Thư kêu gọi quyên góp ủng hộ lũ lụt

Lưu ý: sinh viên có gia đình trong vùng lũ bị thiệt hại thì liên hệ văn phòng để đăng ký danh sách hỗ trợ. KTX sẽ tổ chức xét chọn các trường hợp danh sách để hỗ trợ sau khi có kết quả quyên góp.

Category: