Chương trình sẽ được chia thành hai đợt, đợt 1 diễn ra tại khu tây ngày 19/03, đợt hai diễn ra tại khu đông ngày 21/03:

KHU TÂY:

kehoachkhutay-1

KHU ĐÔNG:

kehoach-1

kehoach-2

kehoach-3