Thông tin liên hệ CBCNV KTX

Thông tin liên hệ cán bộ công nhân viên KTX

THÔNG TIN LIÊN HỆ KHU ĐÔNG

PHỤ TRÁCH CTSV
LƯU ĐÌNH DIỆM
PT. ĐỘI BẢO TRÌ
TRẦN MẠNH HÀ
TRƯỞNG NHÀ KHU A, B
PHẠM ANH
Contact_KTXDong
(0236) 3.955.579
VĂN PHÒNG KHU ĐÔNG
Văn phòng
TRƯỞNG NHÀ KHU C
LÊ THỊ NI NA
Phone
(0236) 3.981.579
AN NINH TRẬT TỰ
Đội ANTT

THÔNG TIN LIÊN HỆ KHU TÂY

PT. ĐỘI BẢO TRÌ
NGUYỄN THANH HIỆP
TRƯỞNG NHÀ KHU A, B, C
ĐINH THỊ NGỌC LIỄU
BannerKhuTay
(0236) 3.772.579
VĂN PHÒNG KHU TÂY
Văn phòng
TRƯỞNG NHÀ KHU D, E, F
TRẦN VĂN NGÔN
Phone
(0236) 3.740.080
AN NINH TRẬT TỰ
Đội ANTT