55 103,070
96 A502 5419 5459 40 74,960
97 A503 3918 3940 22 41,228
98 A504 4397 4482 85 159,910
99 A505 5947 5981 34 63,716
100 A506 5142 5152 10 18,740
101 A507 4604 4636 32 59,968
102 A508 4228 4255 27 50,598
103 A509 4977 5050 73 136,802
104 A510 4324 4373 49 91,826
105 A511 5308 5393 85 173,930
106 A512 5640 5706 66 123,684
107 A513 4199 4262 63 118,868
108 A514 5533 5608 75 141,325
109 A515 4508 4561 53 99,322
110 A516 7086 7118 32 59,968
111 A517 5737 5803 66 123,684
112 A518 3709 3754 45 84,330
113 A519 4534 4557 23 43,102
114 A520 4382 4439 57 106,818
115 A521 3639 3669 30 56,220
116 A522 6747 6866 119 225,734
117 A523 2630 2670 40 74,960
118 A524 6711 6772 61 114,314
119 B101             3,448             3,486             38 72,018
120 B102             2,656             2,713             57 107,252
121 B103             3,360             3,413             53 99,322
122 B104             3,456             3,472             16 29,984
123 B105             5,225             5,302             77 145,197
124 B106             4,659             4,715             56 104,944
125 B107             2,973             3,037             64 120,804
126 B108             4,367             4,425             58 108,692
127 B109             4,341             4,392             51 96,411
128 B110             4,718             4,758             40 74,960
129 B111             5,360             5,437             77 144,422
130 B112             4,583             4,673             90 169,590
131 B113             4,775             4,844             69 129,306
132 B114             5,490             5,569             79 148,294
133 B115             5,053             5,109             56 104,944
134 B116             4,957             5,029             72 134,928
135 B117             4,674             4,800           126 240,373
136 B118             4,287             4,353             66 123,901
137 B119             5,061             5,125             64 119,936
138 B120             6,811             6,898             87 163,782
139 B121             3,736             3,785             49 91,826
140 B122             4,774             4,831             57 106,818
141 B123             4,945             4,991             46 86,204
142 B124             4,724             4,764             40 74,960
143 B125             4,737             4,793             56 105,316
144 B127             3,637             3,701             64 120,804
145 B201             5,018             5,076             58 108,692
146 B202             4,871             5,052           181 355,438
147 B203             4,819             4,906             87 163,782
148 B204             3,802             3,920           118 223,798
149 B205             3,850             3,972           122 231,542
150 B206             3,940             3,999             59 110,566
151 B207             5,768             5,822             54 101,196
152 B208             4,538             4,600             62 116,188
153 B209             3,948             3,994             46 86,204
154 B210             4,835             4,896             61 114,996
155 B211             5,607             5,656             49 92,539
156 B212             5,901             5,965             64 119,936
157 B213             5,868             5,982           114 216,054
158 B214             4,954             4,991             37 69,338
159 B215             5,485             5,574             89 167,654
160 B216             7,108             7,181             73 136,802
161 B217             5,259             5,314             55 103,070
162 B218             4,838             4,884             46 86,204
163 B219             3,417             3,466             49 92,539
164 B220             4,945             4,991             46 86,204
165 B221             5,519             5,583             64 120,804
166 B222             3,717             3,752             35 65,590
167 B223             3,816             3,874             58 108,692
168 B224             1,876             1,956             80 151,780
169 B225             6,419             6,468             49 91,826
170 B226             5,981             6,030             49 91,826
171 B227             2,993             3,067             74 138,676
172 B228             6,959             7,036             77 144,422
173 B230             2,176             2,188             12 22,488
174 B232             5,343             5,392             49 91,826
175 B301             6,886             6,954             68 127,432
176 B302             5,714             5,766             52 97,572
177 B303             6,213             6,322           109 206,374
178 B304             4,504             4,564             60 112,440
179 B305             3,125             3,161             36 67,464
180 B306             4,974             5,013             39 73,086
181 B307             5,417             5,506             89 167,654
182 B308             4,339             4,414             75 142,100
183 B309             5,477             5,522             45 84,330
184 B310             6,426             6,530           104 196,694
185 B311             5,169             5,209             40 74,960
186 B312             5,847             5,931             84 157,974
187 B313             6,465             6,550             85 159,910
188 B314             5,565             5,661             96 181,206
189 B315             5,277             5,372             95 179,270
190 B316             4,300             4,348             48 90,603
191 B317             4,118             4,172             54 102,219
192 B318             5,897             5,915             18 33,732
193 B319             4,872             4,967             95 179,270
194 B320             5,825             5,873             48 89,952
195 B321             3,622             3,659             37 69,338
196 B322             5,775             5,834             59 110,566
197 B323             4,564             4,635             71 133,054
198 B324             4,001             4,036             35 65,590
199 B325             4,151             4,222             71 133,581
200 B326             4,417             4,448             31 58,094
201 B327             3,665             3,711             46 86,204
202 B328             3,580             3,609             29 54,346
203 B330             5,004             5,110           106 200,566
204 B332             2,960             3,026             66 123,684
205 B401             4,189             4,244             55 103,070
206 B402             7,044             7,119             75 141,325
207 B403             3,037             3,075             38 71,243
208 B404             4,818             4,881             63 118,062
209 B405             7,323             7,379             56 104,944
210 B406             3,735             3,787             52 97,448
211 B407             4,172             4,205             33 62,338
212 B408             2,960             2,997             37 69,338
213 B409             4,122             4,175             53 99,322
214 B410             3,415             3,490             75 140,550
215 B411             3,540             3,594             54 102,219
216 B412             3,019             3,067             48 90,603
217 B413             3,878             3,930             52 97,448
218 B414             4,173             4,227             54 102,219
219 B415             4,298             4,367             69 129,306
220 B416             3,808             3,850             42 78,708
221 B417             6,079             6,131             52 97,448
222 B418             2,755             2,795             40 74,960
223 B419             3,917             3,981             64 120,804
224 B420             5,149             5,210             61 114,314
225 B421             4,307             4,436           129 245,094
226 B422             4,503             4,547             44 82,456
227 B423                452                493             41 76,834
228 B424             3,929             3,977             48 89,952
229 B425             4,244             4,288             44 82,456
230 B426             4,693             4,704             11 20,614
231 B427             5,799             5,902           103 205,819
232 B428             5,382             5,430             48 89,952
233 B430             4,223             4,316             93 176,173
234 B432             5,245             5,335             90 169,590
235 B501             4,696             4,773             77 144,422
236 B502             4,473             4,534             61 114,314
237 B503             4,022             4,057             35 65,590
238 B504             3,259             3,314             55 106,490
239 B505             3,175             3,245             70 132,420
240 B506             5,128             5,163             35 65,590
241 B507             3,613             3,676             63 118,868
242 B508             3,189             3,189             –   0
243 B509             4,128             4,157             29 54,346
244 B510             4,148             4,222             74 138,676
245 B511             3,114             3,174             60 112,440
246 B512             5,193             5,273             80 150,230
247 B513             4,893             4,935             42 78,708
248 B514                884                927             43 80,582
249 B515             5,292             5,371             79 148,294
250 B516             4,007             4,038             31 58,094
251 B517             4,686             4,737             51 95,574
252 B518             3,471             3,508             37 69,338
253 B519             3,704             3,723             19 35,606
254 B520             3,385             3,421             36 67,464
255 B521             5,260             5,351             91 171,526
256 B522             3,488             3,516             28 52,472
257 B523             3,456             3,510             54 101,196
258 B524             5,528             5,575             47 88,078
259 B525             5,640             5,676             36 68,146
260 B526             3,107             3,157             50 93,700
261 B527             5,002             5,036             34 63,716
262 B528             2,567             2,605             38 71,212
263 B530             4,540             4,577             37 69,338
264 B532             6,701             6,769             68 127,432
265 C301 3430 3476 46 86,204
266 C302 6870 6939 69 129,306
267 C303 5166 5235 69 129,306
268 C304 7010 7103 93 175,398
269 C305 4177 4242 65 123,515
270 C306 4911 4973 62 116,932
271 C307 6129 6189 60 112,440
272 C308 5396 5550 154 294,742
273 C309 5909 6008 99 187,014
274 C310 5736 5793 57 106,818
275 C311 5590 5666 76 144,036
276 C312 5698 5738 40 74,960
277 C313 5507 5622 115 217,990
278 C314 4081 4117 36 67,464
279 C315 4570 4649 79 148,294
280 C316 3730 3795 65 121,810
281 C317 4812 4908 96 181,981
282 C318 3928 3992 64 119,936
283 C319 5086 5141 55 103,070
284 C320 6714 6848 134 258,357
285 C322 5744 5805 61 114,996
286 C324 5675 5746 71 133,054
287 C401 5337 5398 61 114,314
288 C402 5436 5519 83 156,038
289 C403 5109 5256 147 287,581
290 C404 6060 6092 32 59,968
291 C405 3509 3560 51 95,574
292 C406 5368 5448 80 150,230
293 C407 4430 4539 109 206,374
294 C408 5708 5797 89 167,654
295 C409 3947 4011 64 121,579
296 C410 4256 4328 72 134,928
297 C411 4383 4451 68 127,432
298 C412 5038 5108 70 131,180
299 C413 3448 3464 16 29,984
300 C414 3438 3491 53 101,994
301 C415 4555 4623 68 127,432
302 C416 3762 3799 37 69,338
303 C417 4487 4508 21 39,354
304 C418 6298 6357 59 110,566
305 C419 5121 5185 64 119,936
306 C420 5226 5284 58 108,692
307 C422 4831