Những bạn sinh viên có tài sản nêu trong danh sách nhanh chóng liên hệ văn phòng KTX để được giải quyết, nếu quá 30 ngày kể từ ngày đăng báo thì KTX sẽ giải quyết theo quy định.

DANH SÁCH XE KHÔNG LƯU HÀNH-20.1