Xem chỉ số điện

THÔNG TIN CHỐT CHỈ SỐ ĐIỆN THÁNG 11/2022

  • Thời hạn nộp:
    • Khu Đông: 20/11/2022
    • Khu Tây: 21/11/2022
TT PHÒNG  CS ĐẦU   CS CUỐI   CS TIÊU THỤ   TIỀN ĐIỆN 
1 A101       5,422       5,491            69           137,517
2 A102       5,946       6,004            58           116,130
3 A103       6,891       7,002          111           223,635
4 A104       5,684       5,811          127           256,595
5 A105       8,138       8,257          119           240,115
6 A106       3,749       3,797            48             97,205
7 A107       4,783       4,894          111           223,635
8 A108       5,407       5,518          111           238,136
9 A109       5,918       6,003            85           170,075
10 A110       2,517       2,553            36             71,748
11 A111       5,334       5,392            58           116,130
12 A112       7,314       7,441          127           256,595
13 A113       7,544       7,605            61           121,573
14 A114       4,675       4,754            79           161,560
15 A115       8,321       8,443          122           246,295
16 A116       3,892       3,998          106           217,008
17 A117       8,010       8,097            87           174,195
18 A118       4,690       4,763            73           147,030
19 A119       4,091       4,163            72           143,496
20 A120       4,405       4,546          141           309,926
21 A122       4,803       4,924          121           252,903
22 A124       5,619       5,663            44             88,128
23 A201       7,619       7,698            79           157,715
24 A202       8,648       8,749          101           203,035
25 A203       4,703       4,785            82           165,570
26 A204       5,054       5,157          103           207,155
27 A205       4,359       4,390            31             61,783
28 A206       6,896       6,983            87           175,870
29 A207       8,284       8,469          185           387,730
30 A208       6,615       6,671            56           111,608
31 A209       5,351       5,439            88           176,255
32 A210       5,332       5,390            58           116,968
33 A211       6,132       6,192            60           121,088
34 A212       3,743       3,789            46             91,678
35 A213       4,213       4,308            95           190,675
36 A214       3,924       4,004            80           161,450
37 A215       4,325       4,402            77           155,270
38 A216       4,470       4,494            24             47,832
39 A217       6,703       6,760            57           114,908
40 A218       7,010       7,107            97           204,634
44 A222       6,097       6,178            81           161,835
46 A224       5,039       5,062            23             45,839
49 A301       5,187       5,275            88           183,097
50 A302       5,166       5,282          116           250,101
51 A303       3,897       4,003          106           213,335
52 A304       8,381       8,532          151           334,476
53 A305       3,781       3,837            56           115,683
54 A306       7,126       7,224            98           207,027
55 A307       7,812       7,873            61           123,148
56 A308       8,446       8,588          142           287,495
57 A309       8,811       8,893            82           165,570
58 A310       6,278       6,351            73           156,364
59 A311       6,988       7,140          152           337,489
60 A312       5,636       5,681            45             91,025
61 A313       5,567       5,635            68           137,568
62 A314       6,756       6,838            82           168,739
63 A315       5,060       5,120            60           121,088
64 A316       9,089       9,131            42             84,845
65 A317       6,442       6,500            58           116,130
66 A318       4,774       4,811            37             73,741
67 A319       7,221       7,356          135           273,075
68 A320     10,172     10,332          160           405,295
69 A321       5,679       5,743            64           129,328
70 A322       5,963       6,043            80           163,953
71 A323       5,284       5,344            60           121,088
72 A324       6,172       6,210            38             76,605
73 A325       5,783       5,827            44             88,128
74 A327       5,444       5,571          127           276,424
75 A401       5,043       5,156          113           242,922
76 A402       7,695       7,754            59           119,028
77 A403       4,176       4,233            57           114,908
78 A404       5,593       5,724          131           264,835
79 A405       5,171       5,320          149           310,745
81 A407       5,029       5,067            38             75,768
82 A408       6,459       6,506            47             93,671
83 A409       4,161       4,194            33             65,769
84 A410       4,379       4,530          151           306,368
85 A411       6,747       6,825            78           155,655
86 A412       4,305       4,390            85           171,750
87 A413       6,201       6,364          163           370,632
88 A414       5,449       5,504            55           110,788
89 A415       6,398       6,450            52           106,111
90 A416       3,411       3,523          112           225,695
91 A417       7,524       7,625          101           203,035
92 A418       5,443       5,483            40             79,888
93 A419       5,747       5,853          106           213,335
94 A420       4,848       4,960          112           231,366
95 A421       4,240       4,365          125           252,475
96 A422       5,463       5,600          137           277,195
97 A423       5,075       5,214          139           281,315
98 A424       5,447       5,508            61           127,648
99 A425       5,768       5,878          110           221,575
100 A427       6,151       6,188            37             74,545
102 A502       2,922       3,026          104           212,222
103 A503       4,177       4,237            60           119,580
104 A504       7,921       8,053          132           266,895
105 A505       4,679       4,811          132           266,895
106 A506       5,963       6,050            87           174,195
107 A507       5,525       5,588            63           125,559
109 A509       5,202       5,271            69           138,790
110 A510       4,829       4,884            55           109,950
111 A511       3,113       3,223          110           221,575
112 A512       5,774       5,800            26             51,818
113 A513       3,787       3,869            82           177,901
114 A514       5,614       5,694            80           159,775
115 A515       7,022       7,184          162           332,691
116 A516       5,091       5,177            86           187,473
117 A517       4,523       4,635          112           225,695
118 A518       5,088       5,212          124           260,082
119 A519       5,562       5,609            47             94,308
120 A520       6,841       6,955          114           229,815
121 A521       4,462       4,516            54           108,728
123 A523       4,696       4,720            24             47,832
125 A525       4,908       4,993            85           170,075
126 A527       3,809       3,854            45             89,685
127 B101       6,648       6,730            82           168,739
128 B102       7,030       7,102            72           143,496
129 B103       5,451       5,581          130           274,440
130 B104       5,084       5,179            95           190,675
131 B105       7,365       7,423            58           120,469
132 B106       5,968       6,007            39             77,727
133 B107       4,598       4,690            92           184,495
134 B108       7,714       7,806            92           185,333
135 B109       5,960       6,103          143           296,387
136 B110       7,326       7,407            81           161,835
137 B111       5,834       5,966          132           266,895
138 B112       3,413       3,495            82           177,901
139 B113       4,829       4,910            81           166,346
140 B114       4,837       4,915            78           159,167
141 B115       5,819       5,953          134           293,175
142 B116       6,083       6,184          101           203,035
143 B117       4,378       4,451            73           147,030
144 B118       6,832       6,941          109           219,515
145 B119       5,940       6,031            91           182,435
146 B120       5,270       5,336            66           132,610
147 B122       6,009       6,060            51           103,718
148 B124       4,919       4,963            44             88,965
149 B201       4,461       4,514            53           105,629
150 B202       6,041       6,065            24             47,832
151 B203       6,896       6,952            56           112,848
152 B204       7,270       7,328            58           120,469
153 B205       5,687       5,805          118           238,055
154 B206       5,794       5,973          179           373,372
155 B207       7,212       7,345          133           281,619
156 B208       5,035       5,102            67           134,670
157 B209       5,448       5,542            94           188,615
158 B210       4,291       4,379            88           192,259
159 B211       5,827       5,893            66           139,613
160 B212       4,975       5,045            70           140,850
161 B213       4,905       4,960            55           110,788
162 B214       3,436       3,539          103           218,992
163 B215       4,284       4,332            48             95,664
164 B216       7,993       8,091            98           207,027
165 B217       5,164       5,242            78           157,330
166 B218       6,481       6,562            81           166,346
167 B219       4,885       4,980            95           192,350
168 B220       5,350       5,423            73           147,868
169 B221       4,594       4,672            78           157,330
170 B222       3,799       3,855            56           112,848
171 B223       4,653       4,732            79           159,390
172 B224       5,925       5,970            45             91,025
173 B225       6,382       6,443            61           127,648
174 B227       6,582       6,658            76           151,535
175 B301       8,108       8,159            51           102,548
176 B302       5,957       5,982            25             49,825
177 B303       7,826       7,935          109           224,187
178 B304       8,351       8,518          167           362,981
179 B305       5,025       5,095            70           139,510
180 B306       5,839       5,925            86           173,810
181 B307       5,141       5,212            71           143,748
182 B308       8,114       8,259          145           319,498
183 B309       2,518       2,539            21             41,853
184 B310       5,429       5,472            43             86,068
185 B311       4,828       4,869            41             81,948
186 B312       5,674       5,757            83           167,630
187 B313       5,717       5,739            22             43,846
188 B314       5,541       5,604            63           126,430
189 B315       5,040       5,110            70           140,850
190 B316       6,670       6,749            79           161,560
191 B317       6,305       6,373            68           144,399
192 B318       4,634       4,678            44             88,128
193 B319       6,484       6,576            92           201,831
194 B320       4,864       4,898            34             68,365
195 B321       4,336       4,412            76           163,543
196 B322       5,055       5,136            81           166,346
197 B323       6,128       6,191            63           126,430
198 B324       4,444       4,523            79           159,390
199 B325       4,787       4,830            43             85,699
200 B327       4,887       4,918            31             62,185
201 B401       4,292       4,357            65           129,545
202 B402       4,949       4,982            33             66,305
203 B403       4,904       4,996            92           186,170
204 B404       4,933       4,952            19             38,303
205 B405       5,580       5,609            29             58,065
206 B406       4,268       4,322            54           108,728
207 B407       6,508       6,561            53           108,504
208 B408       4,594       4,736          142           303,156
209 B409       3,535       3,559            24             47,832
210 B410       5,349       5,505          156           336,658
211 B411       4,841       4,907            66           132,610
212 B412       5,510       5,663          153           329,479
213 B413       6,738       6,897          159           358,580
214 B414       5,669       5,733            64           134,827
215 B415       5,347       5,427            80           161,450
216 B416       6,567       6,668          101           203,873
217 B417       4,792       4,842            50             99,650
218 B418       6,196       6,250            54           107,890
219 B419       4,578       4,666            88           183,097
220 B420       6,829       6,910            81           163,510
221 B421       3,894       3,914            20             39,860
222 B422       7,030       7,117            87           175,870
223 B423       3,206       3,222            16             31,888
224 B424       3,969       4,040            71           142,910
225 B425       7,345       7,483          138           293,584
226 B427       6,767       6,860            93           188,230
228 B502       5,254       5,328            74           149,928
229 B503       4,348       4,418            70           140,013
230 B504       1,867       1,890            23             45,839
231 B505       5,759       5,843            84           168,015
232 B506       4,681       4,821          140           289,208
233 B507       3,347       3,403            56           111,608
234 B508       9,149       9,255          106           214,173
235 B509       7,310       7,373            63           127,268
236 B510       5,480       5,518            38             76,605
237 B511       5,844       5,927            83           167,630
238 B512       4,907       4,969            62           124,370
239 B513       4,856       4,930            74           158,757
240 B514       6,397       6,475            78           159,167
241 B515       5,428       5,488            60           120,250
243 B517       4,692       4,751            59           122,862
244 B518       4,515       4,542            27             53,945
246 B520       6,397       6,529          132           279,226
247 B521       4,733       4,789            56           112,010
248 B522       5,994       6,048            54           108,728
250 B524       3,663       3,743            80           161,450
251 B525       4,345       4,394            49             98,428
252 B527       4,620       4,665            45             89,685
327 C401       6,713       6,764            51           102,548
328 C402       7,557       7,686          129           260,715
329 C403       7,118       7,237          119           257,280
330 C404       4,164       4,239            75           151,150
331 C405       5,473       5,571            98           196,855
332 C406       4,592       4,657            65           131,388
333 C407       4,492       4,542            50             99,650
334 C408       4,372       4,414            42             83,706
335 C409       3,483       3,628          145           293,675
336 C410       3,412       3,491            79           161,560
337 C411       6,368       6,479          111           223,635
338 C412       6,005       6,060            55           109,950
339 C413       4,283       4,409          126           274,031
341 C415       4,602       4,677            75           151,150
343 C417       8,641       8,717            76           154,381
344 C418       5,879       5,884              5               9,965
345 C419       4,780       4,823            43             86,905
347 C421       4,886       4,920            34             68,365
349 C423       5,263       5,301            38             76,605
351 C425       4,957       5,000            43             86,068
352 C427       3,800       3,938          138           302,747
355 C503       4,693       4,760            67           133,531
356 C504       5,537       5,579            42             83,706
357 C505       6,679       6,811          132           279,226
358 C506       4,845       4,922            77           153,595
359 C507       5,577       5,701          124           251,253
360 C508       6,240       6,358          118           238,055
361 C509       5,185       5,255            70           140,013
362 C510       3,823       3,889            66           132,610
363 C511       5,512       5,595            83           171,132
364 C512       4,914       4,995            81           161,835
367 C515       3,717       3,875          158           323,119
373 C521       6,735       6,841          106           213,335
375 C523       4,329       4,390            61           123,148
376 C524       6,229       6,324            95           199,848
377 C525       6,201       6,277            76           151,535
378 C527       6,078       6,111            33             65,769
TT PHÒNG  CS ĐẦU   CS CUỐI   CS TIÊU THỤ   TỔNG TIỀN 
1 A101       7,889       7,970            81           163,510
2 A102       2,225       2,267            42             83,706
3 A103       6,691       6,763            72           143,496
4 A104       8,198       8,361          163           353,409
5 A105       7,081       7,162            81           161,835
6 A106       6,784       6,836            52           103,636
7 A107       1,932       2,139          207           440,376
8 A108       6,209       6,283            74           147,482
9 A109       5,856       5,930            74           147,482
10 A110       7,209       7,282            73           145,489
11 A111       9,363       9,507          144           291,615
12 A112       6,424       6,481            57           113,601
13 A113       7,228       7,273            45             89,685
14 A114       6,330       6,361            31             61,783
15 A115       7,763       7,864          101           203,035
16 A116       7,640       7,687            47             93,671
17 A117       8,631       8,697            66           131,538
18 A118     10,512     10,605            93           186,555
19 A119       7,383       7,423            40             79,720
20 A120       7,460       7,550            90           181,213
21 A121       6,794       6,954          160           327,905
22 A122       2,854       2,926            72           153,971
23 A201       7,843       7,954          111           223,635
24 A202       7,513       7,599            86           172,135
25 A203       7,248       7,324            76           151,535
26 A204       8,493       8,627          134           271,015
27 A205       5,489       5,539            50             99,650
28 A206       8,338       8,408            70           139,510
29 A207       5,982       6,020            38             75,734
30 A208       5,090       5,116            26             53,056
31 A209       5,938       6,043          105           212,113
32 A210       8,835       8,883            48             95,664
33 A211       7,764       7,866          102           205,095
34 A212       7,538       7,725          187           401,679
35 A213       3,287       3,297            10             19,930
36 A214       8,166       8,222            56           111,608
37 A215       7,440       7,482            42             84,008
38 A216       8,276       8,295            19             37,867
39 A217       8,392       8,619          227           523,301
40 A218       5,570       5,596            26             53,056
41 A219       9,079       9,172            93           186,555
42 A220     10,878     10,979          101           214,206
43 A221       6,764       6,879          115           231,875
44 A222     11,939     12,133          194           418,430
45 A223       6,251       6,301            50           101,325
46 A224       4,290       4,420          130           311,365
47 A301       7,410       7,490            80           159,775
48 A302       8,873       8,899            26             51,885
49 A303       6,894       6,914            20             40,363
50 A304       9,370       9,467            97           194,795
51 A305     10,375     10,386            11             21,923
52 A306       7,116       7,200            84           168,853
53 A307       6,489       6,523            34             67,762
54 A308       6,676       6,739            63           125,559
55 A309       7,387       7,459            72           143,496
56 A310       5,764       5,850            86           178,311
57 A311       5,818       5,904            86           187,473
58 A312       6,105       6,222          117           243,331
59 A313       7,243       7,280            37             79,379
60 A314       4,909       4,944            35             69,755
61 A315       6,506       6,555            49             97,657
62 A316     10,268     10,336            68           137,568
63 A317       7,710       7,793            83           180,294
64 A318       7,137       7,211            74           148,253
65 A319     10,034     10,165          131           276,833
66 A320       8,265       8,368          103           209,829
67 A321       6,623       6,724          101           214,206
68 A322       8,104       8,168            64           128,490
69 A323       7,892       7,950            58           116,130
70 A324       9,537       9,653          116           250,101
71 A401       6,943       6,976            33             69,807
72 A402       8,016       8,072            56           112,848
73 A403       8,232       8,339          107           215,395
74 A404       3,481       3,551            70           140,850
75 A405       2,677       2,732            55           109,615
76 A406       5,592       5,682            90           180,375
77 A407       5,949       6,010            61           123,148
78 A408       5,406       5,416            10             19,930
79 A409       7,102       7,234          132           270,064
80 A410       6,255       6,292            37             73,741
81 A411       5,875       5,946            71           142,073
82 A412       6,623       6,645            22             43,846
83 A413       6,534       6,654          120           250,510
84 A414       7,052       7,099            47             94,308
85 A415     10,971     11,062            91           182,435
86 A416       8,593       8,664            71           141,503
87 A417       4,536       4,571            35             69,755
88 A418       4,398       4,464            66           132,610
89 A419       5,117       5,157            40             79,888
90 A420       6,300       6,337            37             74,545
91 A421       5,876       5,952            76           163,543
92 A422       8,323       8,424          101           214,206
93 A423       7,742       7,788            46             93,085
94 A424       8,278       8,373            95           190,675
95 A501       5,657       5,674            17             33,881
96 A502       7,635       7,703            68           135,893
97 A503       6,072       6,123            51           101,643
98 A504       7,564       7,689          125           252,475
99 A505       8,037       8,100            63           125,559
100 A506       7,334       7,422            88           176,255
101 A507       7,293       7,321            28             55,804
102 A508       2,550       2,611            61           123,148
103 A509       7,544       7,596            52           103,770
104 A510       6,676       6,732            56           111,608
105 A511       8,312       8,384            72           143,496
106 A512       9,018       9,116            98           196,855
107 A513       7,756       7,771            15             29,895
108 A514       9,051       9,113            62           125,208
109 A515       6,647       6,697            50           100,488
110 A516       1,247       1,344            97           195,633
111 A517       8,520       8,659          139           281,315
112 A518       5,972       5,981              9             17,937
113 A519       7,048       7,063            15             30,063
114 A520       7,244       7,388          144           317,105
115 A521       5,461       5,549            88           176,255
116 A522       9,393       9,515          122           246,295
117 A523       6,766       6,813            47             93,671
118 A524       9,962     10,079          117           235,995
119 B101       6,769       6,913          144           291,615
120 B102       4,973       5,034            61           122,310
121 B103       5,715       5,812            97           194,795
122 B104       5,551       5,614            63           127,268
123 B105       8,785       8,928          143           289,555
124 B106       7,997       8,040            43             85,699
125 B107       5,972       6,085          113           227,755
126 B108       7,912       7,997            85           170,075
127 B109       6,822       6,891            69           137,517
128 B110       7,185       7,280            95           190,675
129 B111       8,687       8,765            78           155,655
130 B112       7,714       7,811            97           194,795
131 B113       8,715       8,851          136           275,135
132 B114       8,800       8,853            53           105,830
133 B115       7,828       7,948          120           243,013
134 B116       8,250       8,350          100           200,975
135 B117       7,285       7,406          121           252,903
136 B118       7,573       7,618            45             90,188
137 B119       7,608       7,656            48             95,664
138 B120       9,935     10,069          134           271,015
139 B121       5,350       5,437            87           175,033
140 B122       1,721       1,814            93           188,230
141 B123       7,522       7,602            80           159,775
142 B124       7,100       7,159            59           117,587
143 B125       9,312       9,411            99           200,590
144 B127       6,142       6,211            69           139,628
145 B201       7,918       8,036          118           238,055
146 B202       8,237       8,293            56           111,608
147 B203       8,137       8,231            94           188,615
148 B204       8,364       8,480          116           233,935
149 B205       8,940       9,015            75           149,475
150 B206       6,952       7,075          123           248,355
151 B207       7,850       7,992          142           287,495
152 B208       6,869       6,964            95           190,675
153 B209       7,022       7,139          117           243,331
154 B210       7,172       7,276          104           209,215
155 B211       7,534       7,618            84           168,015
156 B212       8,824       8,874            50             99,650
157 B213       8,853       8,928            75           149,475
158 B214       7,261       7,300            39             77,727
159 B215       8,411       8,479            68           135,524
160 B216       9,621       9,681            60           119,580
161 B217       8,069       8,140            71           143,748
162 B218       7,923       8,003            80           159,775
163 B219       6,098       6,161            63           125,559
164 B220       7,969       8,063            94           188,615
165 B221       8,551       8,608            57           114,070
166 B222       6,922       7,009            87           175,870
167 B223       7,200       7,275            75           150,313
168 B224       1,134       1,263          129           272,047
169 B225       8,807       8,882            75           150,313
170 B226       8,944       9,058          114           229,815
171 B227       5,853       5,949            96           202,241
172 B228       9,699       9,759            60           119,580
173 B230       3,293       3,341            48             95,664
174 B232       8,016       8,058            42             83,706
175 B301       9,455       9,501            46             91,678
176 B302       7,867       7,937            70           140,850
177 B303       9,554       9,614            60           121,088
178 B304       8,506       8,679          173           359,014
179 B305       5,415       5,464            49             97,657
180 B306       7,342       7,433            91           184,110
181 B307       9,113       9,235          122           247,133
182 B308       6,434       6,501            67           135,508
183 B309       7,742       7,787            45             89,685
184 B310     10,027     10,101            74           147,482
185 B311       6,792       6,874            82           163,895
186 B312     10,363     10,475          112           225,695
187 B313       8,811       8,856            45             89,685
188 B314       8,622       8,739          117           235,995
189 B315       7,971       8,029            58           116,130
190 B316       6,865       6,933            68           135,524
191 B317       6,833       6,944          111           223,635
192 B318       8,444       8,494            50             99,650
193 B319       7,888       7,952            64           127,552
194 B320       2,030       2,237          207           449,539
195 B321       6,415       6,538          123           248,355
196 B322       8,457       8,571          114           230,653
197 B323       7,551       7,631            80           161,450
198 B324       6,549       6,588            39             77,727
199 B325       6,583       6,691          108           217,455
200 B326       6,541       6,573            32             63,776
201 B327       6,114       6,165            51           102,548
202 B328       7,897       8,007          110           222,413
203 B330       8,960       8,995            35             69,755
204 B332       5,783       5,869            86           172,973
205 B401       6,455       6,518            63           127,268
206 B402     11,056     11,102            46             91,678
207 B403       5,611       5,650            39             77,828
208 B404       8,729       8,781            52           103,770
209 B405       8,876       8,899            23             46,543
210 B406       6,626       6,711            85           171,750
211 B407       7,200       7,277            77           165,936
212 B408       5,036       5,081            45             89,685
213 B409       7,952       8,007            55           109,950
214 B410       8,386       8,474            88           177,930
215 B411       6,723       6,791            68           135,893
216 B412       5,444       5,504            60           119,580
217 B413       7,010       7,077            67           134,670
218 B414       6,987       7,185          198           437,164
219 B415       6,672       6,715            43             86,905
220 B416       5,838       5,873            35             70,425
221 B417       8,847       8,950          103           209,829
222 B418       5,118       5,164            46             91,678
223 B419       6,640       6,727            87           180,704
224 B420       7,477       7,530            53           105,830
225 B421       8,102       8,159            57           114,908
226 B422       6,917       6,947            30             59,790
227 B423       1,949       2,005            56           111,608
228 B424       6,087       6,128            41             82,785
229 B425       7,888       7,999          111           228,973
230 B426       5,821       5,875            54           108,728
231 B427       9,649       9,712            63           125,559
232 B428       8,078       8,113            35             70,425
233 B430       7,778       7,807            29             57,797
234 B432       9,394       9,436            42             83,706
235 B501       6,727       6,755            28             55,804
236 B502       6,695       6,738            43             85,699
237 B503       6,589       6,697          108           245,079
238 B504       5,533       5,617            84           169,690
239 B505       7,820       7,975          155           346,528
240 B506       7,769       7,845            76           153,210
241 B507       5,747       5,779            32             64,245
242 B508       4,760       4,823            63           149,657
243 B509       6,336       6,371            35             70,425
244 B510       6,006       6,051            45             89,685
245 B511       5,303       5,332            29             57,797
246 B512       7,842       7,872            30             59,790
247 B513       6,992       7,053            61           123,148
248 B514       3,358       3,425            67           133,833
249 B515       8,688       8,786            98           197,693
250 B516       7,850       7,930            80           161,450
251 B517       8,285       8,356            71           142,910
252 B518       5,070       5,150            80           161,450
253 B519       4,972       4,999            27             53,811
254 B520       6,455       6,486            31             62,185
255 B521       8,115       8,142            27             53,811
256 B522       5,988       6,089          101           273,465
257 B523       6,218       6,285            67           133,833
258 B524       7,788       7,850            62           123,566
259 B525       8,916       8,969            53           106,668
260 B526       5,785       5,839            54           108,728
261 B527       7,516       7,626          110           235,743
262 B528       4,868       4,918            50           100,488
263 B530       7,045       7,103            58           116,130
264 B532       8,653       8,675            22             44,483
265 C301       6,805       6,877            72           143,496
266 C302     10,613     10,668            55           109,615
267 C303       8,210       8,306            96           192,735
268 C304     10,461     10,595          134           271,015
269 C305       7,062       7,182          120           242,175
270 C306       9,045       9,232          187           392,516
271 C307       9,647       9,746            99           198,915
272 C308       9,365       9,566          201           426,018
273 C309       9,088       9,184            96           192,735
274 C310       8,310       8,359            49             97,657
275 C311       8,727       8,890          163           335,084
276 C312       8,505       8,589            84           168,853
277 C313       8,919       9,017            98           196,855
278 C314       7,333       7,442          109           219,515
279 C315       7,028       7,125            97           194,795
280 C316       7,028       7,158          130           262,775
281 C317       9,518       9,649          131           264,835
282 C318       6,755       6,834            79           157,715
283 C319       7,975       8,061            86           172,135
284 C320       9,570       9,653            83           165,955
285 C322       9,028       9,138          110           221,575
286 C324       8,488       8,529            41             81,713
287 C401       8,230       8,370          140           283,375
288 C402       9,235       9,343          108           217,455
289 C403       8,541       8,657          116           233,935
290 C404       7,913       7,997            84           168,015
291 C405       7,133       7,241          108           217,455
292 C406       8,641       8,786          145           293,675
293 C407       8,315       8,377            62           124,370
294 C408       8,486       8,544            58           115,594
295 C409       6,677       6,759            82           163,895
296 C410       7,931       8,082          151           306,368
297 C411       9,155       9,255          100           200,975
298 C412       7,547       7,589            42             83,706
299 C413       5,416       5,502            86           172,135
300 C414       5,932       6,001            69           137,517
301 C415       8,487       8,656          169           349,442
302 C416       6,732       6,835          103           207,155
303 C417       7,219       7,278            59           117,587
304 C418       9,473       9,541            68           135,524
305 C419       8,025       8,093            68           135,524
306 C420       8,327       8,415            88           176,255
307 C422       7,883       8,007          124           251,253
308 C424       6,900       7,005          105           211,275
309 C501       8,270       8,451          181           378,158
310 C502       6,662       6,730            68           135,524
311 C503       7,852       7,929            77           153,595
312 C504       7,895       8,007          112           225,695
313 C505       6,506       6,617          111           224,473
314 C506       6,298       6,375            77           155,270
315 C507       8,526       8,641          115           231,875
316 C508       6,579       6,661            82           163,895
317 C509       7,987       8,145          158           323,119
318 C510       9,749       9,913          164           337,477
319 C511       6,742       6,826            84           168,015
320 C512       7,472       7,528            56           111,608
321 C513       7,002       7,092            90           180,375
322 C514       6,332       6,363            31             61,783
323 C515       8,705       8,828          123           248,355
324 C516       6,297       6,355            58           115,594
325 C517     10,086     10,142            56           111,608
326 C518       6,690       6,770            80           159,775
327 C519       7,764       7,856            92           184,495
328 C520       9,396       9,487            91           182,435
329 C522       7,164       7,231            67           134,670
330 C524       7,937       8,041          104           209,215
331 C601       8,153       8,206            53           105,629
332 C602       7,865       7,985          120           242,175
333 C603       5,228       5,314            86           172,135
334 C604       7,648       7,724            76           153,210
335 C605       5,957       6,024            67           133,531
336 C606       8,852       8,964          112           225,695
337 C607       8,062       8,225          163           335,084
338 C608       6,444       6,526            82           163,895
339 C609       8,079       8,185          106           213,335
340 C610       7,557       7,654            97           194,795
341 C611       9,143       9,294          151           324,693
342 C612       7,634       7,712            78           155,655
343 C613       5,856       5,953            97           194,795
344 C614       6,098       6,176            78           155,655
345 C615       7,317       7,404            87           175,033
346 C616       7,443       7,491            48             95,664
347 C617       9,006       9,071            65           129,545
348 C618       8,344       8,408            64           127,552
349 C619       7,800       7,925          125           252,475
350 C620       9,973     10,040            67           133,531
351 C622       6,217       6,298            81           161,835
352 C624     10,299     10,383            84           168,015
353 C701       7,606       7,694            88           176,255
354 C702       9,684       9,815          131           264,835
355 C703       9,160       9,235            75           149,475
356 C704       5,763       5,824            61           121,573
357 C705       8,434       8,523            89           178,315
358 C706       7,063       7,113            50             99,650
359 C707       8,954       9,046            92           184,495
360 C708       6,836       6,906            70           139,510
361 C709       7,880       7,947            67           133,531
362 C710       6,004       6,115          111           223,635
363 C711       7,355       7,427            72           144,133
364 C712       6,508       6,570            62           123,566
365 C713       9,114       9,207            93           186,555
366 C714       7,301       7,415          114           229,815
367 C715       7,094       7,159            65           129,545
368 C716       9,425       9,562          137           282,029
369 C717       8,794       8,891            97           194,795
370 C718       7,178       7,235            57           113,601
371 C719       9,638       9,762          124           251,253
372 C720       8,094       8,262          168           347,049
373 C722       8,747       8,824            77           155,270
374 C724       6,698       6,777            79           159,390
375 C801       9,002       9,052            50             99,650
376 C802       8,999       9,094            95           190,675
377 C803       7,512       7,625          113           227,755
378 C804       8,900       9,014          114           229,815
379 C805       7,841       7,935            94           188,615
380 C806       6,330       6,377            47             93,671
381 C807       8,671       8,766            95           190,675
382 C808       7,360       7,435            75           149,475
383 C809       8,877       8,940            63           125,559
384 C810       4,904       4,940            36             71,748
385 C811       6,138       6,221            83           165,955
386 C812       5,747       5,806            59           118,190
387 C813       5,921       5,987            66           132,610
388 C814       9,425       9,528          103           207,155
389 C815       6,012       6,082            70           140,013
390 C816       8,727       8,783            56           111,608
391 C817       7,253       7,313            60           120,250
392 C818       7,199       7,337          138           293,584
393 C819       7,877       8,051          174           361,407
394 C820       6,907       6,973            66           131,538
395 C822       6,085       6,165            80           161,450
396 C824       8,103       8,175            72           144,970
397 C901       8,783       8,900          117           235,995
398 C902       8,208       8,236            28             55,804
399 C903       4,587       4,666            79           159,390
400 C904       7,945       8,037            92           185,333
401 C905       6,116       6,214            98           198,530
402 C906       6,288       6,326            38             75,768
403 C907       5,123       5,226          103           207,155
404 C908       7,762       7,899          137           291,191
405 C909       7,791       7,875            84           168,015
406 C910       5,474       5,517            43             85,699
407 C911       9,917     10,029          112           225,695
408 C912       6,467       6,594          127           256,595
409 C913       8,367       8,431            64           127,552
410 C914       4,663       4,744            81           162,673
411 C915       6,863       6,923            60           120,250
412 C916       4,969       5,007            38             75,734
413 C917       8,153       8,211            58           115,594
414 C918       5,701       5,775            74           147,482
415 C919       5,295       5,338            43             85,699
416 C920       8,853       8,900            47             93,671
417 C922       5,146       5,226            80           161,450
418 C924       6,841       6,928            87           174,195

Mọi thắc mắc liên hệ trưởng nhà để được giải đáp.