Xem chỉ số điện

THÔNG TIN CHỐT CHỈ SỐ ĐIỆN THÁNG 05/2022

  • Thời hạn nộp:
    • Khu Đông: 18/05/2022
    • Khu Tây
TT PHÒNG  CS ĐẦU   CS CUỐI   CS TIÊU THỤ   TỔNG TIỀN 
1 A101       7,345       7,438            93           190,014
2 A102       1,830       1,894            64           130,872
3 A103       6,226       6,308            82           166,936
4 A104       7,356       7,488          132           275,059
5 A105       6,608       6,657            49             99,470
6 A106       6,378       6,455            77           156,446
7 A107       1,062       1,178          116           239,118
8 A108       5,865       5,914            49             99,470
9 A109       5,492       5,523            31             62,930
10 A110       6,721       6,810            89           181,622
11 A111       8,612       8,695            83           169,034
12 A112       6,101       6,147            46             93,380
13 A113       6,662       6,762          100           205,550
14 A114       5,756       5,847            91           185,818
15 A115       7,233       7,313            80           162,740
16 A116       7,250       7,316            66           134,218
17 A117       7,792       7,918          126           260,437
18 A118       9,820       9,948          128           263,444
19 A119       7,000       7,048            48             97,440
20 A120       6,944       7,041            97           198,406
21 A121       6,009       6,121          112           230,726
22 A122       2,480       2,549            69           141,362
23 A201       7,297       7,368            71           144,130
24 A202       6,897       6,978            81           164,838
25 A203       6,772       6,851            79           162,342
26 A204       7,890       7,975            85           174,080
27 A205       5,172       5,214            42             85,260
28 A206       7,824       7,941          117           241,216
29 A207       5,637       5,693            56           113,680
30 A208       4,865       4,959            94           254,401
31 A209       5,382       5,439            57           115,710
32 A210       8,295       8,344            49             99,470
33 A211       6,980       7,077            97           198,406
34 A212       6,746       6,876          130           267,640
35 A213       3,219       3,222              3               6,090
36 A214       7,854       7,889            35             71,050
37 A215       7,216       7,254            38             77,140
38 A216       7,960       7,999            39             79,272
39 A217       7,462       7,601          139           301,443
40 A218       5,302       5,350            48             98,154
41 A219       8,671       8,754            83           169,034
42 A220     10,085     10,192          107           219,386
43 A221       6,218       6,336          118           250,266
44 A222     11,153     11,281          128           263,444
45 A223       5,922       5,979            57           116,186
46 A224       3,989       3,989            –                       –  
47 A301       7,014       7,071            57           116,186
48 A302       8,382       8,450            68           139,264
49 A303       6,788       6,795              7             14,210
50 A304       8,790       8,883            93           190,014
51 A305     10,308     10,346            38             78,024
52 A306       6,513       6,579            66           134,218
53 A307       6,131       6,186            55           111,650
54 A308       6,207       6,277            70           142,100
55 A309       6,951       7,025            74           152,702
56 A310       5,462       5,509            47             96,056
57 A311       5,500       5,541            41             90,592
58 A312       5,510       5,602            92           188,766
59 A313       7,024       7,058            34             73,533
60 A314       4,469       4,535            66           134,218
61 A315       6,303       6,328            25             50,750
62 A316       9,691       9,832          141           296,992
63 A317       7,165       7,250            85           174,930
64 A318       6,763       6,814            51           103,530
65 A319       9,174       9,325          151           330,687
66 A320       7,480       7,581          101           208,837
67 A321       5,955       6,096          141           296,992
68 A322       7,603       7,684            81           164,838
69 A323       7,593       7,637            44             90,612
70 A324       8,937       9,019            82           171,859
71 A401       6,707       6,747            40             81,200
72 A402       7,631       7,669            38             77,140
73 A403       7,818       7,869            51           103,598
74 A404       2,789       2,896          107           223,459
75 A405       2,215       2,279            64           129,920
76 A406       5,301       5,328            27             54,810
77 A407       5,552       5,619            67           138,016
78 A408       5,051       5,103            52           108,074
79 A409       6,339       6,445          106           221,022
80 A410       5,774       5,838            64           129,920
81 A411       5,286       5,368            82           166,936
82 A412       6,498       6,514            16             32,480
83 A413       5,942       6,038            96           198,008
84 A414       6,819       6,852            33             66,990
85 A415     10,518     10,575            57           117,036
86 A416       8,191       8,255            64           129,920
87 A417       4,445       4,461            16             32,480
88 A418       3,986       4,051            65           139,755
89 A419       4,912       4,939            27             54,810
90 A420       6,020       6,050            30             61,240
91 A421       5,395       5,481            86           190,932
92 A422       7,840       7,915            75           164,125
93 A423       7,431       7,471            40             88,155
94 A424       7,577       7,681          104           213,942
95 A501       5,518       5,537            19             38,570
96 A502       7,318       7,346            28             56,840
97 A503       5,778       5,815            37             75,110
98 A504       6,962       7,048            86           177,028
99 A505       7,674       7,719            45             91,350
100 A506       7,030       7,088            58           118,284
101 A507       7,126       7,145            19             38,570
102 A508       2,193       2,251            58           119,134
103 A509       7,241       7,287            46             93,380
104 A510       6,222       6,274            52           105,560
105 A511       8,001       8,046            45             91,860
106 A512       8,637       8,709            72           147,656
107 A513       7,512       7,539            27             54,810
108 A514       8,773       8,827            54           109,892
109 A515       6,490       6,512            22             44,660
110 A516          957       1,012            55           111,990
111 A517       7,878       7,968            90           185,420
112 A518       5,843       5,855            12             24,360
113 A519       6,983       6,997            14             28,522
114 A520       6,861       6,935            74           151,852
115 A521       4,988       5,070            82           166,936
116 A522       8,856       8,929            73           149,754
117 A523       6,275       6,350            75           153,100
118 A524       9,527       9,595            68           139,264
119 B101       6,150       6,271          121           249,608
120 B102       4,253       4,383          130           267,640
121 B103       5,267       5,325            58           117,740
122 B104       5,082       5,148            66           133,980
123 B105       7,899       8,069          170           358,340
124 B106       7,503       7,589            86           175,328
125 B107       5,358       5,440            82           166,936
126 B108       7,392       7,449            57           115,710
127 B109       6,391       6,464            73           148,190
128 B110       6,701       6,765            64           130,022
129 B111       8,186       8,253            67           136,010
130 B112       7,288       7,345            57           115,710
131 B113       8,011       8,099            88           179,524
132 B114       8,301       8,377            76           154,348
133 B115       7,159       7,258            99           202,602
134 B116       7,792       7,875            83           169,034
135 B117       6,865       6,924            59           119,770
136 B118       7,340       7,371            31             62,930
137 B119       7,291       7,320            29             58,870
138 B120       9,311       9,394            83           169,034
139 B121       4,966       5,023            57           115,710
140 B122          954       1,054          100           204,700
141 B123       7,104       7,178            74           150,220
142 B124       6,607       6,680            73           148,190
143 B125       8,501       8,632          131           272,622
144 B127       5,836       5,872            36             73,080
145 B201       7,293       7,370            77           156,446
146 B202       7,603       7,689            86           175,328
147 B203       7,597       7,679            82           166,936
148 B204       7,564       7,675          111           227,778
149 B205       8,492       8,552            60           121,800
150 B206       6,205       6,330          125           257,150
151 B207       7,335       7,414            79           160,642
152 B208       6,411       6,484            73           148,190
153 B209       6,287       6,407          120           255,140
154 B210       6,672       6,759            87           177,426
155 B211       7,144       7,199            55           111,650
156 B212       8,259       8,355            96           196,308
157 B213       8,461       8,529            68           138,040
158 B214       7,046       7,085            39             79,272
159 B215       8,048       8,099            51           103,530
160 B216       9,282       9,317            35             71,050
161 B217       7,738       7,820            82           167,786
162 B218       7,550       7,614            64           130,022
163 B219       5,801       5,834            33             66,990
164 B220       7,306       7,401            95           194,210
165 B221       8,137       8,211            74           150,220
166 B222       6,591       6,632            41             83,468
167 B223       6,670       6,741            71           144,130
168 B224          507          592            85           174,930
169 B225       8,293       8,362            69           140,070
170 B226       8,203       8,257            54           109,620
171 B227       5,588       5,649            61           123,830
172 B228       9,254       9,309            55           111,650
173 B230       2,964       3,001            37             75,110
174 B232       7,516       7,601            85           173,230
175 B301       9,125       9,200            75           152,250
176 B302       7,546       7,571            25             51,600
177 B303       9,160       9,222            62           126,676
178 B304       7,646       7,781          135           278,130
179 B305       5,031       5,070            39             79,170
180 B306       6,851       6,911            60           122,480
181 B307       8,433       8,519            86           175,328
182 B308       6,210       6,247            37             75,110
183 B309       7,492       7,524            32             64,960
184 B310       9,598       9,674            76           156,048
185 B311       6,466       6,482            16             32,480
186 B312       9,867       9,933            66           133,980
187 B313       8,480       8,542            62           126,676
188 B314       7,985       8,079            94           192,962
189 B315       7,671       7,700            29             58,870
190 B316       6,408       6,445            37             75,110
191 B317       6,393       6,470            77           157,296
192 B318       7,846       7,885            39             80,122
193 B319       7,453       7,504            51           103,530
194 B320       1,086       1,352          266           611,729
195 B321       5,785       5,850            65           132,120
196 B322       7,892       7,972            80           162,740
197 B323       7,159       7,234            75           153,950
198 B324       6,182       6,236            54           109,892
199 B325       6,010       6,085            75           153,950
200 B326       6,295       6,356            61           124,578
201 B327       5,648       5,722            74           152,702
202 B328       7,066       7,222          156           324,222
203 B330       8,309       8,395            86           177,028
204 B332       5,451       5,521            70           142,610
205 B401       6,120       6,187            67           138,016
206 B402     10,504     10,573            69           140,512
207 B403       5,372       5,423            51           104,448
208 B404       8,454       8,496            42             85,566
209 B405       8,808       8,808            –                       –  
210 B406       6,004       6,082            78           160,244
211 B407       6,411       6,512          101           218,162
212 B408       4,840       4,862            22             44,660
213 B409       7,348       7,460          112           229,876
214 B410       7,660       7,790          130           270,185
215 B411       6,217       6,327          110           226,530
216 B412       4,922       4,990            68           138,414
217 B413       6,547       6,628            81           166,538
218 B414       5,966       6,123          157           345,309
219 B415       6,301       6,331            30             60,900
220 B416       5,659       5,694            35             71,050
221 B417       8,479       8,513            34             69,020
222 B418       4,834       4,858            24             48,720
223 B419       6,370       6,370            –                       –  
224 B420       7,095       7,159            64           130,872
225 B421       7,780       7,817            37             75,110
226 B422       6,594       6,632            38             77,140
227 B423       1,585       1,644            59           119,770
228 B424       5,845       5,886            41             84,318
229 B425       7,296       7,370            74           151,002
230 B426       5,313       5,413          100           215,725
231 B427       8,739       8,898          159           340,858
232 B428       7,814       7,857            43             87,290
233 B430       7,516       7,554            38             77,140
234 B432       8,986       9,069            83           170,734
235 B501       6,485       6,528            43             87,290
236 B502       6,615       6,657            42             85,566
237 B503       6,133       6,171            38             78,024
238 B504       5,205       5,262            57           116,186
239 B505       7,115       7,247          132           293,709
240 B506       7,291       7,341            50           101,500
241 B507       5,462       5,507            45             92,710
242 B508       4,497       4,584            87           184,044
243 B509       6,164       6,200            36             73,828
244 B510       5,627       5,668            41             83,230
245 B511       5,143       5,166            23             46,690
246 B512       7,678       7,695            17             34,510
247 B513       6,790       6,810            20             40,600
248 B514       2,850       2,942            92           188,766
249 B515       8,045       8,119            74           151,852
250 B516       7,168       7,257            89           183,322
251 B517       7,692       7,786            94           193,812
252 B518       4,752       4,817            65           132,970
253 B519       4,776       4,786            10             20,300
254 B520       6,063       6,141            78           158,544
255 B521       7,679       7,761            82           167,786
256 B522       5,624       5,669            45             91,860
257 B523       5,815       5,890            75           153,950
258 B524       7,385       7,443            58           117,740
259 B525       8,519       8,579            60           123,330
260 B526       5,294       5,397          103           211,844
261 B527       6,993       7,032            39             79,272
262 B528       4,479       4,514            35             71,050
263 B530       6,768       6,815            47             96,056
264 B532       8,497       8,525            28             57,044
265 C301       6,169       6,282          113           231,974
266 C302     10,023     10,107            84           171,132
267 C303       7,594       7,707          113           231,974
268 C304       9,913       9,966            53           107,794
269 C305       6,315       6,420          105           215,190
270 C306       8,149       8,279          130           267,640
271 C307       9,018       9,096            78           158,544
272 C308       8,510       8,610          100           204,700
273 C309       8,286       8,405          119           244,562
274 C310       7,770       7,859            89           181,622
275 C311       7,775       7,914          139           286,522
276 C312       7,978       8,049            71           144,130
277 C313       8,489       8,571            82           166,936
278 C314       6,640       6,744          104           213,092
279 C315       6,254       6,391          137           282,326
280 C316       6,612       6,643            31             62,930
281 C317       8,726       8,849          123           252,954
282 C318       6,217       6,286            69           140,070
283 C319       7,579       7,633            54           109,620
284 C320       8,973       9,029            56           113,680
285 C322       8,222       8,339          117           240,366
286 C324       8,042       8,110            68           138,414
287 C401       7,436       7,503            67           136,010
288 C402       8,637       8,729            92           187,916
289 C403       7,882       7,986          104           213,092
290 C404       7,502       7,533            31             62,930
291 C405       6,450       6,553          103           210,994
292 C406       7,983       8,074            91           185,818
293 C407       8,044       8,145          101           228,119
294 C408       8,081       8,165            84           171,132
295 C409       6,130       6,233          103           210,994
296 C410       7,161       7,249            88           179,524
297 C411       8,442       8,555          113           231,974
298 C412       7,216       7,271            55           111,650
299 C413       4,914       4,982            68           138,040
300 C414       5,514       5,574            60           121,800
301 C415       7,565       7,733          168           353,466
302 C416       6,006       6,131          125           257,150
303 C417       6,656       6,731            75           152,250
304 C418       9,087       9,141            54           109,620
305 C419       7,508       7,586            78           158,544
306 C420       7,748       7,824            76           154,348
307 C422       7,173       7,259            86           175,328
308 C424       6,282       6,360            78           158,544
309 C501       7,249       7,403          154           319,348
310 C502       6,363       6,405            42             85,260
311 C503       7,339       7,411            72           146,160
312 C504       7,150       7,244            94           192,112
313 C505       5,786       5,906          120           246,660
314 C506       5,929       5,975            46             93,380
315 C507       7,783       7,899          116           238,268
316 C508       6,207       6,261            54           109,620
317 C509       7,189       7,315          126           259,248
318 C510       8,861       9,007          146           301,208
319 C511       6,005       6,127          122           251,706
320 C512       6,774       6,855            81           164,838
321 C513       6,489       6,544            55           111,650
322 C514       5,968       6,012            44             89,320
323 C515       8,036       8,132            96           196,308
324 C516       5,976       6,012            36             73,080
325 C517       9,701       9,756            55           111,650
326 C518       6,419       6,457            38             77,140
327 C519       7,147       7,267          120           246,660
328 C520       8,688       8,780            92           187,916
329 C522       6,746       6,800            54           109,892
330 C524       7,367       7,409            42             85,260
331 C601       7,715       7,744            29             58,870
332 C602       7,076       7,197          121           248,758
333 C603       4,718       4,787            69           140,070
334 C604       7,201       7,281            80           162,740
335 C605       5,611       5,657            46             93,380
336 C606       8,263       8,314            51           103,530
337 C607       7,419       7,500            81           164,838
338 C608       6,101       6,147            46             93,380
339 C609       7,427       7,509            82           166,936
340 C610       7,011       7,094            83           169,034
341 C611       8,410       8,547          137           296,569
342 C612       7,057       7,139            82           166,936
343 C613       5,503       5,541            38             77,140
344 C614       5,732       5,777            45             91,350
345 C615       6,646       6,763          117           240,366
346 C616       7,117       7,157            40             81,200
347 C617       8,449       8,539            90           184,570
348 C618       8,024       8,083            59           119,770
349 C619       7,062       7,203          141           290,718
350 C620       9,363       9,474          111           227,778
351 C622       5,772       5,848            76           154,348
352 C624       9,698       9,782            84           171,132
353 C701       6,966       7,039            73           148,190
354 C702       8,826       8,902            76           156,048
355 C703       8,731       8,790            59           119,770
356 C704       5,427       5,458            31             62,930
357 C705       7,971       8,055            84           171,132
358 C706       6,645       6,697            52           105,560
359 C707       8,469       8,535            66           134,218
360 C708       6,378       6,440            62           125,860
361 C709       7,449       7,506            57           115,710
362 C710       5,408       5,508          100           205,550
363 C711       6,760       6,833            73           148,904
364 C712       6,100       6,144            44             89,320
365 C713       8,583       8,676            93           190,864
366 C714       6,730       6,814            84           171,982
367 C715       6,637       6,710            73           148,904
368 C716       8,778       8,851            73           148,904
369 C717       8,295       8,355            60           122,480
370 C718       6,767       6,829            62           125,860
371 C719       8,867       8,989          122           251,706
372 C720       7,536       7,620            84           171,982
373 C722       8,318       8,406            88           180,374
374 C724       6,178       6,235            57           115,710
375 C801       8,507       8,576            69           140,070
376 C802       8,381       8,433            52           105,696
377 C803       6,887       6,972            85           174,080
378 C804       8,556       8,611            55           111,650
379 C805       7,324       7,399            75           153,100
380 C806       5,804       5,868            64           131,722
381 C807       8,246       8,297            51           103,598
382 C808       6,753       6,843            90           184,570
383 C809       8,356       8,433            77           156,446
384 C810       4,578       4,638            60           122,480
385 C811       5,822       5,860            38             77,140
386 C812       5,413       5,460            47             96,056
387 C813       5,584       5,623            39             79,272
388 C814       8,692       8,816          124           255,052
389 C815       5,611       5,668            57           116,186
390 C816       8,188       8,265            77           156,446
391 C817       6,933       6,983            50           102,350
392 C818       6,594       6,671            77           158,146
393 C819       7,242       7,337            95           195,060
394 C820       6,737       6,773            36             73,080
395 C822       5,632       5,668            36             73,080
396 C824       7,597       7,656            59           125,133
397 C901       8,193       8,272            79           160,642
398 C902       7,987       8,004            17             34,510
399 C903       4,218       4,256            38             78,024
400 C904       7,546       7,658          112           235,644
401 C905       5,586       5,674            88           195,806
402 C906       6,017       6,053            36             73,828
403 C907       4,717       4,776            59           119,770
404 C908       7,286       7,327            41             84,318
405 C909       7,456       7,518            62           126,676
406 C910       5,160       5,212            52           105,696
407 C911       9,211       9,300            89           182,472
408 C912       5,967       6,060            93           190,014
409 C913       7,993       8,032            39             79,170
410 C914       4,132       4,215            83           169,884
411 C915       6,627       6,648            21             42,630
412 C916       4,604       4,652            48             97,440
413 C917       7,673       7,746            73           148,190
414 C918       5,285       5,332            47             95,410
415 C919       5,172       5,197            25             50,750
416 C920       8,458       8,538            80           163,590
417 C922       4,688       4,745            57           116,186
418 C924       6,136       6,250          114           234,072

Mọi thắc mắc liên hệ trưởng nhà để được giải đáp.