Thông báo v/v cấm vận chuyển chất nổ, chất độc hại, nguy hiểm & vũ khí trên đại bàn TP Đà Nẵng trong thời gian diễn ra Tuần lễ Cấp cao APEC 2017