Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN TRUNG TÂM QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC NHÀ ĐÀ NĂNG LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 2022 2024 Đà Năng, ngày 11 tháng 3 năm 2022'