Xem chỉ số điện

THÔNG TIN CHỈ SỐ TIÊU THỤ ĐIỆN KTX THÁNG 11 NĂM 2019

THỜI HẠN

  • Khu Đông: 20/11/2019 (Chốt số điện khoản 14 hàng tháng)
  • Khu Tây: 01/12/2019 (Chốt số điện khoản  25 hàng tháng)

Quá thời hạn trên nếu phòng nào chưa đóng tiền điện, KTX sẽ xử lý theo quy định.

STT Phòng  CS đầu   CS cuối   CS tiêu thụ   Tiền điện 
1 A101             5,403             5,511            108           221,484
2 A102                470                556              86           175,328
3 A103             4,528             4,622              94           192,962
4 A104             5,499             5,568              69           140,512
5 A105             5,303             5,376              73           148,190
6 A106             5,211             5,306              95           194,210
7 A107             4,843             4,947            104           213,092
8 A108             4,775             4,851              76           154,348
9 A109             4,664             4,718              54           112,948
10 A110             5,058             5,218            160           333,970
11 A111             5,877             5,992            115           236,170
12 A112             5,141             5,194              53           107,590
13 A113             4,931             5,023              92           187,916
14 A114             4,493             4,576              83           169,034
15 A115             5,630             5,682              52           105,696
16 A116             5,652             5,734              82           168,636
17 A117             6,276             6,380            104           213,092
18 A118             7,585             7,703            118           242,464
19 A119             5,033             5,121              88           179,524
20 A120             5,524             5,599              75           152,250
21 A121             5,033             5,100              67           136,010
22 A122                170                281            111           227,778
23 A201             6,051             6,108              57           115,710
24 A202             6,041             6,108              67           136,010
25 A203             4,599             4,696              97           198,406
26 A204             6,237             6,314              77           156,446
27 A205             3,746             3,821              75           153,100
28 A206             5,777             5,883            106           217,288
29 A207             4,078             4,154              76           154,348
30 A208             3,809             3,880              71           146,408
31 A209             4,126             4,195              69           141,362
32 A210             6,612             6,695              83           169,034
33 A211             4,858             4,931              73           148,190
34 A212             4,956             5,032              76           154,348
35 A213             3,083             3,098              15             30,450
36 A214             5,606             5,739            133           273,934
37 A215             5,987             6,073              86           176,178
38 A216             6,447             6,485              38             77,140
39 A217             4,447             4,577            130           279,510
40 A218             4,520             4,593              73           150,604
41 A219             6,855             6,966            111           227,778
42 A220             7,486             7,622            136           280,228
43 A221             4,522             4,639            117           240,366
44 A222             9,444             9,591            147           303,306
45 A223             3,909             4,027            118           243,314
46 A224             3,619             3,619              –                      –  
47 A301             5,487             5,549              62           125,860
48 A302             5,287             5,380              93           190,014
49 A303             4,199             4,288              89           183,322
50 A304             7,407             7,466              59           119,770
51 A305             6,581             6,787            206           446,072
52 A306             5,102             5,171              69           140,512
53 A307             5,221             5,289              68           139,264
54 A308             4,791             4,853              62           125,860
55 A309             4,861             4,912              51           103,530
56 A310             4,248             4,286              38             77,174
57 A311             4,481             4,529              48             97,440
58 A312             3,479             3,589            110           225,680
59 A313             4,802             4,859              57           115,710
60 A314             3,334             3,386              52           105,696
61 A315             5,161             5,216              55           111,990
62 A316             6,823             6,923            100           215,725
63 A317             5,772             5,860              88           186,481
64 A318             4,964             5,052              88           180,374
65 A319             6,598             6,713            115           236,170
66 A320             6,580             6,628              48             98,154
67 A321             4,083             4,124              41             84,318
68 A322             5,940             6,030              90           183,720
69 A323             5,328             5,429            101           207,648
70 A324             6,902             6,982              80           162,740
71 A401             4,889             4,960              71           145,558
72 A402             6,098             6,238            140           303,880
73 A403             5,667             5,752              85           173,230
74 A404             1,496             1,599            103           213,711
75 A405                716                790              74           150,220
76 A406             4,014             4,056              42             85,260
77 A407             4,066             4,104              38             77,140
78 A408             4,601             4,645              44             89,320
79 A409             4,317             4,393              76           154,348
80 A410             4,038             4,120              82           166,936
81 A411             4,678             4,742              64           129,920
82 A412             5,630             5,671              41             83,230
83 A413             4,372             4,441              69           140,070
84 A414             5,280             5,373              93           190,014
85 A415             6,549             6,710            161           336,407
86 A416             6,844             6,952            108           221,484
87 A417             3,931             3,991              60           121,800
88 A418             3,091             3,122              31             62,930
89 A419             4,288             4,333              45             91,350
90 A420             5,012             5,064              52           105,696
91 A421             3,688             3,759              71           145,558
92 A422             5,585             5,624              39             79,272
93 A423             6,339             6,403              64           129,920
94 A424             5,816             5,886              70           142,100
95 A501             4,622             4,683              61           124,578
96 A502             5,950             6,041              91           185,818
97 A503             4,649             4,691              42             85,260
98 A504             5,459             5,577            118           242,464
99 A505             6,566             6,634              68           138,040
100 A506             5,439             5,512              73           148,904
101 A507             5,345             5,430              85           173,230
102 A508             4,859             5,006            147           303,306
103 A509             5,969             6,009              40             81,200
104 A510             4,947             5,027              80           163,590
105 A511             6,166             6,289            123           253,804
106 A512             6,569             6,706            137           282,326
107 A513             5,020             5,101              81           166,538
108 A514             6,321             6,395              74           151,002
109 A515             5,180             5,246              66           133,980
110 A516             7,575             7,659              84           172,832
111 A517             6,431             6,494              63           127,890
112 A518             4,371             4,445              74           150,220
113 A519             5,120             5,255            135           278,130
114 A520             5,177             5,264              87           178,276
115 A521             3,982             4,028              46             93,380
116 A522             8,148             8,197              49             99,470
117 A523             3,493             3,604            111           227,778
118 A524             7,477             7,559              82           166,936
119 B101             4,300             4,411            111           227,778
120 B102             3,151             3,215              64           130,022
121 B103             4,003             4,059              56           113,680
122 B104             3,930             3,972              42             85,260
123 B105             6,074             6,136              62           125,860
124 B106             5,519             5,590              71           144,130
125 B107             3,685             3,779              94           193,812
126 B108             5,251             5,333              82           166,936
127 B109             5,005             5,075              70           142,100
128 B110             5,405             5,480              75           152,250
129 B111             6,165             6,289            124           255,052
130 B112             5,504             5,618            114           234,072
131 B113             5,745             5,894            149           307,502
132 B114             6,554             6,674            120           246,660
133 B115             5,702             5,793              91           185,818
134 B116             5,922             6,063            141           290,718
135 B117             5,669             5,733              64           129,920
136 B118             5,311             5,455            144           304,303
137 B119             5,724             5,862            138           284,424
138 B120             7,743             7,832              89           181,622
139 B121             4,177             4,226              49             99,470
140 B122             5,458             5,517              59           119,770
141 B123             5,635             5,697              62           125,860
142 B124             5,309             5,381              72           146,160
143 B125             5,496             5,606            110           225,680
144 B127             4,314             4,408              94           193,812
145 B201             5,861             5,955              94           192,112
146 B202             5,997             6,066              69           140,070
147 B203             5,702             5,825            123           252,954
148 B204             5,058             5,189            131           269,738
149 B205             4,853             4,971            118           242,464
150 B206             4,690             4,795            105           215,190
151 B207             6,240             6,309              69           140,070
152 B208             5,195             5,255              60           121,800
153 B209             4,442             4,511              69           140,512
154 B210             5,330             5,399              69           141,362
155 B211             6,260             6,360            100           206,400
156 B212             6,977             7,081            104           213,092
157 B213             6,833             6,941            108           222,334
158 B214             5,871             5,928              57           116,186
159 B215             6,304             6,370              66           133,980
160 B216             7,899             7,987              88           179,524
161 B217             5,964             6,067            103           210,994
162 B218             5,515             5,575              60           121,800
163 B219             4,001             4,063              62           126,676
164 B220             5,679             5,767              88           179,524
165 B221             6,395             6,506            111           228,628
166 B222             4,475             4,574              99           203,452
167 B223             4,664             4,784            120           246,660
168 B224             2,537             2,633              96           198,008
169 B225             6,971             7,042              71           144,130
170 B226             6,575             6,646              71           144,130
171 B227             3,678             3,772              94           192,112
172 B228             7,963             8,040              77           156,446
173 B230             2,369             2,394              25             50,750
174 B232             6,191             6,274              83           169,034
175 B301             7,588             7,605              17             34,510
176 B302             6,340             6,408              68           139,264
177 B303             7,316             7,418            102           208,896
178 B304             5,525             5,638            113           231,974
179 B305             3,572             3,660              88           179,524
180 B306             5,561             5,624              63           127,890
181 B307             6,666             6,812            146           301,208
182 B308             5,361             5,463            102           211,274
183 B309             6,086             6,149              63           127,890
184 B310             7,654             7,796            142           292,816
185 B311             5,637             5,668              31             62,930
186 B312             6,770             6,879            109           223,582
187 B313             7,280             7,373              93           191,714
188 B314             6,409             6,501              92           187,916
189 B315             6,133             6,269            136           280,228
190 B316             5,094             5,179              85           173,230
191 B317             4,791             4,893            102           208,896
192 B318             6,243             6,328              85           174,080
193 B319             5,766             5,852              86           175,328
194 B320             6,339             6,392              53           107,590
195 B321             4,195             4,301            106           217,288
196 B322             6,490             6,580              90           183,720
197 B323             5,568             5,700            132           271,836
198 B324             4,621             4,736            115           236,170
199 B325             4,844             4,926              82           166,936
200 B326             4,894             4,954              60           121,800
201 B327             4,221             4,321            100           206,400
202 B328             4,393             4,477              84           171,132
203 B330             5,996             6,109            113           231,974
204 B332             3,612             3,710              98           200,504
205 B401             4,873             4,978            105           215,190
206 B402             8,062             8,195            133           273,934
207 B403             3,609             3,732            123           252,954
208 B404             5,849             5,959            110           225,680
209 B405             7,775             7,849              74           152,702
210 B406             4,495             4,572              77           158,146
211 B407             4,590             4,632              42             86,416
212 B408             3,373             3,446              73           148,904
213 B409             4,986             5,039              53           107,794
214 B410             4,452             4,570            118           242,464
215 B411             4,158             4,225              67           138,016
216 B412             3,621             3,686              65           133,820
217 B413             4,711             4,815            104           213,942
218 B414             4,807             4,847              40             81,370
219 B415             5,120             5,182              62           125,860
220 B416             4,354             4,418              64           129,920
221 B417             6,707             6,807            100           204,700
222 B418             3,593             3,681              88           179,524
223 B419             4,544             4,578              34             69,020
224 B420             5,786             5,886            100           205,550
225 B421             5,573             5,746            173           365,651
226 B422             5,173             5,246              73           148,190
227 B423                888                946              58           117,740
228 B424             4,612             4,678              66           135,068
229 B425             4,858             4,925              67           137,166
230 B426             4,854             4,878              24             48,720
231 B427             6,653             6,767            114           240,518
232 B428             6,334             6,444            110           226,530
233 B430             5,058             5,139              81           164,838
234 B432             6,251             6,357            106           217,288
235 B501             5,564             5,666            102           209,746
236 B502             5,086             5,149              63           127,890
237 B503             4,502             4,560              58           119,134
238 B504             3,776             3,830              54           112,948
239 B505             3,795             3,891              96           198,008
240 B506             5,830             5,921              91           185,818
241 B507             4,183             4,227              44             89,320
242 B508             3,202             3,202              –                      –  
243 B509             4,809             4,928            119           244,562
244 B510             4,779             4,835              56           113,680
245 B511             3,705             3,778              73           148,190
246 B512             6,122             6,222            100           204,700
247 B513             5,290             5,360              70           142,100
248 B514             1,534             1,595              61           123,830
249 B515             6,181             6,292            111           227,778
250 B516             4,837             4,929              92           187,916
251 B517             5,603             5,732            129           267,748
252 B518             3,794             3,830              36             73,080
253 B519             3,854             3,880              26             52,780
254 B520             4,225             4,325            100           205,550
255 B521             6,100             6,199              99           202,602
256 B522             4,426             4,493              67           138,016
257 B523             4,250             4,340              90           184,570
258 B524             5,950             6,004              54           109,892
259 B525             6,128             6,166              38             77,140
260 B526             3,767             3,826              59           119,770
261 B527             5,471             5,557              86           181,607
262 B528             3,173             3,256              83           170,734
263 B530             5,169             5,278            109           223,582
264 B532             7,323             7,374              51           103,598
265 C301             4,215             4,304              89           181,622
266 C302             7,626             7,708              82           166,936
267 C303             6,145             6,241              96           196,308
268 C304             8,014             8,155            141           290,718
269 C305             4,737             4,780              43             87,290
270 C306             5,637             5,727              90           183,720
271 C307             6,985             7,092            107           220,236
272 C308             6,294             6,304              10             20,300
273 C309             6,674             6,765              91           185,818
274 C310             6,499             6,546              47             95,410
275 C311             6,187             6,264              77           158,146
276 C312             6,527             6,616              89           181,622
277 C313             6,436             6,529              93           190,014
278 C314             4,633             4,687              54           109,620
279 C315             5,205             5,264              59           120,382
280 C316             4,505             4,579              74           150,220
281 C317             5,872             5,956              84           171,132
282 C318             4,804             4,904            100           204,700
283 C319             5,897             6,007            110           225,680
284 C320             7,697             7,752              55           111,650
285 C322             6,459             6,522              63           128,774
286 C324             6,609             6,702              93           190,014
287 C401             6,288             6,384              96           196,308
288 C402             6,562             6,683            121           248,758
289 C403             6,278             6,389            111           227,778
290 C404             6,710             6,807              97           198,406
291 C405             4,475             4,584            109           223,582
292 C406             6,224             6,295              71           144,130
293 C407             5,541             5,621              80           162,740
294 C408             6,707             6,838            131           269,738
295 C409             4,645             4,708              63           129,624
296 C410             5,143             5,211              68           138,040
297 C411             5,589             5,736            147           303,306
298 C412             5,748             5,807              59           119,770
299 C413             3,872             3,925              53           107,794
300 C414             4,244             4,330              86           177,028
301 C415             5,487             5,607            120           246,660
302 C416             4,249             4,286              37             75,110
303 C417             5,192             5,309            117           240,366
304 C418             7,149             7,265            116           238,268
305 C419             5,895             6,008            113           231,974
306 C420             5,991             6,075              84           171,132
307 C422             5,789             5,868              79           162,342
308 C424             5,240             5,298              58           117,740
309 C501             5,756             5,838              82           166,936
310 C502             5,206             5,277              71           144,130
311 C503             5,963             6,053              90           183,720
312 C504             5,550             5,635              85           173,230
313 C505             4,489             4,529              40             81,200
314 C506             4,637             4,711              74           151,852
315 C507             5,858             5,921              63           127,890
316 C508             4,732             4,802              70           142,100
317 C509             5,863             5,957              94           193,812
318 C510             6,748             6,856            108           221,484
319 C511             4,856             4,962            106           230,347
320 C512             4,457             4,553              96           196,308
321 C513             5,155             5,219              64           129,920
322 C514             4,724             4,797              73           149,754
323 C515             6,393             6,481              88           179,524
324 C516             4,808             4,937            129           265,542
325 C517             7,561             7,680            119           244,562
326 C518             5,459             5,539              80           162,740
327 C519             5,911             5,988              77           156,446
328 C520             6,583             6,702            119           244,562
329 C522             5,486             5,545              59           119,770
330 C524             6,295             6,385              90           183,720
331 C601             6,334             6,423              89           181,622
332 C602             3,966             4,030              64           130,872
333 C603             3,478             3,568              90           183,720
334 C604             5,626             5,670              44             89,320
335 C605             4,191             4,275              84           171,132
336 C606             6,183             6,293            110           225,680
337 C607             5,973             6,044              71           144,130
338 C608             4,688             4,794            106           217,288
339 C609             5,637             5,773            136           280,228
340 C610             5,661             5,776            115           236,170
341 C611             6,281             6,348              67           137,166
342 C612             5,991             6,041              50           101,500
343 C613             3,493             3,553              60           121,800
344 C614             4,847             4,890              43             87,290
345 C615             5,202             5,241              39             79,170
346 C616             6,156             6,227              71           144,130
347 C617             5,982             6,068              86           175,328
348 C618             5,922             6,019              97           208,414
349 C619             4,863             4,933              70           142,100
350 C620             7,257             7,367            110           225,680
351 C622             4,760             4,819              59           119,770
352 C624             7,014             7,120            106           217,288
353 C701             5,523             5,559              36             73,080
354 C702             5,622             5,770            148           305,404
355 C703             6,478             6,582            104           213,942
356 C704             3,962             4,028              66           135,068
357 C705             6,213             6,271              58           117,740
358 C706             5,072             5,166              94           192,112
359 C707             6,790             6,870              80           162,740
360 C708             5,326             5,383              57           115,710
361 C709             5,600             5,698              98           200,504
362 C710             3,642             3,709              67           137,166
363 C711             4,784             4,849              65           132,970
364 C712             4,873             4,955              82           167,786
365 C713             6,946             7,027              81           164,838
366 C714             5,317             5,388              71           145,558
367 C715             5,132             5,218              86           175,328
368 C716             6,614             6,727            113           231,974
369 C717             5,518             5,629            111           227,778
370 C718             5,027             5,084              57           115,710
371 C719             6,320             6,395              75           152,250
372 C720             5,820             5,873              53           107,590
373 C722             6,918             6,983              65           131,950
374 C724             5,079             5,142              63           127,890
375 C801             6,169             6,266              97           198,406
376 C802             6,435             6,500              65           131,950
377 C803             5,211             5,275              64           129,920
378 C804             6,084             6,151              67           136,010
379 C805             5,202             5,318            116           238,268
380 C806             4,563             4,615              52           106,546
381 C807             6,782             6,860              78           158,544
382 C808             5,079             5,117              38             77,140
383 C809             7,179             7,249              70           142,100
384 C810             3,874             3,905              31             62,930
385 C811             4,530             4,636            106           217,288
386 C812             4,451             4,541              90           185,420
387 C813             4,409             4,488              79           161,492
388 C814             5,549             5,646              97           198,406
389 C815             4,038             4,074              36             73,080
390 C816             6,642             6,741              99           202,602
391 C817             4,537             4,606              69           141,362
392 C818             5,092             5,165              73           150,604
393 C819             5,966             6,044              78           158,544
394 C820             5,594             5,673              79           160,642
395 C822             4,645             4,691              46             93,380
396 C824             5,747             5,822              75           152,250
397 C901             5,630             5,716              86           177,028
398 C902             5,928             6,041            113           247,406
399 C903             3,347             3,408              61           124,578
400 C904             5,865             5,954              89           181,622
401 C905             4,422             4,486              64           130,872
402 C906             4,155             4,236              81           164,838
403 C907             3,709             3,746              37             75,110
404 C908             4,889             5,012            123           252,954
405 C909             5,729             5,865            136           284,807
406 C910             3,930             3,996              66           133,980
407 C911             6,790             6,867              77           156,446
408 C912             4,777             4,881            104           213,092
409 C913             6,256             6,350              94           192,112
410 C914             2,609             2,645              36             73,080
411 C915             5,018             5,144            126           269,762
412 C916             3,555             3,598              43             87,290
413 C917             6,412             6,519            107           219,386
414 C918             4,092             4,134              42             85,260
415 C919             4,330             4,380              50           101,500
416 C920             6,565             6,687            122           250,856
417 C922             3,805             3,850              45             91,350
418 C924             4,829             4,911              82           167,786

Mọi thắc mắc liên hệ trưởng nhà để được giải đáp.