Kể từ ngày 01/08/2013 Khu KTX phía Đông đã được bàn giao và chính thức mở cửa để phục vụ HS-SV trên địa bàn Đà Nẵng.
Vậy kính mời các quý vị phụ huynh và HSSV tới tham quan và đăng ký vào ở tại KTX.

mocuakhudong