QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP ĐỘI SINH VIÊN TỰ QUẢN TẠI KTX

11/04/2013
Posted by: Ký túc xá Đà Nẵng

TRUNG TÂM QUẢN LÝ KTX SV DMC – 579               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng,  ngày    tháng    năm 2013

 

QUY ĐỊNH

HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỘI SINH VIÊN TỰ QUẢN KTX DMC – 579

I. Quyền hạn và trách nhiệm:

1. Thường xuyên đôn đốc và kiểm tra SV thực hiện các quy định tại phòng ở và các khu vực khác của KTX theo quy định ban hành của khu KTX.

2. Tổ chức cho SV tham gia làm vệ sinh môi trường, tham gia giải quyết các trường hợp bất thường xảy ra trong KTX như hoả hoạn, rủi ro, gây gỗ đánh nhau  . . .

3. Kịp thời phát hiện các vi phạm, lập biên bản và kiến nghị các biện pháp xử lý thích hợp, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn trong KTX.

II. Phương thức tổ chức kiểm tra SV:

1. Tổ chức kiểm tra SV theo sự chỉ đạo của Ban Quản lý KTX.

2. Khi phát hiện các vi phạm quy chế và nội quy phải báo cáo ngay cán bộ trực của Đội bảo vệ KTX đồng thời phải áp dụng các biện pháp xử lý kịp thời.

3. Sau khi kiểm tra khu KTX và hoàn thành nhiệm vụ được phân công, các thành viên trong đội hội ý để ghi nhận xét vào sổ trực và đề xuất, kiến nghị (nếu có).

III. Thời gian và địa điểm trực:

–          Trực theo sự phân công của TT Quản lý KTX.

–          Địa điểm trực: Trung Tâm Quản lý KTX.

–          Các thành viên tổ chức kiểm tra KTX định kỳ theo sự phân công của Đội trưởng hoặc Đội phó Đội sinh viên tự quản. Theo dõi và báo cáo cán bộ quản lý TT Quản lý KTX kịp thời những biểu hiện bất thường xảy ra của SV ở trong KTX.

IV. Quyền lợi của thành viên:

Thành viên Đội sinh viên tự quản được hưởng quyền lợi theo quy định riêng của KTX ban hành.

V. Chế độ sinh hoạt:

Hàng tuần báo cáo công việc qua email của người phụ trách, báo cáo trực tiếp hoặc qua điện thoại khi có việc cần gấp.

Mỗi tháng, đội sinh viên tự quản tổ chức họp một lần vào ngày cuối tháng dưới sự chủ trì của người phụ trách đội nhằm đánh giá hoạt động trong tháng và triển khai công tác cho tháng tiếp theo.

VI. Cơ cấu tổ chức:

1. Phụ trách: Ông : Trần Văn Ngôn (CV P. CTSV) và Ông:Trần Văn Hùng (Đội trưởng BV)

2. Đội trưởng: Trần Thế Anh (Trường ĐHBK phòng F.225)

3. Đội phó: 1 SV của Khu A và 1 SV của Khu F(có danh sách kèm theo).

Q.GIÁM ĐỐC

                                                                                                                   (đã ký)

                                                                                                           TRẦN ĐỨC VINH

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN