Thông báo v/v Kỷ luật sinh viên vi phạm nội quy KTX (Số 2431)