TT Họ và tên Trường Phòng Ngày sinh Thời gian lưu trú CLB/Đội Hoạt động
KTX PHÍA TÂY  
1 Nguyễn Duy Hoàn ĐH Bách khoa E101 26/10/1998 12 tháng Đội tự quản – Tình nguyện Tích cực tham gia chương trình: Nồi cháo tình thương, hỗ trợ hiến máu nhân đạo, quyên góp tiền ủng hộ, hỗ trợ các chương trình của KTX
2 Trần Anh Hiếu ĐH Duy Tân C403 02/02/1999 17 tháng Đội tự quản- Tình nguyện Tích cực tham gia chương trình: Nồi cháo tình thương, hỗ trợ hiến máu nhân đạo,quyên góp tiền ủng hộ, hỗ trợ các chương trình của KTX, hỗ trợ Hoạt động đọc sách
3 Đàm Thị Dung ĐH Bách khoa A213 29/01/1999 17 tháng Đội tự quản- Tình nguyện Tích cực tham gia chương trình: Nồi cháo tình thương, hỗ trợ hiến máu nhân đạo, quyên góp tiền ủng hộ, hỗ trợ các chương trình của KTX, hỗ trợ Hoạt động đọc sách
4 Nguyễn Thị Thùy Trinh ĐH Bách khoa A213 17/04/1999 17 tháng Đội tự quản- Tình nguyện Tích cực tham gia chương trình: Nồi cháo tình thương, hỗ trợ hiến máu nhân đạo,quyên góp tiền ủng hộ, hỗ trợ các chương trình của KTX, hỗ trợ Hoạt động đọc sách
5 Nguyễn Thị Phương Thảo ĐH Sư phạm A307 08/11/1997 34 tháng Tình nguyện Tích cực tham gia chương trình: Nồi cháo tình thương, hỗ trợ hiến máu nhân đạo, hỗ trợ các chương trình của KTX, hỗ trợ Hoạt động đọc sách, giờ trái đất, vệ sinh môi trường, xuân tình nguyện,tham gia hội thao
6 Nguyễn Thị Bênh ĐH Sư phạm A321 22/05/1997 26 tháng Tình nguyện Tích cực tham gia chương trình: Nồi cháo tình thương, hỗ trợ hiến máu nhân đạo, tham gia hội thao
7 Bùi Thị Hồng My ĐH Sư phạm B103 : 01/10/1997 39 tháng Tình nguyện Tích cực tham gia chương trình: Nồi cháo tình thương, hỗ trợ hiến máu nhân đạo, giờ Trái đất, tham gia hội thao
8 Ngô Thị Quỳnh Hoa ĐH Sư phạm B401 27/02/1997 38 tháng Tình nguyện Tích cực tham gia chương trình: Nồi cháo tình thương, hỗ trợ hiến máu nhân đạo, giờ Trái đất, tham gia hội thao
9 Nguyễn Thị Thúy ĐH Sư phạm C323  26/12/1996 48 tháng Đội tự quản Tích cực tham gia chương trình:  quyên góp tiền ủng hộ,, hỗ trợ các chương trình của KTX, hỗ trợ Hoạt động đọc sách, giờ trái đất, vệ sinh môi trường, tham gia hội thao
10 Đặng Thị Thu Hiền ĐH Duy Tân B419 03/09/1999 13 tháng Đội tự quản- Tình nguyện Tích cực tham gia chương trình: Nồi cháo tình thương, hỗ trợ hiến máu nhân đạo, hỗ trợ các chương trình của KTX, hỗ trợ Hoạt động đọc sách, giờ trái đất, vệ sinh môi trường, tham gia hội thao
11 Lê Nhật Trung ĐH Bách khoa E118 24/11/1995 33 tháng Đội tự quản- Tình nguyện Tích cực tham gia chương trình: Nồi cháo tình thương, hỗ trợ hiến máu nhân đạo, quyên góp tiền ủng hộ, hỗ trợ các chương trình của KTX, hỗ trợ Hoạt động đọc sách, giờ trái đất, vệ sinh môi trường, tham gia hội thao
12 Lê Thị Niên ĐH Sư phạm B101 16/08/1997 22 tháng Đội Tình nguyện Tích cực tham gia chương trình: Nồi cháo tình thương, hỗ trợ hiến máu nhân đạo, hỗ trợ các chương trình của KTX, hỗ trợ Hoạt động đọc sách, giờ trái đất, vệ sinh môi trường, tham gia hội thao
13 Lê Thị Trang ĐH Duy Tân A318 25/11/1999 16 tháng Đội tự quản- Tình nguyện Tích cực tham gia chương trình: Nồi cháo tình thương, hỗ trợ hiến máu nhân đạo, hỗ trợ các chương trình của KTX, hỗ trợ Hoạt động đọc sách, giờ trái đất, vệ sinh môi trường, xuân tình nguyện, tham gia hội thao
14 Lê Thị Minh Nhàn ĐH Bách khoa A412  29/10/1999 13 tháng Đội tự quản- Tình nguyện Tích cực tham gia chương trình: Nồi cháo tình thương, hỗ trợ hiến máu nhân đạo, hỗ trợ các chương trình của KTX,quyên góp tiền ủng hộ, hỗ trợ Hoạt động đọc sách, giờ trái đất, vệ sinh môi trường, tham gia hội thao
15 Đoàn Thị Phương Anh ĐH Duy Tân A423 19/06/1997 39 tháng Đội tình nguyện Tích cực tham gia chương trình: Nồi cháo tình thương, hỗ trợ hiến máu nhân đạo, hỗ trợ các chương trình của KTX, hỗ trợ Hoạt động đọc sách, giờ trái đất, vệ sinh môi trường, xuân tình nguyện, tham gia hội thao
16 Phan Văn Quốc ĐH Bách khoa E112 04/03/1998 21 tháng Đội tình nguyện Tích cực tham gia chương trình: Nồi cháo tình thương, hỗ trợ hiến máu nhân đạo, hỗ trợ các chương trình của KTX, hỗ trợ Hoạt động đọc sách, quyên góp tiền ủng hộ, giờ trái đất, vệ sinh môi trường, tham gia hội thao
17 Phạm Thị Ngọc Huyền ĐH Sư phạm A113 18/05/1997 39 tháng Đội tự quản- Tình nguyện Tích cực tham gia chương trình: Nồi cháo tình thương, hỗ trợ hiến máu nhân đạo,quyên góp tiền ủng hộ, hỗ trợ các chương trình của KTX, hỗ trợ Hoạt động đọc sách, giờ trái đất, vệ sinh môi trường, xuân tình nguyện, tham gia hội thao
18 Võ Hoàng Trinh ĐH Sư phạm A101 07/08/1996 39 tháng Đội tình nguyện Tích cực tham gia chương trình: Nồi cháo tình thương, hỗ trợ hiến máu nhân đạo, hỗ trợ các chương trình của KTX, hỗ trợ Hoạt động đọc sách, giờ trái đất, vệ sinh môi trường, tham gia hội thao
19 Châu Việt Trung ĐH Bách khoa D227 20/05/1999 16 tháng Đội tình nguyện Tích cực tham gia chương trình: Nồi cháo tình thương, hỗ trợ hiến máu nhân đạo, hỗ trợ các chương trình của KTX, hỗ trợ Hoạt động đọc sách, vệ sinh môi trường
20 Huyền Tôn Nữ Bảo Tiên ĐH Sư phạm A109 13/02/1998 28 tháng Đội tình nguyện Tích cực tham gia chương trình: Nồi cháo tình thương, hỗ trợ hiến máu nhân đạo
21 Võ Chí Trung ĐH Bách khoa E407 14/01/1998 12 tháng Đội tình nguyện Tích cực tham gia chương trình: Nồi cháo tình thương, hỗ trợ hiến máu nhân đạo, hỗ trợ các chương trình của KTX, quyên góp tiền ủng hộ, hỗ trợ Hoạt động đọc sách, giờ trái đất, vệ sinh môi trường, tham gia hội thao
22 Dương Quang Khánh ĐH Bách khoa E411 01/03/1999 16 tháng Đội tình nguyện Tích cực tham gia chương trình: Nồi cháo tình thương, hỗ trợ hiến máu nhân đạo, hỗ trợ các chương trình của KTX, giờ trái đất, vệ sinh môi trường, tham gia hội thao
23 Đinh Thị Linh Thảo ĐH Sư phạm A318 21/02/1997 24 tháng Đội tự quản Tích cực tham gia chương trình: Nồi cháo tình thương, hỗ trợ hiến máu nhân đạo, hỗ trợ các chương trình của KTX, hỗ trợ Hoạt động đọc sách, giờ trái đất, vệ sinh môi trường, tham gia hội thao
24 Hoàng Đình Chiến ĐH Bách khoa D411 06/02/1997 39 tháng Đội tình nguyện – Bóng chuyền Tích cực tham gia chương trình: Nồi cháo tình thương, hỗ trợ hiến máu nhân đạo, hỗ trợ các chương trình của KTX, giờ trái đất, vệ sinh môi trường, tham gia hội thao
25 Lê Đình Văn ĐH Bách khoa D516 02/08/1996 40 tháng Đội tình nguyện – Bóng chuyền Tích cực tham gia chương trình: Nồi cháo tình thương, hỗ trợ hiến máu nhân đạo, hỗ trợ các chương trình của KTX, tham gia hội thao
KTX PHÍA ĐÔNG  
26 Huỳnh Thị Trường Vi ĐH Kinh Tế C912 11/08/1997 38 tháng Đội tự quản – Tình nguyện Tích cực tham gia chương trình: Nồi cháo tình thương, hỗ trợ hiến máu nhân đạo, quyên góp tiền ủng hộ, hỗ trợ các chương trình của KTX
27 Huỳnh Thị Kiều ĐH Kinh Tế C912 12/01/1997 38 tháng Đội tự quản- Tình nguyện Tích cực tham gia chương trình: Nồi cháo tình thương, hỗ trợ hiến máu nhân đạo,quyên góp tiền ủng hộ, hỗ trợ các chương trình của KTX
28 Nguyễn Thị Vân An ĐH Kiến Trúc C504 23/02/1999 16 tháng Đội Tình nguyện Tích cực tham gia chương trình: Nồi cháo tình thương, hỗ trợ hiến máu nhân đạo, quyên góp tiền ủng hộ, hỗ trợ các chương trình của KTX, tham gia hội thao
29 Trắng Thị Tuyết ĐH Ngoại Ngữ C513 01/08/1996 12 tháng Đội tự quản Tích cực tham gia chương trình: Tham gia các hoạt động dọn vệ sinh KTX, tham gia hội thao 2018
30 Nguyễn Thọ Phúc ĐH Kiến Trúc A402 20/8/1997 39 tháng Đội Tình nguyện Tích cực tham gia chương trình: Nồi cháo tình thương, Hiến máu nhân đạo,quyên góp tiền ủng hộ, hỗ trợ các chương trình của KTX,
31 Phan Trọng Kha CĐ  Nghề số 5 A324 24/ 4/1996 26 tháng Đội Tình nguyện Tích cực tham gia chương trình: Tham gia hiến máu nhân đạo, hỗ trợ các chương trình của KTX, tham gia dọn vệ sinh, tham gia hội thao
32 Lê Nhật Tân ĐH Đông Á A308 16/ 2/1996 32 tháng Đội tự quản Tích cực tham gia chương trình: Nồi cháo tình thương, hỗ trợ hiến máu nhân đạo, hỗ trợ các chương trình của KTX, tổ chức các chương trình thiện nguyện.
33 Lê Thị Hồng Nhung ĐH Kiến Trúc C310 14/12/1997 39 tháng Đội Tình nguyện Tích cực tham gia chương trình: Hiến máu nhân đạo, hỗ trợ các chương trình của KTX, tham gia hội thao, tham gia các chương trình thiện nguyện.
34 Phan Duy Lương ĐH Kiến Trúc A204 23/ 8/1996 28 tháng Đội tự quản Tích cực tham gia chương trình: Hhiến máu nhân đạo, hỗ trợ các chương trình của KTX, tham gia dọn vệ sinh, tham gia hội thao, tham gia các chương trình thiện nguyện.
35 Nguyễn Văn Giai ĐH Kiến Trúc A308 16/10/1995 51 tháng Đội tự quản Tích cực tham gia chương trình: Hiến máu nhân đạo, hỗ trợ các chương trình của KTX, tham gia dọn vệ sinh, tham gia hội thao
36 Trương Thị Trúc Đại học Kinh Tế B220 15/08/1997 39 tháng Đội tự quản – Tình nguyện Tích cực tham gia chương trình: Nồi cháo tình thương, hỗ trợ hiến máu nhân đạo, quyên góp tiền ủng hộ, hỗ trợ các chương trình của KTX
37 Dương Thị Thu Hiền Đại học Đông Á B205 03/10/1998 16 tháng Đội tự quản- Tình nguyện Tích cực tham gia chương trình: Nồi cháo tình thương, hỗ trợ hiến máu nhân đạo,quyên góp tiền ủng hộ, hỗ trợ các chương trình của KTX
38 Nguyễn Thị Diễm Thúy Đại học Đông Á B212 02/10/1998 19 tháng Đội tự quản Tích cực tham gia chương trình: hiến máu nhân đạo, dọn vê sinh KTX, hỗ trợ các chương trình của KTX, tham gia hội thao
39 Nguyễn Thị Hằng Đại học Kinh Tế B323 25/09/1999 15 tháng Đội tự quản- Tình nguyện Tích cực tham gia chương trình: Nồi cháo tình thương, hỗ trợ hiến máu nhân đạo, quyên góp tiền ủng hộ, hỗ trợ các chương trình của KTX,
40 Cao Thị Hồng Đại học Ngoại Ngữ B323 17/09/1999 15 tháng Đội tự quản- Tình nguyện Tích cực tham gia chương trình: Nồi cháo tình thương, hỗ trợ hiến máu nhân đạo,quyên góp tiền ủng hộ, hỗ trợ các chương trình của KTX,
41 Nguyễn Thị Kim Khánh Đại học Kinh Tế C912 21/11/1997 38 tháng Đội tự quản- Tình nguyện Tích cực tham gia chương trình: Nồi cháo tình thương, hỗ trợ hiến máu nhân đạo,quyên góp tiền ủng hộ, hỗ trợ các chương trình của KTX
42 Lương Thị Anh Đại học Kinh Tế C912 20/5/1997 38 tháng Đội tự quản- Tình nguyện Tích cực tham gia chương trình: Nồi cháo tình thương, hỗ trợ hiến máu nhân đạo,quyên góp tiền ủng hộ, hỗ trợ các chương trình của KTX
43 Trần Thị Thanh Thu Đại học Đông Á B205 06/09/1998 18 tháng Đội Tình nguyện Tích cực tham gia chương trình: Nồi cháo tình thương, hỗ trợ hiến máu nhân đạo, hỗ trợ các chương trình của KTX, giờ trái đất, vệ sinh môi trường, xuân tình nguyện,tham gia hội thao
44 Thân Thị Thu Thủy ĐH Duy Tân B218 20/4/1998 28 tháng Đội Tình nguyện Tích cực tham gia chương trình: Nồi cháo tình thương, hỗ trợ hiến máu nhân đạo, quyên góp tiền ủng hộ, hỗ trợ các chương trình của KTX,
45 HComRchi Đại học Kiến Trúc B218 04/04/1998 28 tháng Đội Tình nguyện Tích cực tham gia chương trình: Nồi cháo tình thương, hỗ trợ hiến máu nhân đạo, quyên góp tiền ủng hộ, hỗ trợ các chương trình của KTX,
46 Nguyễn Thị Thanh Thảo Đại học Kiến Trúc C618 04/11/1997 22 tháng Đội Tình nguyện Tích cực tham gia chương trình: Nồi cháo tình thương, hỗ trợ hiến máu nhân đạo, quyên góp tiền ủng hộ, hỗ trợ các chương trình của KTX,
47 Trịnh Thị Tình Đại học Kinh Tế B222 15/11/1996 40 tháng Đội Tình nguyện Tích cực tham gia chương trình: Nồi cháo tình thương, hỗ trợ hiến máu nhân đạo, quyên góp tiền ủng hộ, hỗ trợ các chương trình của KTX,
48 Lê Thị Minh Vân Đại học Kinh Tế C509 29/1/1998 28 tháng Đội Tình nguyện Tích cực tham gia chương trình: Nồi cháo tình thương, hỗ trợ hiến máu nhân đạo, quyên góp tiền ủng hộ, hỗ trợ các chương trình của KTX,
49 Đào Xuân Thế ĐH Duy Tân A520 02/03/1998 16 tháng Đội Tình nguyện Tích cực tham gia chương trình: Nồi cháo tình thương, hỗ trợ hiến máu nhân đạo, quyên góp tiền ủng hộ, hỗ trợ các chương trình của KTX,
50 Lê Thị Thái Đại học Kinh Tế C304 12/12/1998 28 tháng Đội Tình nguyện Tích cực tham gia chương trình: Nồi cháo tình thương, hỗ trợ hiến máu nhân đạo, quyên góp tiền ủng hộ, hỗ trợ các chương trình của KTX,
51 Lê Thị Ngọc Ánh ĐH Kiến Trúc C817 08/07/1999 28 tháng Đội Tình nguyện Tích cực tham gia chương trình: Nồi cháo tình thương, hỗ trợ hiến máu nhân đạo, quyên góp tiền ủng hộ, hỗ trợ các chương trình của KTX,
52 Đỗ Thị Linh ĐH Kiến Trúc B205 23/8/1999 16 tháng Đội Tình nguyện Tích cực tham gia chương trình: Nồi cháo tình thương, hỗ trợ hiến máu nhân đạo, quyên góp tiền ủng hộ, hỗ trợ các chương trình của KTX,
53 Cao Xuân Thành Đại học Đông Á A524 16/5/1998 16 tháng Đội Tình nguyện Tích cực tham gia chương trình: Nồi cháo tình thương, hỗ trợ hiến máu nhân đạo, quyên góp tiền ủng hộ, hỗ trợ các chương trình của KTX,
54 Phạm Sắc Son Đại học Kinh Tế C509 10/08/1998 28  tháng Đội Tình nguyện Tích cực tham gia chương trình: Nồi cháo tình thương, hỗ trợ hiến máu nhân đạo, quyên góp tiền ủng hộ, hỗ trợ các chương trình của KTX,
55 Nguyễn Thị Thúy Vinh Đại học Kinh Tế C819 4//9/1999 16 tháng Đội Tình nguyện Tích cực tham gia chương trình: Nồi cháo tình thương, hỗ trợ hiến máu nhân đạo, quyên góp tiền ủng hộ, hỗ trợ các chương trình của KTX,
56 Võ Thị Kim Thu ĐH Ngoại Ngữ C708 20/8/1997 36 tháng Đội Tình nguyện Tích cực tham gia chương trình: Nồi cháo tình thương, hỗ trợ hiến máu nhân đạo, quyên góp tiền ủng hộ, hỗ trợ các chương trình của KTX,
57 Phan Thị Thùy ĐH Ngoại Ngữ C309 08/11/1998 28 tháng Đội Tình nguyện Tích cực tham gia chương trình: Nồi cháo tình thương, hỗ trợ hiến máu nhân đạo, quyên góp tiền ủng hộ, hỗ trợ các chương trình của KTX,
58 Nguyễn Thị Hảo Đại học Đông Á C606 23/5/1996 28 tháng Đội Tình nguyện Tích cực tham gia chương trình: Nồi cháo tình thương, hỗ trợ hiến máu nhân đạo, quyên góp tiền ủng hộ, hỗ trợ các chương trình của KTX,
59 Hoàng Ngọc Thành Đại học Đông Á A524 08/07/1999 16 tháng Đội Tình nguyện Tích cực tham gia chương trình: Nồi cháo tình thương, hỗ trợ hiến máu nhân đạo, hỗ trợ các chương trình của KTX, giờ trái đất, vệ sinh môi trường, xuân tình nguyện,tham gia hội thao
Category: