Thông báo V/v tăng giá bán điện kể từ ngày 20/03/2019