KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG QUẠT ĐỊNH KỲ KTX 2019

LỊCH BẢO DƯỠNG QUẠT ĐỊNH KỲ KTX 2019

1/ Thời gian dự kiến :

Khu Tây   :  Từ ngày 04/03/2019 đến hết ngày 10/5/2019

Khu Đông : Từ ngày 04/03/2019 đến hết ngày 29/4/2019

2/ Tiến độ thực hiện :

a/ Khu Tây :

STT Tên Block TG bắt đầu TG hoàn thành
1.        C 12/3/2019 27/3/2019
2.        B 28/3/2019 12/4/2019
3.        E 15/4/2019 29/4/2019
4.        D 02/5/2019 17/5/2019
5.        A 20/5/2019 04/6/2019
6.        F 05/6/2019 13/6/2019
7.        Rà soát lại các phòng xót 14/6/2019 30/6/2019

 b/ Khu Đông :

STT Tên Block TG bắt đầu TG hoàn thành
1.        C 04/3/2019 22/3/2019
2.        A 25/3/2019 03/4/2019
3.        B 04/4/2019 15/4/2019
4.        Rà soát lại các phòng xót 16/4/2019 29/4/2019
Category: