Xem chỉ số điện

THÔNG TIN CHỐT CHỈ SỐ ĐIỆN THÁNG 11/2021

  • Thời hạn nộp:
    • Khu Đông: 18/11/2021
    • Khu Tây
TT PHÒNG  CS ĐẦU   CS CUỐI   CS TIÊU THỤ   TỔNG TIỀN 
1 A101       7,214       7,214            –                       –  
2 A102       1,525       1,569            44             89,762
3 A103       6,061       6,081            20             40,600
4 A104       6,834       6,961          127           261,346
5 A105       6,448       6,502            54           109,620
6 A106       6,322       6,322            –                       –  
7 A107          779          795            16             32,480
8 A108       5,773       5,793            20             40,600
9 A109       5,354       5,411            57           115,710
10 A110       6,545       6,557            12             24,360
11 A111       8,092       8,255          163           341,281
12 A112       6,041       6,041            –                       –  
13 A113       6,422       6,452            30             60,900
14 A114       5,563       5,578            15             30,450
15 A115       7,004       7,027            23             46,690
16 A116       7,037       7,071            34             69,020
17 A117       7,528       7,550            22             44,660
18 A118       9,411       9,437            26             52,780
19 A119       6,749       6,812            63           127,924
20 A120       6,803       6,803            –                       –  
21 A121       5,811       5,822            11             22,330
22 A122       2,220       2,261            41             83,230
23 A201       7,138       7,164            26             52,780
24 A202       6,757       6,767            10             20,300
25 A203       6,508       6,534            26             52,780
26 A204       7,675       7,725            50           101,500
27 A205       5,034       5,040              6             12,180
28 A206       7,592       7,646            54           109,620
29 A207       5,453       5,504            51           103,530
30 A208       4,622       4,701            79           160,642
31 A209       5,233       5,279            46             93,958
32 A210       8,130       8,174            44             89,320
33 A211       6,666       6,708            42             85,260
34 A212       6,368       6,446            78           159,394
35 A213       3,211       3,211            –                       –  
36 A214       7,645       7,700            55           111,650
37 A215       6,948       7,071          123           252,954
38 A216       7,770       7,837            67           137,166
39 A217       6,829       6,959          130           267,640
40 A218       5,147       5,197            50           101,500
41 A219       8,459       8,490            31             62,930
42 A220       9,715       9,769            54           109,620
43 A221       5,885       5,966            81           165,688
44 A222     10,900     10,917            17             34,510
45 A223       5,691       5,747            56           114,938
46 A224       3,907       3,949            42             85,260
47 A301       6,736       6,813            77           156,446
48 A302       7,920       8,064          144           297,012
49 A303       6,240       6,429          189           423,293
50 A304       8,495       8,542            47             95,410
51 A305       9,836       9,975          139           286,522
52 A306       6,387       6,387            –                       –  
53 A307       5,883       5,896            13             26,390
54 A308       6,037       6,075            38             77,140
55 A309       6,618       6,711            93           190,014
56 A310       5,368       5,399            31             62,930
57 A311       5,381       5,430            49             99,470
58 A312       5,242       5,265            23             46,690
59 A313       6,660       6,712            52           105,560
60 A314       4,399       4,419            20             40,600
61 A315       6,062       6,153            91           186,668
62 A316       8,965       9,160          195           419,265
63 A317       6,912       6,953            41             83,230
64 A318       6,451       6,549            98           201,354
65 A319       8,734       8,805            71           144,708
66 A320       7,328       7,328            –                       –  
67 A321       5,508       5,623          115           242,955
68 A322       7,239       7,330            91           185,818
69 A323       7,428       7,485            57           115,710
70 A324       8,719       8,748            29             58,870
71 A401       6,532       6,590            58           117,740
72 A402       7,437       7,446              9             18,270
73 A403       7,524       7,620            96           196,308
74 A404       2,534       2,566            32             64,960
75 A405       2,076       2,107            31             62,930
76 A406       5,190       5,225            35             71,050
77 A407       5,349       5,421            72           146,806
78 A408       4,995       4,995            –                       –  
79 A409       6,000       6,078            78           159,394
80 A410       5,590       5,629            39             79,170
81 A411       5,184       5,184            –                       –  
82 A412       6,489       6,489            –                       –  
83 A413       5,752       5,776            24             48,720
84 A414       6,655       6,719            64           129,920
85 A415       9,821     10,035          214           465,568
86 A416       8,117       8,117            –                       –  
87 A417       4,426       4,426            –                       –  
88 A418       3,806       3,837            31             62,930
89 A419       4,802       4,824            22             44,660
90 A420       5,743       5,826            83           169,884
91 A421       5,135       5,191            56           113,680
92 A422       7,325       7,421            96           197,158
93 A423       7,382       7,399            17             34,510
94 A424       7,287       7,343            56           113,680
95 A501       5,483       5,483            –                       –  
96 A502       7,231       7,256            25             50,750
97 A503       5,679       5,686              7             14,210
98 A504       6,801       6,801            –                       –  
99 A505       7,571       7,571            –                       –  
100 A506       6,791       6,894          103           211,844
101 A507       6,938       6,976            38             77,140
102 A508       1,853       1,923            70           142,100
103 A509       7,132       7,159            27             54,810
104 A510       6,055       6,093            38             77,140
105 A511       7,902       7,902            –                       –  
106 A512       8,421       8,468            47             95,410
107 A513       7,280       7,350            70           142,610
108 A514       8,377       8,490          113           232,824
109 A515       6,392       6,423            31             62,930
110 A516          847          847            –                       –  
111 A517       7,566       7,617            51           104,448
112 A518       5,652       5,707            55           111,650
113 A519       6,852       6,903            51           103,598
114 A520       6,666       6,669              3               6,090
115 A521       4,686       4,753            67           136,010
116 A522       8,785       8,785            –                       –  
117 A523       5,813       5,983          170           358,340
118 A524       9,416       9,416            –                       –  
119 B101       5,906       5,913              7             14,210
120 B102       3,988       4,048            60           121,800
121 B103       5,053       5,096            43             87,290
122 B104       4,805       4,862            57           115,710
123 B105       7,646       7,646            –                       –  
124 B106       7,141       7,184            43             87,290
125 B107       5,148       5,172            24             48,720
126 B108       7,139       7,190            51           103,530
127 B109       6,196       6,196            –                       –  
128 B110       6,597       6,597            –                       –  
129 B111       7,930       7,955            25             50,750
130 B112       7,008       7,043            35             71,050
131 B113       7,762       7,762            –                       –  
132 B114       8,023       8,042            19             38,570
133 B115       6,982       6,982            –                       –  
134 B116       7,648       7,648            –                       –  
135 B117       6,695       6,708            13             26,390
136 B118       7,296       7,296            –                       –  
137 B119       7,210       7,219              9             18,270
138 B120       9,063       9,070              7             14,210
139 B121       4,712       4,764            52           105,560
140 B122          624          711            87           177,426
141 B123       6,868       6,901            33             66,990
142 B124       6,441       6,464            23             46,690
143 B125       7,917       8,014            97           198,406
144 B127       5,615       5,667            52           105,560
145 B201       7,097       7,105              8             16,240
146 B202       7,325       7,351            26             52,780
147 B203       7,437       7,453            16             32,480
148 B204       7,242       7,242            –                       –  
149 B205       7,970       8,124          154           319,348
150 B206       5,959       5,959            –                       –  
151 B207       7,182       7,182            –                       –  
152 B208       6,261       6,261            –                       –  
153 B209       5,885       5,945            60           121,800
154 B210       6,195       6,312          117           240,366
155 B211       7,077       7,077            –                       –  
156 B212       8,101       8,111            10             20,300
157 B213       8,285       8,285            –                       –  
158 B214       6,830       6,830            –                       –  
159 B215       7,852       7,903            51           103,530
160 B216       9,180       9,180            –                       –  
161 B217       7,537       7,565            28             56,840
162 B218       7,306       7,367            61           123,830
163 B219       5,486       5,622          136           280,228
164 B220       7,109       7,114              5             10,150
165 B221       7,847       7,901            54           109,620
166 B222       6,216       6,363          147           303,306
167 B223       6,475       6,508            33             66,990
168 B224          311          387            76           155,198
169 B225       8,173       8,186            13             26,390
170 B226       7,908       7,971            63           127,890
171 B227       5,307       5,324            17             34,510
172 B228       9,147       9,147            –                       –  
173 B230       2,885       2,892              7             14,210
174 B232       7,357       7,362              5             10,150
175 B301       8,881       8,939            58           117,740
176 B302       7,351       7,420            69           141,362
177 B303       8,896       8,946            50           101,500
178 B304       7,422       7,447            25             50,750
179 B305       4,884       4,895            11             22,330
180 B306       6,709       6,736            27             54,810
181 B307       8,246       8,291            45             91,350
182 B308       5,918       6,025          107           219,386
183 B309       7,372       7,404            32             64,960
184 B310       9,372       9,379              7             14,210
185 B311       6,409       6,419            10             20,300
186 B312       9,367       9,475          108           222,334
187 B313       8,221       8,311            90           183,720
188 B314       7,761       7,761            –                       –  
189 B315       7,582       7,590              8             16,240
190 B316       6,304       6,321            17             34,510
191 B317       6,247       6,247            –                       –  
192 B318       7,529       7,629          100           204,700
193 B319       7,240       7,271            31             62,930
194 B320          934          934            –                       –  
195 B321       5,608       5,624            16             32,480
196 B322       7,802       7,802            –                       –  
197 B323       6,996       7,012            16             32,480
198 B324       6,036       6,052            16             32,480
199 B325       5,886       5,886            –                       –  
200 B326       6,057       6,104            47             95,410
201 B327       5,352       5,415            63           127,924
202 B328       6,549       6,622            73           148,190
203 B330       8,049       8,098            49             99,470
204 B332       5,107       5,148            41             83,230
205 B401       5,971       6,008            37             75,110
206 B402     10,136     10,227            91           185,818
207 B403       5,050       5,161          111           228,628
208 B404       8,218       8,333          115           237,020
209 B405       8,599       8,629            30             60,900
210 B406       5,685       5,703            18             36,540
211 B407       5,925       6,093          168           372,116
212 B408       4,760       4,785            25             50,750
213 B409       6,991       7,083            92           187,916
214 B410       6,892       7,058          166           357,917
215 B411       5,909       5,969            60           121,800
216 B412       4,598       4,677            79           160,642
217 B413       6,379       6,385              6             12,180
218 B414       5,693       5,736            43             87,290
219 B415       6,232       6,232            –                       –  
220 B416       5,560       5,590            30             60,900
221 B417       8,170       8,284          114           234,072
222 B418       4,780       4,780            –                       –  
223 B419       6,112       6,210            98           202,204
224 B420       6,965       7,015            50           101,500
225 B421       7,548       7,595            47             95,410
226 B422       6,436       6,467            31             62,930
227 B423       1,529       1,529            –                       –  
228 B424       5,644       5,710            66           134,218
229 B425       6,683       6,821          138           289,681
230 B426       5,253       5,259              6             12,180
231 B427       8,330       8,350            20             40,600
232 B428       7,752       7,752            –                       –  
233 B430       7,198       7,262            64           130,022
234 B432       8,611       8,731          120           255,140
235 B501       6,340       6,340            –                       –  
236 B502       6,402       6,450            48             97,440
237 B503       5,677       5,824          147           303,306
238 B504       4,832       4,962          130           267,640
239 B505       6,520       6,726          206           455,397
240 B506       6,880       6,974            94           192,112
241 B507       5,217       5,263            46             94,808
242 B508       4,126       4,258          132           275,059
243 B509       6,032       6,066            34             69,020
244 B510       5,471       5,495            24             48,720
245 B511       5,001       5,056            55           111,650
246 B512       7,531       7,548            17             34,510
247 B513       6,669       6,712            43             87,664
248 B514       2,697       2,697            –                       –  
249 B515       7,714       7,809            95           195,060
250 B516       6,692       6,867          175           379,850
251 B517       7,436       7,467            31             62,930
252 B518       4,646       4,672            26             52,780
253 B519       4,725       4,763            38             78,024
254 B520       5,586       5,661            75           152,250
255 B521       7,386       7,489          103           210,994
256 B522       5,343       5,415            72           146,806
257 B523       5,594       5,630            36             73,080
258 B524       7,205       7,229            24             48,720
259 B525       8,092       8,193          101           206,798
260 B526       5,091       5,109            18             36,540
261 B527       6,732       6,821            89           182,472
262 B528       4,316       4,355            39             79,170
263 B530       6,625       6,649            24             48,720
264 B532       8,399       8,421            22             44,660
265 C301       5,707       5,784            77           156,446
266 C302       9,592       9,666            74           150,220
267 C303       7,421       7,421            –                       –  
268 C304       9,766       9,776            10             20,300
269 C305       5,967       6,012            45             91,350
270 C306       7,671       7,757            86           176,178
271 C307       8,824       8,824            –                       –  
272 C308       8,092       8,142            50           101,500
273 C309       7,903       7,924            21             42,630
274 C310       7,571       7,593            22             44,660
275 C311       7,396       7,471            75           153,950
276 C312       7,777       7,795            18             36,540
277 C313       8,279       8,309            30             60,900
278 C314       6,259       6,327            68           138,414
279 C315       6,100       6,117            17             34,510
280 C316       6,491       6,529            38             77,140
281 C317       8,346       8,393            47             95,410
282 C318       6,076       6,082              6             12,180
283 C319       7,474       7,474            –                       –  
284 C320       8,813       8,832            19             38,570
285 C322       7,885       7,939            54           109,620
286 C324       7,963       7,963            –                       –  
287 C401       7,330       7,330            –                       –  
288 C402       8,466       8,466            –                       –  
289 C403       7,618       7,646            28             56,840
290 C404       7,407       7,407            –                       –  
291 C405       6,150       6,211            61           123,830
292 C406       7,704       7,704            –                       –  
293 C407       7,556       7,572            16             32,480
294 C408       7,950       7,950            –                       –  
295 C409       5,818       5,906            88           179,524
296 C410       6,990       6,990            –                       –  
297 C411       7,979       8,099          120           246,660
298 C412       7,027       7,048            21             42,630
299 C413       4,783       4,808            25             50,750
300 C414       5,316       5,362            46             93,380
301 C415       7,238       7,255            17             34,510
302 C416       5,760       5,760            –                       –  
303 C417       6,539       6,539            –                       –  
304 C418       8,911       8,949            38             77,140
305 C419       7,304       7,311              7             14,210
306 C420       7,552       7,552            –                       –  
307 C422       6,969       7,007            38             77,140
308 C424       6,161       6,161            –                       –  
309 C501       7,017       7,033            16             32,480
310 C502       6,241       6,257            16             32,480
311 C503       7,215       7,215            –                       –  
312 C504       7,014       7,019              5             10,150
313 C505       5,581       5,615            34             69,020
314 C506       5,726       5,761            35             71,050
315 C507       7,556       7,593            37             75,110
316 C508       6,058       6,077            19             38,570
317 C509       6,906       6,954            48             97,440
318 C510       8,634       8,648            14             28,420
319 C511       5,757       5,757            –                       –  
320 C512       6,488       6,534            46             93,380
321 C513       6,269       6,302            33             66,990
322 C514       5,901       5,901            –                       –  
323 C515       7,811       7,846            35             71,050
324 C516       5,899       5,899            –                       –  
325 C517       9,598       9,598            –                       –  
326 C518       6,331       6,331            –                       –  
327 C519       6,944       6,960            16             32,480
328 C520       8,530       8,530            –                       –  
329 C522       6,603       6,679            76           156,048
330 C524       7,282       7,282            –                       –  
331 C601       7,627       7,640            13             26,390
332 C602       6,325       6,477          152           323,799
333 C603       4,562       4,562            –                       –  
334 C604       7,019       7,044            25             50,750
335 C605       5,453       5,483            30             60,900
336 C606       8,019       8,061            42             85,260
337 C607       7,273       7,273            –                       –  
338 C608       5,991       5,991            –                       –  
339 C609       7,164       7,183            19             38,570
340 C610       6,832       6,832            –                       –  
341 C611       8,002       8,070            68           138,414
342 C612       6,879       6,879            –                       –  
343 C613       5,268       5,325            57           115,710
344 C614       5,626       5,635              9             18,270
345 C615       6,342       6,395            53           107,590
346 C616       7,002       7,023            21             42,630
347 C617       7,994       8,078            84           171,132
348 C618       7,727       7,818            91           186,668
349 C619       6,777       6,799            22             44,660
350 C620       9,154       9,177            23             46,690
351 C622       5,586       5,586            –                       –  
352 C624       9,209       9,319          110           225,680
353 C701       6,743       6,775            32             64,960
354 C702       8,518       8,642          124           255,052
355 C703       8,422       8,555          133           277,496
356 C704       5,226       5,282            56           113,680
357 C705       7,753       7,802            49             99,470
358 C706       6,416       6,431            15             30,450
359 C707       8,227       8,261            34             69,020
360 C708       6,223       6,249            26             52,780
361 C709       7,201       7,239            38             77,140
362 C710       5,100       5,200          100           205,550
363 C711       6,481       6,528            47             95,410
364 C712       6,026       6,026            –                       –  
365 C713       8,335       8,374            39             79,170
366 C714       6,569       6,580            11             22,330
367 C715       6,488       6,511            23             46,690
368 C716       8,527       8,580            53           107,590
369 C717       7,946       8,007            61           123,830
370 C718       6,493       6,540            47             95,410
371 C719       8,452       8,521            69           140,512
372 C720       7,306       7,347            41             83,230
373 C722       8,197       8,197            –                       –  
374 C724       6,081       6,081            –                       –  
375 C801       8,317       8,350            33             66,990
376 C802       8,120       8,162            42             85,260
377 C803       6,669       6,696            27             54,810
378 C804       8,279       8,366            87           178,276
379 C805       7,188       7,188            –                       –  
380 C806       5,655       5,655            –                       –  
381 C807       8,060       8,112            52           105,560
382 C808       6,515       6,527            12             24,360
383 C809       8,192       8,192            –                       –  
384 C810       4,457       4,457            –                       –  
385 C811       5,759       5,759            –                       –  
386 C812       5,281       5,289              8             16,240
387 C813       5,441       5,455            14             28,420
388 C814       8,102       8,201            99           202,602
389 C815       5,365       5,432            67           137,166
390 C816       8,028       8,028            –                       –  
391 C817       6,224       6,364          140           288,620
392 C818       6,521       6,521            –                       –  
393 C819       7,179       7,179            –                       –  
394 C820       6,621       6,648            27             54,810
395 C822       5,550       5,550            –                       –  
396 C824       7,247       7,294            47             95,410
397 C901       7,905       7,961            56           113,680
398 C902       7,621       7,685            64           129,920
399 C903       4,194       4,194            –                       –  
400 C904       7,348       7,348            –                       –  
401 C905       5,327       5,391            64           130,872
402 C906       5,938       5,938            –                       –  
403 C907       4,538       4,538            –                       –  
404 C908       7,057       7,138            81           164,838
405 C909       7,288       7,320            32             64,960
406 C910       4,970       5,008            38             77,140
407 C911       9,010       9,101            91           186,668
408 C912       5,874       5,874            –                       –  
409 C913       7,803       7,832            29             58,870
410 C914       3,804       3,844            40             81,200
411 C915       6,484       6,567            83           174,296
412 C916       4,525       4,525            –                       –  
413 C917       7,492       7,492            –                       –  
414 C918       5,179       5,179            –                       –  
415 C919       5,126       5,126            –                       –  
416 C920       8,178       8,248            70           142,610
417 C922       4,548       4,592            44             89,320
418 C924       5,943       5,943            –                       –  

Mọi thắc mắc liên hệ trưởng nhà để được giải đáp.